ОБОБЩЕНИ   РЕЗУЛТАТИ  ЗА  ДЕЙНОСТТА  НА АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" ЗА 2005 ГОДИНА

 

  

Финансови резултати

 

За 2005 г. Агенция "Митници" внесе в държавния бюджет 5 милиарда 393 милиона 848 хиляди и 580 лева. През последните три месеца на 2005 г. събраните месечни приходи от митническата администрация надхвърлиха границата от половин милиард лева, като през декември те достигнаха рекорда от 553 573 458 лева. Сумата е със 123 834 217 лева повече от декември миналата година, когато са събрани 429 739 241 лева. Приходите са от внос на стоки, от мита, ДДС, акциз и глоби, санкции и лихви и са внесени в Републиканския бюджет /касово изпълнение/.

Общите приходи от 5 393 848 580 лева за 2005 г. са с 1 273 428 504 лева повече в сравнение с 2004 г. или с 30,9% и представляват изпълнение от 123,8% от заложения годишен обем в плана на Министерство на финансите за 2005 година.

Събраните мита за 2005 г. са в размер на 371 496 541 лева и представляват 155,0 % изпълнение на предвидения годишен обем в Закона за държавния бюджет. В сравнение с 2004 г. събраните мита през 2005 г. са със 79 146 314 лева повече или с 27,1%.

Касовото изпълнение на ДДС от внос от 1 януари до 31 декември 2005 г. възлиза на 4 563 912 970 лева. Увеличението спрямо 2004 г. е с 1 050 973 096 лева или с 29,9%. Спрямо заложеното в годишния план за 2005 г. изпълнението представлява 120,2 %.

Касовото изпълнение на акцизите от внос /нетен размер/ възлиза на 444 392 753 лева и е със 141 624 349 лева повече от събраните акцизи за 2004 г. или с 46,8 %. Спрямо обема, заложен в годишния план на Министерство на финансите, изпълнението е 139,7 %.

Приходите от глоби за 2005 г. са в размер на 14 046 315 лева, което е с 1 684 745 лева повече от 2004 г.

През 2005 г. продължава установената през 2002 г. тенденция на изпреварващ темп на приходите (30,9) пред темпа на стойностния обем на вноса (25,8). При отстраняване на влиянието на изменението в данъчните и акцизните ставки се получава реален темп на приходите от 31,1%.  По-високият темп на приходите от темпа на вноса е индикатор за повишена събираемост и за по-висока ефективност на работа на митническата администрация.

Резултати от борбата с митническите и валутните нарушения

 

За 2005 година са образувани общо 12 320 административно-наказателни преписки, от които 12 099 за митнически и 231 за валутни нарушения.

Нарушенията с висока степен на обществена опасност, нанасящи големи вреди на държавния бюджет, са 5 214. От тях 4 089 са за митническа контрабанда, 812 за отклонение на стоки от митнически режим или направление и 313 за митническа измама. 

Задържани са български лева и чуждестранна валута на стойност 7 910 847,61 лв., както и изделия от злато и сребро  с общо тегло над 351 кг. - 222 кг. златни изделия, 24 кг. изделия със златно покритие и 105 кг. сребро.

Нарушения по групи стоки от началото на тази година:

ЦИГАРИ: 2 777 нарушения с предмет на нарушение "тютюневи изделия", при които са задържани приблизително 17 453 000 къса цигари, 14 571 бр. пури и пурети, както и 8,3 кг тютюн за лула.

АЛКОХОЛ И АЛКОХОЛОСЪДЪРЖАЩИ СУРОВИНИ: 128 нарушения, предимно опити за контрабанда, по които е задържан алкохол от различни видове и марки (7 524 бутилки и 998 литра); един от случаите е на митническа измама при вноса на 18 тона алкохолен дестилат за производство на уиски и бърбън.

ГОРИВА: 20 случая на нарушения, предмет на нарушение 1 268 тона

МЕСА И МЕСНИ СУБПРОДУКТИ: 97 нарушения, предмет на нарушение над 900 тона

ПЛАТОВЕ: 50 случая, предмет на нарушение над 342 км

КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ: за периода има 21 случая на нарушения.

ФАЛШИВА ВАЛУТА: 10 случая. Задържани са общо 44 700 евро и 350 щатски долара. В 8 от случаите са задържани само фалшиви евро банкноти, в 1 случай - фалшиви долари, а в 1 случай и фалшиви евро банкноти, и фалшиви долари.

ЗАЩИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ, СПОРАЗУМЕНИЯ, МИТНИЧЕСКИ ДОЗНАНИЯ:

За 2005 година в Агенция "Митници" са разгледани 77 молби за прилагане на гранични мерки за защита на права върху интелектуална собственост. Предприети са действия за защита на права върху 90 броя търговски марки. Във връзка с това през посочения период митническите органи са осъществили 335 задържания на стоки, за които има основания да се смята, че нарушават права върху интелектуална собственост, като при 50 от тези случаи, действията по задържането на стоките са предприети по инициатива на митническите служители.

         Според предварително предоставена информация от правопритежателите относно цените на оригиналните стоки е установено, че с осъществените задържания са предотвратени щети на притежателите на търговските марки в размер приблизително на 6 218 838 лв., като в тази сума не са включени задържаните мобилни телефони и аксесоари към тях.

         Сключените споразумения по реда на чл. 229а от Закона за митниците за 2005 г. са 427 на обща стойност 2 289 хил. лв.

         Образуваните митнически дознания за същия период са 106.

ОРЪЖИЕ И БОЕПРИПАСИ, СТОКИ И ТЕХНОЛОГИИ С ВЪЗМОЖНА ДВОЙНА УПОТРЕБА:

         Разкрити са 20 случая на нелегален трафик през границите на страната, като са задържани общо 56 051 единици оръжия и боеприпаси. През 2005 г. е предотвратен опит за нелегално пренасяне през територията на страната на 3,41 кг. хафний, вещество с възможна двойна употреба, използвано за развитието на ядрени програми. В изпълнение на контролните си функции по Закона за контрол на външнотърговската дейност с оръжие и със стоки и технологии с възможна двойна употреба, Агенция "Митници" е разкрила две нарушения на лицензионния режим, като съставените актове възлизат на обща стойност над 200 000 лева.

         В областта на контрола на оръжията и стоките и технологиите с възможна двойна употреба са предприети редица действия и мерки по засилване на административния капацитет, вкл. и чрез провеждане на курсове и семинари, касаещи външнотърговската дейност и нелегалния трафик с този вид стоки. Активизира се участието на Агенция "Митници" в дейностите по Програмата за експортен контрол и свързаната гранична сигурност на Държавния департамент на САЩ. Разви се и се засили сътрудничеството с национални и международни служби, работещи по предотвратяване на нелегалния трафик на оръжие.

През 2005 г. Агенция "Митници" участва активно в международни прояви по линията на експорт контролните режими и Седмата международна конференция по експортния контрол. Експерти от Агенция "Митници" взеха участие и в семинар с участието на балканските страни, с цел подпомагане на държавите, които нямат развит експортен контрол.

Борба с наркотрафика

Общото количество наркотични вещества и прекурсори, задържани от Българските митнически органи през 2005 г., възлиза на 1137.630 кг, 309016 табл. и 2000 ампули в 96 случая. От тях хероин - 324.499 кг, амфетамин - 406.718 кг и 1004 табл., психотропни вещества - 30 168 таблетки и 2 000 ампули, марихуана - 39.762 кг, кокаин - 131.460 кг, малки количества екстази, опиум и хашиш, ефедрин - 277 839 таблетки и 0,320 кг и 105 кг калиев перманганат.

         През юни 2005 г. се проведе международна операция "ХАРМОНИЯ І" за борба с нелегалния трафик на наркотици по Балканския път в сухопътен транспорт. Това беше поредната фаза от международна операция "Възпиране", инициирана от ИСЮЕ Центъра в Букурещ. В рамките на операцията Агенция "Митници" е задържала 10 кг марихуана, 5 таблетки екстази, 48 400 къса цигари, 1 фалшив паспорт и 1 турски митнически печат. С постигнатите резултати България отново се отличи като най-активна участничка в операцията.

През месец юли 2005 г. в рамките на 3 седмици по инициатива на Работната група по митническо сътрудничество към Европейската комисия, се проведе международна митническа операция "ROOTS" (Корени) за борба с контрабандата на наркотици по класическия Балканския път. В операцията се включиха 26 европейски митнически администрации, като в оперативния период бяха направени общо 40 залавяния на наркотици, акцизни стоки и други видове значима контрабанда. Българските митнически служители предотвратиха 10 опита за нелегална контрабанда и задържаха 41.340 кг хероин, 9.860 кг марихуана, 12 000 къса цигари, 270 литра спиртни напитки, 1 боен пистолет със 7 патрона, 10 нелегални емигранти и др. В постоперативната фаза бяха конфискувани още 9.120 кг хероин, 19 500 евро, 5.500 кг злато и 1.140 кг сребро.

В периода 01 - 10.09.2005 г. вкл. Агенция "Митници" участва в поредната фаза от международна операция "ВЪЗПИРАНЕ" за борба с нелегалния трафик на наркотици в морски контейнери, под кодовото име "ХАРМОНИЯ II".

