Митническа хроника

Брой 2/2016

В броя четете:
I ВЪВЕЖДАНЕ НА СТОКИ НА МИТНИЧЕСКАТА ТЕРИТОРИЯ НА СЪЮЗА................................................ стр. 1
1. Обобщена декларация за въвеждане (ОДВ)...................стр. 1
2. Пристигане на стоките........стр. 4
3. Представяне на стоките, разтоварване и проверка на стоките........ стр. 4
4. Временно складиране на стоки............. стр. 5

II МИТНИЧЕСКИ СТАТУС НА СЪЮЗНИ СТОКИ......... стр. 6

III ПОСТАВЯНЕ НА СТОКИТЕ ПОД МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ. ПРИЛОЖИМИ РАЗПОРЕДБИ ОТ 1 МАЙ 2016 Г. И ПРЕХОДНИ МЕРКИ........ стр. 7
1. Общи разпоредби.................................. стр.7
2. Форми на деклариране.................. стр.7
3. Преходни правила за прилагане на разпоредбите от 1 май 2016 г. до въвеждане на съответните електронни системи...........стр. 7
4. Други опростявания.................. стр. 8
5. Самооценка......................... стр. 8
6. Разрешение за използване на опростена декларация (SD).................стр. 9
7. Преразглеждане на разрешение.....................стр. 9
8. Използване на разрешението..........................стр. 9

IV МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМИ................. стр. 9
1. ДОПУСКАНЕ ЗА СВОБОДНО ОБРАЩЕНИЕ.............. стр. 9
2. СПЕЦИАЛНИ РЕЖИМИ.............................. стр. 10
2.1 Вътрешен и външен режим транзит.................. стр. 10
2.2 Специални режими, различни от транзит..........стр. 13
3. ИЗНОС..............................стр. 20
1. Формалности преди напускането на стоките.................... стр. 20
2. Формалности при напускане на стоките...................стр. 21
3. Износ и реекспорт.............. стр. 22
4. Обобщена декларация за напускане............стр. 24
5. Уведомление за реекспорт.........................стр. 24

 Към архив