ОБОБЩЕНИ   РЕЗУЛТАТИ  ЗА  ДЕЙНОСТТА  НА АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" ЗА 2004 ГОДИНА

Финансови резултати

 

През 2004 г. Агенция "Митници" постигна повече от забележителни финансови резултати, непознати в най-новата история на митническата администрация. Приходите не само надхвърлиха 4 милиарда лева, но надвишиха тази граница с 120 милиона лева.

Общите приходи при внос на стоки от ДДС, мита, акцизи и глоби, събрани от Агенция "Митници" по касовото изпълнение на републиканския бюджет за 2004 г. са 4 120 420 076 лева и представляват изпълнение от 120,6%  от заложеното в плана. В сравнение с 2003 г. реализираните приходи през 2004 г. са с 920 127 304 лева повече или с 28,8%.

Събраните мита през 2004 г. са в размер на 292 350 226 лева и представляват 143,4 на сто изпълнение на предвидения обем в Закона за държавния бюджет. В сравнение с 2003 г. събраните мита през 2004 г. са със 61 207 570 лева или с 26,5% повече.

Касовото изпълнение на ДДС от внос през 2004 г. възлиза на 3 512 939 874 лева. Увеличението спрямо 2003 г. е с 713 668 067 лева или с 25,5%. Спрямо заложеното в плана,  изпълнението е 118,6 на сто. 

Касовото изпълнение на акцизите от внос /нетен размер/ през 2004 г. е 302 768 404 лева и е с 141 615 272 лева повече от събраните акцизи през 2003 г. или с 87,9%. Спрямо обема, заложен в плана на Министерство на финансите, изпълнението е 121,1 на сто.

Приходите от глоби са  12 361 571 лева, което е с 3 636 393 лева повече от 2003 г. или с 41,7 % и с 6 352 289 лева повече от 2002 г.През декември  нетните приходи, събрани от Агенция "Митници" са 429 739 241 лева. Сумата е със  105 013 391 лева повече от декември 2003 г., когато са събрани 324 725 850 лева. Приходите са от внос на стоки, от мита, ДДС, акциз и глоби, санкции, лихви и са внесени в Републиканския бюджет /касово изпълнение/. Това е рекордно постижение за месечните приходи, постигнато от митническата администрация.

Резултати от борбата с митническите и валутни нарушения

През 2004 год. са образувани общо 10 172 административно-наказателни преписки, от които  9 967 за митнически и 205 за валутни нарушения.

Нарушенията с висока степен на обществена опасност са 3 268, 2 396 са за митническа контрабанда, 331 за митническа измама и 541 за отклонение на стоки от митнически режим или направление. Нарушенията с ниска степен на обществена опасност са общо 6 699. Задържани са български лева и валута на стойност 2 577 443 лева, както и сребърни / 95 кг/ и златни /108 кг/ изделия.

 

 • По-значителни случаи по групи стоки:
 • ГОРИВА: 30 случая на митнически нарушения за 2 342 тона.
 • ЦИГАРИ: съставени са 725 акта за митнически нарушения, като общото количество задържани цигари е 16 385 640 къса от различни марки.

СПИРТ И АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ:  41 случая на контрабанда - 33 175 бутилки  и 97 литра .

 • МЕСА И МЕСНИ СУБПРОДУКТИ: 84 случая на митнически нарушения за 991 тона.
 • ФАЛШИВА ВАЛУТА: 45 случая. Преобладават задържаните фалшиви евро банкноти - 38 случая. 7 са случаите на задържани фалшиви долари. Фалшивите евро банкноти са с различни номинали, като тенденцията е да се подправят банкноти с по-голями купюри.Фалшивите щатски долари са с номинал 50 и 100 . Задържаните количества са 232 420 евро и 574 550 щатски долара.
 • КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ: 16 случая, при които е предотвратен контрабандния износ на хиляди антични и старинни предмети и монети, монети с нумизматична стойност, както и на картини.
 • ОРЪЖИЕ И БОЕПРИПАСИ: 8 случая, в които са задържани 28 пистолета, автомат, 4 заглушителя и 1 320 боеприпаса.
 • СТОКИ С ПРОИЗХОД АЗИЯ: 181 случая, от които 143 на контрабанда, като стоките са предимно обувки и облекла. 30 са опитите за митническа измама с предмет на нарушение различни стоки. Общата стойност на задържаните стоки е над 2 500 000 лева.
 • ПЛАТОВЕ: 32 случая.Задържани са 263 километра, 20000 кв.м., 9800 ярда, 2830 кг., 1300 ролки, 305 топа, 245 рула и 360 колета.
 • ЗАЩИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ, СПОРАЗУМЕНИЯ, МИТНИЧЕСКИ ДОЗНАНИЯ:

            За 2004 г. в централното митническо управление са разгледани 51 молби от притежатели на права върху интелектуалната собственост. През годината са уважени общо 36 молби, на 2 искания е отказано. Броят на молбите, подадени от български фирми е 27. През 2004 г. митническите органи са осъществили 217 задържания на стоки, нарушаващи права върху интелектуалната собственост, като 35 от тях са предприети по тяхна инициатива.

            Сключените споразумения по реда на чл. 229а  от Закона за митниците за 2004 г. са  287.

          Образуваните митнически дознания за годината са 118.

           

Борба с наркотрафика

 

            За 2004 г. общото количество наркотични вещества и прекурсори, задържани от българските митнически власти е 9 015 кг и 70 945 таблетки в 82 случая. От тях  - марихуана - 112, 16 кг, хероин - 808, 11 кг., амфетамин - 409, 8 кг. и 82 таблетки, екстази - 72, 82 кг и 25 таблетки, хашиш - 0, 29 кг., кокаин -  0, 12 кг., кока листа - 0,71 кг, морфин - 36 таблетки, хидрокодон - 97 таблетки, триазолам - 56 таблетки, диалгирекс - 50 таблетки, оцетен анхидрид - 7 605 кг и ефедрин - 6, 01 кг и 70 599 таблетки.

Въз основа на подадена разузнавателна информация до други национални и международни правоприлагащи органи  бяха задържани още 40 кг амфетамин, 0,9 кг кокаин, 397 000 таблетки ефедрин и 100 000 фалшиви евро. В резултат на продължителна съвместна работа на отдела за борба с наркотрафика с НСБОП и чуждестранни правоприлагащи служби през миналата година бяха разбити 2 международни наркогрупировки, действащи на територията на цяла Европа и бяха заловени над 1 000 кг хероин в Турция, България, Германия и Холандия.

Мобилен контрол

През 2004 г. мобилните митнически групи са извършили общо 2 025 митнически проверки на стоки, от които 937 щателни и 1 088 - частични. В резултат  са съставени о 230  акта за установени митнически нарушения. Извършени са 649 преразглеждания на декларираната митническа стойност и тарифно класиране.

            През  декември въз основа на одобрената Инструкция за организацията за извършване на проверки от мобилни митнически групи с участие на органи на МВР - НСБОП и данъчни органи са създадени и новите 5 мобилни митнически групи за проверка на високорискови стоки и обекти.

Митническа етика и вътрешни проверки

 

През годината Инспекторатът разгледа 1 004 преписки.

Образувани са 84 дисциплинарни производства. Наложени са  99 дисциплинарни наказания, от тях - 21 на държавни служители и 78 на митнически служители, работещи по трудово правоотношение. Дисциплинарно уволнени са 25 митнически служители, от които 3-ма държавни служители и 22-ма, работещи по трудово правоотношение. В 12 случая материалите по преписките са  изпратени в съответните прокуратури. Издадени са и заповеди за временно отстраняване от работа на 27 служители.

 

Лабораторни проверки

 

Основната дейност на Централната митническа лаборатория на Агенция "Митници" е свързана с идентификацията и изследването на стоки за целите на прилагането на тарифни и нетарифни мерки, осъществявани от митниците. За изминалата година в митническата лаборатория са постъпили за изследване 2 727 проби, приложени към 1 699 заявки за анализ. Броят на анализираните проби е 2 030 и в резултат от анализите им са изготвени 1 297 експертизи. За целите на тарифното класиране са анализирани 1 722 проби. В резултат на извършените изследвания е установено, че около 22 % (376 проби) от проверените чрез вземане на проби и анализ стоки не съответстват на декларирания вид стока и/или тарифен номер.