Специализиран склад за наркотични вещества

 

         Наблюдава се устойчива тенденция за увеличаване броя на обектите, съдържащи наркотични вещества, приети за съхранение в специализирания склад на Агенция "Митници", в който за 2005 г. са постъпили наркотици - веществени доказателства по 1759 следствени дела и дознания. За сравнение, през предходната година са изготвени 1328 протокола.

Организирани и проведени са три унищожавания на наркотични вещества и прекурсори, в резултат на което са унищожени 16 тона формамид /прекурсор, съхраняван над 10 години/, 1 200 кг растения, съдържащи наркотични вещества и 2 082 кг наркотични вещества.

Изработен е проект на изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за изземване, съхраняване, унищожаване и предоставяне за научна дейност на наркотични вещества и растения и за вземане на представителни проби от тях.

Мобилен контрол

За периода 01.01.2005 г. - 31.12.2005 г. мобилните митнически групи са извършили общо 2 682 митнически проверки на стоки, от които 1 485 щателни и 1 181 частични. В резултат са съставени  360 акта за установени митнически нарушения. При 607 проверки е инициирана процедура по определяне на нова митническа стойност или тарифно класиране, 94 случаи, за които има основание да се счита, че нарушават права върху интелектуалната собственост на правопритежателя.

Вътрешен контрол  и митническа етика

 

От началото на 2005 г. до момента Инспекторатът на АМ е работил по около 1150 бр. преписки, като е извършил над 400 бр. проверки и вътрешни разследвания по постъпили в агенцията сигнали и жалби. Осъществени са предвидените планови проверки за 2005 г. съгласно утвърдената от директора на Агенция "Митници" годишна програма. В резултат са образувани 66 дисциплинарни производства и е одобрено от директора на агенцията налагането на 63 дисциплинарни наказания на митнически служители, в т.ч. дисциплинарно са уволнени 16 служители. Поради констатирана несъвместимост с изискванията за работа в митническата администрация, съгласно съответните разпоредби на Закона за митниците,  Закона за държавния служител и Кодекса на труда, Инспекторатът е направил предложения за прекратяване на служебни и трудови правоотношения на 16 митнически служители. На основание чл. 100, ал. 2 от Закона за държавния служител са отстранени временно от служба 5 митнически служители - поради образувани срещу тях наказателни производства за престъпления, извършени в качеството им на длъжностни лица. 

 

Лабораторни проверки

Основната дейност на Централната митническа лаборатория на Агенция "Митници" е свързана с идентификацията  и изследването на стоки за целите на прилагането на тарифни и нетарифни мерки, осъществявани от митниците.

За 2005 г. в дирекция "Централна митническа лаборатория" са постъпили за изследване 2291 броя проби, приложени към 1546 броя Заявки за анализ. Броят на анализираните проби от тях през същия период е 1696, и в резултат от анализите им са изготвени 1147 броя експертизи. За същия период са извършени и анализи на проби от предходните години, както следва 309 броя проби от 2003г. и издадени 180 експертизи за тях, за 2004 г. - 600 броя проби за които са издадени 401 експертизи. Обобщено за 2005г., това прави - 2605 проби (1728 експертизи). От изследваните и постъпили през 2005г. проби, 601 са за целите на тарифното класиране, а останалите 270 - за други цели, свързани с контрол на нефтопродукти и химически вещества. В резултат на извършените изследвания до момента е установено, че около 21 % (302 проби) от обема на проверените чрез вземане на проби и анализ стоки, не съответстват с обявен или деклариран вид на стоката и/или тарифен номер.

Въведени в аналитичната практика на лабораторията през тази година са 18 нови методи за анализ.

По проект по програма Фар 2003 "Изграждане на национална мрежа от митнически лаборатории" е сключен договора за доставка на лабораторно оборудване на стойност почти 2,5 млн. евро, което се очаква да бъде доставено през първото тримесечие на 2006 г.

В ход е и подготовката на ЦМЛ за акредитация в съответствие с изискванията на международния стандарт за изпитвателни лаборатории ISO 17025 .

Изпълнен беше проект, финансиран от националния бюджет "Доставяне и внедряване на автоматизирана информационна система в митническите лаборатории". Извършена е доставката на софтуера и хардуера, а също и първия етап от внедряването на системата.

 Българска интегрирана митническа система /БИМИС/ и компютъризация на митническата администрация

 

В началото на годината бяха внедрени новите модули на БИМИС - "Митническо задължение", "Решения на митническите органи" и "Анализ на риска".

Комуникационният център за връзка и обмен на информация с митническите информационни системи на ЕС бе въведен в експлоатация.

Проведено бе предварително тестване на разработената функционалност на модула "Административно наказателно производство".

През август започна изпълнението на проекта за изграждането на Система за управление на интегрираната тарифа.

