МИСИЯ

Митническият съюз е основа на Европейския съюз (ЕС) и „пазител" на вътрешния пазар с изключително важна роля в динамично променящото се съвремие. Бяха засилени международните търговски потоци и очакванията на икономическите оператори бяха завишени. Новата роля на митническите органи е свързана с намаляване на бариерите пред международната търговия и нарасналата необходимост от гарантиране сигурността и безопасността на външните граници на ЕС. Митниците придобиха първостепенно значение за защитата на ЕС - на неговите финансови интереси и тези на държавите членки и на неговата  защита от нелоялна и незаконна търговия, при подпомагане на законната икономическа дейност и на неговата конкурентоспособност. Съвместно с другите правоприлагащи органи, митническите администрации гарантират сигурността и безопасността на ЕС, на икономическите оператори, гражданите и околната среда в ЕС.

 

ВИЗИЯ

За да отговори на предизвикателствата, Митническият съюз на ЕС претърпя значителна реформа и модернизира законодателството, процедурите и методите на работа. Необходимо е реформите да бъдат продължени, за да се постигне крайната цел - създаване на безкнижна среда за работа, включително и връзките както между митническите органи и икономическите оператори, така и между всички митнически учреждения в ЕС, между тях и други обществени органи и организации. Първата стъпка вече е направена с публикуването в Официалния вестник на ЕС на 10 октомври 2013 г. на новия Митнически кодекс на Съюза. Предстои подготовката за неговото прилагане от 2016 г. От митническите администрации на ЕС се очаква да предоставят еднакво качество на митническата услуга, така че да работят като една единствена администрация. Това ще бъде постигнато чрез усъвършенстване на работните методи и извършване на ефикасен контрол на външните граници, включително и във вътрешността на страната, и при тясно сътрудничество между митническите администрации и другите правоприлагащи органи, икономическите оператори и международните партньори.

Българската митническа администрация е наясно, че опростяванията на процедурите, по-лесно достъпната информация, учтивостта и високият професионализъм са необходими за изграждане на образ на организация, която е в услуга на гражданите и търговския сектор. В периода 2014-2017-та година, българската митническа администрация ще продължи да се стреми да работи по ефикасен и открит начин, даващ сигурност и удовлетвореност на търговците и гражданите.

 

ЦЕЛИ

В отговор на предизвикателствата на непрекъснато променящите се условия при осъществяването на контрола за защита на финансовите, социалните и икономическите интереси на ЕС, без да се създават ненужни пречки пред легалния бизнес, българската митническа администрация, ще работи за постигането на общите стратегически цели на Митническия съюз, а именно: 1) защита на ЕС и 2) подпомагане на конкурентоспособността на ЕС. За изпълнението на тези стратегически цели, в тясно сътрудничество с останалите митнически администрации, с други правоприлагащи органи и с икономическите оператори, за периода 2014-2017 г. Агенция „Митници" си е поставила следните приоритетни цели:

- Защита на обществото и финансовите интереси на Република България и на ЕС

- Подпомагане на конкурентоспособността на националните и европейските икономически оператори

- Улесняване на законната търговия

- Контрол и управление на веригите на доставка, използвани за международното движение на стоки

- Поддържане, развитие и засилване на сътрудничеството с митническите органи на държавите членки, с другите правоприлагащи органи, с икономическите оператори и с обществеността

- Предоставяне на обучение, съобразено с европейските стандарти, в контекста на Стратегическата рамка на компетентностите в митническата професия

изтеглете: