С Решение № 1482/2007/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 11 декември 2007 г. се създава многогодишна програма на Общността „Фискалис 2013" за периода от 1 януари 2008 г. до 31 декември 2013 г. с цел подобряване работата на системите за данъчно облагане във вътрешния пазар.

 

В Програмата участват държавите-членки на ЕС и страните-кандидатки, бенефициенти на пред присъединителна стратегия, съгласно общите принципи и общите условия за участие на тези страни в програмите на Общността, утвърдени от съответното рамково споразумение и решения на Съвета по асоциирането.

 

Общата цел на програмата е да подобри правилното функциониране на системите за данъчно облагане на вътрешния пазар чрез засилване на сътрудничеството между страните-участнички, техните администрации и служители.

 

Програма „Фискалис 2013"  има конкретни цели по отношение на данъка върху добавената стойност и акцизите, във връзка с данъка върху дохода и данъка върху капитала, по отношение на данъка върху застрахователните премии и по отношение на настоящите и потенциални страни-кандидатки, с цел да се отговори на специфичните нужди на тези страни, така че те да предприемат необходимите за присъединяването мерки в областта на данъчното законодателство и административния капацитет.

 

„Фискалис 2013" включва дейности свързани с изграждане на системи за комуникация и обмен на информация, организация на семинари и групи по проекти, работни посещения , дейности за обучение и многостранни проверки.

  1. Системите за комуникация и обмен на информация включват следното:

а) Обща комуникационна мрежа/Общ интерфейс на системите(ОКМ-CCN/ОИС-CSI);

б) Система за обмен на информация за ДДС (СОИД-VIES);

в) Акцизни системи;

г) Система за движение и контрол върху акцизни стоки (EMCS);

д) всякакви нови системи за комуникация и обмен на информация, създадени в съответствие със законодателството на Общността.

  1. Европейската комисия и страните-участнички организират съвместно семинари и групи по проекти.
  2. Страните-участнички могат да организират работни посещения за служители, като всяко работно посещение касае конкретна професионална дейност и се подготвя, контролира и оценява от съответните служители и администрации.
  3. Страните-участнички, в сътрудничество с Комисията, способстват за структурираното сътрудничество между националните органи за обучение и служителите, отговарящи за обучението в администрациите, компетентни в областта на акцизното и данъчното облагане.

 

Европейската комисия изготвя ежегодно Работна програма в съответствие с процедурата по управление, основаваща се на график от дейности, планирани за съответната бюджетна година и на очакваното разпределение на средствата. Работната програма се публикува на електронната страница на Комисията.