През месец септември завършиха дейностите по проект "Изграждане на национална мрежа за сътрудничество и обмен на информация за защита на правата върху интелектуалната и индустриалната собственост", финансиран по Програма ФАР на Европейския съюз.

В митница Пловдив е внедрен пилотно модул "Предварително деклариране" към БИМИС, разработен в рамките на проект на Световната банка.

Oбменът на данни за действителните плащания между Агенция "Митници", Банксервиз и търговските банки, обслужващи Агенция "Митници" във връзка с подписания между тях договор за сътрудничество и обмен на информация бе реализиран и въведен в експлоатация.

Продължава работата по изграждане на втора фаза на Българска система за управление на транзита, чиято цел е да покрие общите изисквания на Новата компютъризирана транзитна система на ЕС.

Продължава изпълнението на проект "Разработване на средства за улесняване на търговците и митническите служители", който включва електронно подаване на манифест и ЕАД, както и система за разпространение на тарифни данни.

В съответствие с дейностите, свързани с европейската инициатива за Електронни митници продължава подготовката за реализиране на изискванията, произтичащи от модернизирания Митнически кодекс на общността - Система за контрол на износа и др.

Във връзка с новите бизнес функции на митническата администрация се подготвят проекти за изграждане на информационни система за автоматизация на дейностите по последващ контрол и за администриране на акцизите.

Последващ контрол

С приетите от Народното събрание през 2005 г. изменения в Закона за митниците подробно се регламентираха задълженията на митническите органи и на икономическите оператори във връзка с извършването на проверки в рамките на последващия контрол. Във връзка с тези промени и разширените правомощия  и области за контрол от страна на звената за последващ контрол, както и с изменението на Устройствения правилник  на Агенция  "Митници", се извърши преструктуриране  на дирекция "Последващ контрол" в ЦМУ.

         Създадени бяха три отдела - "Външен последващ контрол", "Вътрешен последващ контрол"  и "Специални проверки и акцизи".

 Като специфичен вид митнически контрол след разрешаване на вдигането на стоките, последващият контрол е съвкупност от законово регламентирани действия на митническите органи при извършване на проверка за законосъобразността на действията на проверяваното лице при прилагането на съответните режими, процедури и мерки на търговската политика, както и за изпълнение на задълженията му за заплащане на публичните държавни вземания, събирани от митническите органи.

През 2005 година бяха извършени редица проверки от звената за последващ контрол в ЦМУ и РМД,  относно правилното прилагане на митнически режими и процедури от икономическите оператори при внасяне на лекарства, метали, горива,  технически и помощни средства, приспособления и съоръжения за хора с увреждания, облекла, килими,  химически суровини и лакове, части за климатични системи, хранителни стоки, метални сглобяеми конструкции и др. поставени под режими митническо складиране, активно усъвършенстване, внос, както и прилагането на условията и ограниченията за разпореждане с безмитно внесени стоки-хуманитарна помощ.

*Проверки, реализирани през ІV тримесечие на 2005 г. със заповед за възлагане по реда на чл. 84в от Закона за митниците след въвеждане в сила на този законов механизъм- 17 бр.

*Проверки във връзка с издаване на разрешения за ползване на облекчения под формата на общи гаранции при осъществяване от фирмите на транзитни операции - 29 бр.

*Съвместни проверки с други звена  на митническата администрация- 102 бр.

Чрез разширяване на обхвата на този специфичен вид контрол, звената за последващ контрол дават своя принос за изпълнението на една от основните задачи, поставени пред митническите администрации на сегашния етап - намаляване на времето за митническа обработка на стоките и заедно с това осигуряване на надежден митнически контрол върху спазването на митническото законодателство и на външнотърговския режим, както и повишаване на събираемостта на дължимите държавни вземания.

Европейска интеграция

Продължава работата на Българската митническа администрация по покриване на критериите за хармонизация на законодателството и постигане на административен капацитет за членство в Европейския съюз. От 25 до 29 април 2005 бе проведено  второто мониторингово посещение на експерти от Европейската Комисия за оценка на степента на готовност на администрацията за изпълнение на критериите за членство в ЕС. Експертите потвърдиха цялостната положителна оценка от миналата година и отчетоха, че Българската митническа администрация е установила ефективна политика на контрол и че прилаганите процедури са еднакви и последователни.

         След подписването на Договора за членство на България в ЕС за първи път към митническата администрация бе отправена покана за участие на директора на Агенция "Митници" в 72-та среща на Клуба на Генералните директори на митническите администрации на държавите - членки на ЕС. 

         Агенция "Митници" участва в работата на ежегодното заседание на Под-комитет 8 Европейски съюз - България.

         Актуализирани бяха мониторинговите таблици на Европейската комисия във връзка с Редовния доклад на Европейската комисия за напредъка на България за 2005. 

