Митническа хроника

Брой 3/2017

  

В БРОЯ:

СЕКТОРНА СТРАТЕГИЯ

ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ

В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ" - „Е-МИТНИЦИ"

2016 - 2020 Г.

I. Стратегическа рамка на секторната политика „е-Митници"        

1. Стратегически инициативи на Европейския съюз:   

1.1. „e-Customs"     

1.2. „e-Excise"     

2. Стратегията за развитие на електронно управление в Република България 2014-2020 г.      

3. Стратегия на Агенция „Митници" 2014 - 2017 г.       

II. Текущо състояние на „е-Митници"     

1. Нормативна уредба      

2. Организация, функции и задачи на Агенция „Митници"      

2.1. Организационна структура на АМ       

2.2. Функции и задачи на АМ     

3. Състояние на информационните технологии  

III. Целево състояние на „е-Митници"    

1. Мисия и визия на „е-Митници"

2. Целеви области и преки цели (приоритети) на „е-Митници"    

3. Принципи на „е-Митници"          

4. Модел на „е-Митници"     

4.1. Организационен модел (Бизнес архитектура)    

4.2. Информационен модел (архитектура на приложенията и архитектура на данните)     

4.3. Технологичен модел (Технологична архитектура)   

4.4. Подход за развитие и въвеждане на Институционалната/ Корпоративна архитектура на АМ                                       

5. Пътна карта (ниво 3 „проектно") за реализация на Секторна стратегия „е-Митници"  

IV. Финансиране на Секторна стратегия „е-Митници"                                              Към архив