         Продължи работата по подготовката на Годишния мониторингов доклад на Европейската комисия и беше предоставяна ежеседмична информация за напредъка по глава 25 "Митнически съюз".

         На 12 септември 2005г. г-н Ласло Ковач, комисар по данъци и митнически съюз в Европейската комисия, посети Република България и проведе среща с министъра на финансите и с директора на Агенция "Митници", на която бяха обсъдени въпроси свързани с ключовата роля на митниците в процеса на разширяване на Европейския съюз. След срещата г-н Ковач посети граничния контролно-пропускателен пункт Калотина.

От 12 до 16 септември 2005г. в Агенция "Митници" беше проведена мониторинг мисия на експерти от Европейската комисия по традиционните собствени ресурси, които посетиха Централно митническо управление и РМД Варна.

         На 20 септември 2005г. в  Агенция "Митници" беше проведена мисия на експерти от ГД "Данъци и митнически съюз" на Европейската комисия в областта на информационните технологии и взаимосвързаността с митническите  информационни системи на Европейския съюз.

         На 5-ти и 6-ти октомври 2005г. в Киев, Украйна, директорът на Агенция "Митници" взе участие в конференция на тема "Митническо и трансгранично сътрудничество в рамките на нови междусъседски отношения".

         Агенция "Митници" взима активно участие и в програма "Митници 2007". В периода 01.01.2005г.-31.12.2005г. 15 служители са участвали в 9 обмена в митническата администрация на държава-членка, 26 служители са взели участие в 11 семинара, а 38 са присъствали на 28 срещи на работни групи.      След публикуването през ноември на Мониторинговия доклад на Европейската комисия за 2005г., Агенция "Митници" извърши анализ за идентифициране на проблемните области и предприе действия за преодоляването им. Основните усилия бяха съсредоточени в следните насоки: укрепване на административния капацитет, развитието на IT-технологиите, подобряване на последващия контрол, въвеждане на опростените процедури, прехвърляне администрирането на акцизите от данъчната на митническата администрация и подобряване на физическата инфраструктура за митнически контрол по бъдещата външна граница на Европейския съюз.

         Продължава изпълнението на Плана за действие към "Стратегията за ускоряване присъединяването на България към ЕС" за 2005 г. и актуализирането на Националната хармонограма за съответствието на българското законодателство с acquis communautaire.

Програма Фар

 

През второто тримесечие на 2005 г. бе доставено специализирано оборудване по четирите лота на Фар проект BG 0203.09.02 "Доставка на оборудване за засилване капацитета на граничния контрол".

На 30.08.2005 г. приключи инвестиционният компонент, а на 21.09.2005 г. - туининг компонентът на Фар проект BG 0201.07 "Изграждане на национална мрежа за сътрудничество и обмен на информация за защита на правата върху интелектуалната и индустриалната собственост".

На 17.11.2005 г. приключи Фар проект BG 0203.09.01 "Засилване капацитета на граничния контрол", като на 13.07.2005 г. на заседание на Надзорния съвет по Фар бе одобрен Доклад от предварителното проучване за подобряване на инфраструктурата и оборудването на стратегически ГКПП в рамките на горецитирания проект.

Подписани бяха договори за услуги по проекти:

BG 2003/004-937.09.02 "Компютъризация на БМА за прилагане правото и достиженията на Европейската общност във връзка с информационните системи, управлявани от ГД TAXUD (Система за управление на интегрираната тарифа)" и BG 2003/004-937.09.01.01 "Изграждане на национална мрежа от митнически лаборатории" и бяха проведени официални начални срещи съответно на 07.09.2005 г. и 12.09.2005 г.

Подписани бяха Туининг договори по проекти:

BG/2004/IB/FI/03 "Развитие на правния и административен капацитет на Агенция "Митници" за въвеждане, прилагане и контрол на мерките и механизмите на ОСП" и BG/2004/IB/FI/04 "Развитие на правен и административен капацитет за администриране на акцизния данък изцяло от митническата администрация", като уведомленията за заверка на двата договора са с дата 10.8.2005 г. Проведени бяха официални начални срещи съответно на 14.10.2005 г. по проекта в областта на ОСП и на 21.10.2005 г. - по проекта в областта на акцизите.

На 30.11.2005 г. бяха подписани договори за доставка по двата лота на Фар проект BG 2003/004-937.09.01.02 "Доставка на оборудване за националната мрежа от митнически лаборатории".

Започна тръжната процедура по проект BG 2004/016-711.10.05.01.11 "Компютъризация на експортните процедури на Българската митническа администрация в съответствие със стандартите на ЕС" и по следните компоненти на проект BG 2004/016-711.09.01 "Засилване на митническия контрол на бъдещите външни граници на ЕС и в областта на Общата селскостопанска политика (ОСП)":

Компонент 1.1 "Подобряване на административния капацитет за митнически граничен контрол на БМА";

Компонент 1.3 "Доставка на специализирано техническо оборудване".

Разработени бяха логически матрици за нови проектни предложения по програма Фар 2006: "Подобряване на капацитета на Агенция "Митници" в областта на митническия граничен контрол и в областта на възстановяването и опрощаването на митни сборове" и "Компютъризация на БМА в съответствие с нормативните промени в Европейския съюз в областта електронни митници". Новите проектни предложения бяха разгледани от МФ и включени в списъка на проектите, които ще бъдат представени на ЕК за одобрение.

Двустранно и многостранно сътрудничество

На 2 март 2005 г. беше подписана двустранна междуправителствена спогодба за митническо сътрудничество със Словакия, която е в сила от 1 юли 2005 г. На 8 юли 2005 г.бе подписана двустранна спогодба със Словения, утвърдена от МС на 21 октомври 2005 г.

Продължава работата по експертното съгласуване на текстовете на проектите на двустранни митнически спогодби с Хърватия и Бразилия. През отчетния период се проведоха няколко важни двустранни митнически срещи на високо ниво. По покана на македонската митническа администрация, делегация начело с директора на Агенция "Митници" взе участие в мероприятията по случай Деня на македонските митници на 14 април в Скопие. На 17 март на ГКПП Капитан Андреево се проведе среща между ІТ-специалисти от българската и турската митническа администрации по технически аспекти на осъществяването на електронен обмен на информация между митническите пунктове. На 15 юни на ГКПП Капъкуле се проведе среща между делегации на българската и турската митнически администрации, на ниво ръководители относно сътрудничеството между двете администрации, както и по въпроси, свързани с предстоящото тогава откриване на ГКПП Лесово-Хамзъбейли на 19 юни, събитие на което бе представена и БМА.

В началото на май т.г. български митнически служители и представители на основните медии в България участваха в семинар в Словакия за изучаване на опита на словашката митническа администрация в областта на акцизните складове. На 15 и 16 септември 2005г. в Букурещ се проведе 21-вата извънредна сесия на Съвместния комитет за сътрудничество към Регионалния ИСЮЕ център за борба с трансграничната престъпност, на която Агенция "Митници", съгласувано с МВР, подкрепи избора на представителя на Словения за нов директор на Центъра. На 23 септември 2005 г., в рамките на официално посещение в Република България на президента на Азербайджанската република, бе подписан Протокол за взаиморазбирателство между Държавния митнически комитет на Азербайджанската република и Агенция "Митници" на Република България за задълбочаване на митническото сътрудничество, включително в областта на професионалната подготовка и повишаване квалификацията на кадрите.

Бе проведена и двустранна среща между директора на Агенция "Митници" и председателя на Държавния митнически комитет на Азербайджанската република.

На 9 ноември 2005 г. в гр. Сандански се проведе редовна годишна среща между генералните директори на българската и гръцката митнически администрации. В края на месец ноември делегация от македонската митническа администрация бе на посещение в митница Русе, с цел проучване на опита на БМА в областта на свободните зони.

Продължава сътрудничеството с органите на Световната митническа организация /СМО/. Делегация от Агенция "Митници" участва в работата на 105/106-та сесии на Съвета през юни т.г. и подкрепи Рамката от стандарти на СМО за сигурност и улесняване на глобалната търговия. В изпълнение на ангажиментите, произтичащи от членството на Република България в СМО, през 2005 г. БМА прие четири препоръки на Съвета за митническо сътрудничество в областта на Хармонизираната система за описание и кодиране на стоки, както и препоръката относно необходимостта от развитието и заселването на ролята на митническите администрации в борбата с прането на пари.

От 30 май до 1 юни 2005 г се проведе надзорната мисия на Световната банка по Проекта "Улесняване на търговията и транспорта в Югоизточна Европа" (УТТЮЕ). Отчетено бе, че Агенция "Митници" изпълнява целите на проекта, отбелязвайки ръст на събраните приходи, както и че следва целите на индикаторите за изпълнение на пилотните обекти. Директорът на Агенция "Митници" взе участие с презентация на деветото заседание на Регионалния управителен комитет по проекта УТТЮЕ, което се проведе на 30 юни - 1 юли 2005 г. в Милочер, Черна гора. На 21 октомври 2005 г. МС на Република България прие Решение № 820 за включване на проект УТТЮЕ ІІ в списъка на проектите, които ще бъдат финансирани с държавен заем през 2006 г. В рамките на мисиите на Световната банка през октомври и ноември Агенция "Митници" участва в проведените срещи и дискусии по параметрите на включването на митническата администрация в реализацията на проекта. 

Във връзка с подобряването на административния капацитет на дирекция "Европейска интеграция и международно сътрудничество", през м. юли 2005 г. беше проведен конкурс за подбор на служители и бяха назначени 6 нови експерти по Закона за държавния служител.

Обучение и квалификация

През дванайсетте месеца 2005 година на национално ниво са проведени 166 курса, семинари и работни срещи, в които са участвали 2 819 митнически служители. На регионално ниво броят на проведените обучения е 327, а броят на участниците в тях - 4392.

Обучението е проведено в следните области:

Тарифна политика - 5 работни срещи, 2 обучения и един семинар;

Митническите режими и процедури -  3 семинара;

Засилване на капацитета на граничния контрол - 1 обучение;

Борба с наркотрафика -  2 специализирани курса, 3 работни срещи и 2 курса; 4 основни и 2 опреснителни курса за обучение на митнически кучета за разкриване на наркотици, в които са участвали 21 митнически служители;

В областта на борбата с контрабандата- 1-среща-обучение, 1 обучение и 1 семинар;

Външнотърговска дейност с оръжия, стоки и технологии с възможна двойна употреба - 3 курса и 2 семинара;

Митническо разузнаване и разследване - 16 обучения;

Защита на класифицираната информация - проведени 24 обучения, с участието на 620 митнически служители, както и обучение на граждани и 1 семинар;

Финансово-стопански дейности и управление на собствеността - 8 семинара;

По линия на двустранното българо-френско сътрудничество - 2 курса;

Централна митническа лаборатория - 4 работни срещи  и консултации.

По линия на Инспектората през годината са проведени 3 семинара.

Проведени са интензивни курсове за обучение на митнически инспектори за митнически пункт Лесово и за митнически пункт Илинден и два учебни модула от седеммесечния курс за обучение на митнически инспектори.

Съвместно с Университета за национално и световно стопанство са проведени четири учебни модула от специализацията по "Международни икономически отношения и митническа политика", с участието на 20 митнически служители. Предстои разработване и защита на дипломна работа от специализантите.

Обучението, проведено в рамките на международното сътрудничество, включва 14 обмена на 15 митнически служители и 19 семинара с 26 участника по  Програма "Митници 2007" на Европейската комисия; 5 обучения по линия на Бюрото за техническа помощ (TAIEX) на ЕК с участието на 12 митнически служители; 2 курса "Обучение на обучаващи - по педагогически умения" и семинар на тема "Мениджмънт в митническата дейност", проведени по линия на двустранното българо-френско сътрудничество, в които са взели участие общо 72 митнически служители и участие на един митнически служител в обучение по Програмата за стипендии на Световната митническа организация.

По програмата за новоназначени ръководители и държавни служители, заемащи експертна длъжност, са проведени 3 курса от задължителното обучение в Института по публична администрация и европейска интеграция към Министерски съвет (ИПАЕИ). В тях участие са взели 981 митнически служители.

В проведено специализирано обучение в ИПАЕИ са взели участие 86 митнически служители в 37 различни курса в областта - "Правни аспекти на административната дейност", "Ефективна и ефикасна администрация", "Подготовка за членство в ЕС" и др. Проведен е семинар за експерти "Интегрирането на България в ЕС" с участието на 5 служители, както и 2 семинара за ръководители и експерти "Противодействие на корупцията в държавната администрация", с участието на 11 митнически служители.

         Проведени са 3 учебни семинара за митническото оформяне на стоки, съгласно Закона за контрол на външнотърговската дейност с оръжие и със стоки и технологии с възможна двойна употреба. По линия на стоките и технологиите с възможна двойна употреба са обучени 97 митнически служители от 54 митнически учреждения в 3 семинара на тема "Списък на оръжието и стоките и технологиите с възможна двойна употреба, методи на класификация. Всеобхватна клауза. Синтетични наркотици и прекурсори."

Студенти от Химико-технологичен и металургичен университет - София и ученици от Национална търговско-банкова гимназия-София проведоха своята учебна практика в Агенция  "Митници".

Съвместно с програмата за Експортен контрол и свързаната гранична сигурност /EXBS/ на Държавния департамент на САЩ са проведени три семинара, отнасящи се до действия по разкриването на оръжия за масово унищожение /ОМУ/, контролирани доставки и реакция в случай на използване на ОМУ.

Връзки с институциите и бизнеса

На 22 декември 2005 агенция Митници представи митническата тарифа за 2006г. Компакт дискове с Митническата тарифа за 2006 година, бяха раздадени на членовете на Държавно-обществената консултативна комисия за подпомагане развитието на митническата администрация, на издателите на нормативни документи и софтуер, на фирмите, разработващи софтуер за митнически документи, както и на представители на бизнес-средите, работещи в сътрудничество с митническата администрация.

 . На 9 декември 2005 г. директорът на Агенция "Митници" взе участие в официалната церемония по откриването на новия граничен контролно пропускателен пункт Илинден-Ексохи между България и Гърция.  

На 19 юни официално бе открит новият митнически пункт с Република Турция -Лесово-Хамзъбейли. Това е третата врата между двете държави.

През май директорът на Агенция "Митници" Асен Асенов се срещна с посланика на Великобритания. Бяха дискутирани теми, свързани с двустранното сътрудничество и подкрепата, оказвана от британска страна на българската митническа администрация в областта на противодействието на нелегалния наркотрафик и борбата с контрабандата и митническата измама. Британският посланик подчерта, че е впечатлен от постигнатите успехи на Агенция "Митници".

На 30 март директорът на Агенция "Митници" Асен Асенов прие посланика на Германия д-р Харолд Киндерман. При посещението си гостът се запозна отблизо с работата на българската митническа администрация. На срещата бяха дискутирани въпроси, свързани с изпълнението на съвместни проекти между българската митническа администрация и германското правителство, както и проекти в митническата област по програма ФАР, с участието на германски експерти. Германският посланик бе силно впечатлен от видяното.

Меморандум за сътрудничество относно защитата на правата на интелектуална и индустриална собственост в България подписаха в средата на юни пет държавни институции - Министерство на вътрешните работи, Министерство на културата и туризма, Министерство на правосъдието, Патентното ведомство и Агенция "Митници".

На 20 и 21 април се проведе семинар по въпросите на защита на индустриалната и интелектуална собственост. Семинарът е част от програма ФАР по Проект "Изграждане на национална мрежа за сътрудничество и обмен на информация за защита на интелектуалната и индустриална собственост".

На 26 май 2005 г. в Българската стопанска камара беше представена система за пилотно електронно подаване на митническа декларация и митнически манифест. Проектът е финансиран от Правителството на Кралство Норвегия. Въвеждането на тази система е стъпка към улесняването на бизнеса при общуването му с митническата администрация и последващо електронно деклариране на стоки.

Министерство на финансите и Агенция "Митници" направиха дарение за пострадали от опустошителните наводнения в страната през последните месеци. 

По инициатива на ръководството на агенцията, в която се включиха всички митници в страната, бяха събрани стоки, изоставени или отнети в полза на държавата. Със заповед на г-н Пламен Орешарски, министър на финансите, те се предоставиха за социални нужди на пострадалите от наводненията. Хуманитарната помощ включва дрехи, електрически уреди - котлони, печки, фурни, хладилници, перални, телевизори, кухненски съдове и прибори, помпи, одеала, бебешки комплекти и други стоки от първа необходимост. Общата им стойност е над 370 000 лева.

 Само в Централното митническо управление бяха регистрирани и обработени  40 071 документа, като от тях 3 218 молби на граждани и фирми, 35 664 изходящи писма са изпратени по пощата за страната и чужбина. Регистрирани са 7 436 заявки за тарифни квоти.

През 2005 година митническата администрация обработи 2 846 579 ЕАД /митнически декларации/ и транзитни документи /ТИР карнет, АТА карнет, ЕАД за транзит и др./ От тях 1 405 244 са за режим транзит и 1 441 335 за останалите митнически режими и направления.

По писмено искане на държавни институции през  2005 година бяха изготвени 1 631 оперативни справки. От тях 839 справки са за специализираните служби, 792 - за данъчните служби. Бяха обслужени и  99 искания на стопански субекти и граждани за предоставяне на статистическа информация срещу заплащане на стойност 8 752 лева.

Прозрачността и максималната информираност на медиите и обществото за дейността на митниците си остава основен приоритет в работата на Пресцентъра. Темата "митници" присъстваше  в националния радиоефир чрез седем предавания в Дарик радио.

На първи октомври в Кюстендил се проведе втори международен футболен турнир "Български митници". Организатори са митница Кюстендил и ФК "Велбъжд 1919". Турнирът бе благотворителен, с цел да се осигурят екипи и топки за детско-юношеската школа на "Велбъжд 1919", в която играят над 200 деца.

Във ежедневната си работа пресцентърът на Агенция "Митници" осигурява консултации за гражданите и  разпространява пресинформация за установени митнически нарушения както и за срещи и инициативи в митниците.

 На интернет страницата на Агенция "Митници" на адрес www.customs.bg е поместена полезна информация за гражданите и фирмите.

Излязоха 6 броя на списание "Митническа хроника". В сградата на Агенция "Митници" е организирана постоянна експозиция на тема "История на българските митници".