Централната митническа лаборатория участва в подготовка на проектите по програма ФАР 2004 - 2006 във връзка с контрола по селскостопанската политика и по акцизите. Беше въведена разработената система за управление на качеството в съответствие с международния стандарт ISO 9001 и лабораторията беше сертифицирана. Започнаха да се прилагат 8 нови методи за анализ, в резултат на което се увеличи обхватът на изследванията.

 

Законодателство

Бе изготвен проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за митниците.

В изпълнение на ангажиментите за присъединяване на България към ЕС в областта на "Митнически съюз" продължи привеждането в съответствие на законодателството, осигуряването на унифицирано прилагане на разпоредбите, подготовката на договора за присъединяване към ЕС и проучването на предложенията за промени на митническото законодателство на Общността.

Взето бе участие в изработването на проекти на нормативни актове, свързани с митническите режими и процедури.

Актуализирана бе Комбинираната номенклатура за 2005 г. и приложимите ставки на митата - прието е ПМС 326 за изменение и допълнение на ПМС 289 от 2001 г.

Прието бе Постановление № 332 на Министерския съвет за въвеждане на автономни мерки за суспендиране на митата от 1 .01.2005 г. на база подадени искания от икономическите оператори.

Приета бе Наредба № 8 на министъра на финансите от 2004 г. и нейните приложения, включващи Обяснителните бележки към Комбинираната номенклатура и и Хармонизираната система, мненията за класиране на СМО и регламентите на ЕС за класиране на стоки, издадени след 2002 г.

Подготвена бе  наредба за износ и временен износ на движими паметници на културата.

Съгласувани бяха текстовете от Договорните мерки по Глава 25 и на техническите адаптации в Договора за присъединяване по Глава 25 "Митнически съюз" и по Глава 1 "Свободно движение на стоки".

Изготвени са стотици становища по представени за съгласуване проекти на международни договори, спогодби, конвенции, закони, постановления и наредби.

Изготвени са стотици методически указания до митническите органи с цел унифициране на практическото прилагане на митническото законодателство.

 

Българска интегрирана митническа система /БИМИС/ и компютъризация на  митническата администрация:

Беше разширена функционалността на  БИМИС. Разработени бяха нови 3 модула - "Митническо задължение", "Решения на митническите органи" и "Анализ на риска". Бяха проведени потребителски тестове и  модулите бяха одобрени за пускане в реална експлоатация.  Реализирана бе и нова функционалност, позволяваща използването на сертификати за електронен подпис за достъп до приложението. Продължи работата по разработването на модули "Административно наказателно производство", "Инспекторат" и "Човешки ресурси". Усъвършенствана беше Интранет страницата на Агенция Митници, на която се разпространяват вътрешноведомствени документи и указания, необходими за дейността на митническите служители.

Продължи работата по изграждане на взаимовръзка със системите на ЕС.През 2004 г. завърши изграждането  на комуникационния център за връзка  и обмен на информация с митническите  информационни системи на ЕС. Стартира работата по изграждане на втора фаза на  Българска система за управление на транзита, чиято цел е да покрие изискванията на  ЕС в областта на транзита /NCTS 3.2/. Разработена беше тръжна документация във връзка с проекта за изграждане на Система за управление на интегрираната тарифа  /ITMS/.В рамките на проект  УТТЮЕ на Световната банка бе разработен  модул "Предварително деклариране" към БИМИС .

В рамките на проект "Изграждане на национална мрежа за сътрудничество и обмен на информация за защита на правата върху интелектуалната и индустриалната собственост"  беше завършена подготовката на бизнес модел и софтуерна архитектура на NIPIES.

Беше внедрена нова деловодна система, позволяваща приемането и издаването  на електронни документи, подписани с универсален електронен подпис.

През 2004 година БИМИС беше обявена за IT проект на годината в конкурса на  вестник  Computerworld  и  IDG България.

Последващ контрол

 

Приоритетни през 2004 г. година бяха дейностите по туининг проект с немската митническа администрация. Бяха изготвени предложения за функциите по последващ контрол  на българската митническа администрация, които бяха включени в проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за митниците.

Бяха изготвени указания за прилагане на опростените процедури за облекчено деклариране при поставяне на стоки под митнически режим внос. Извършвани са анализи и проверки на подадените искания и съгласувани разрешения за прилагане на опростени процедури. Специално внимание бе отделено на запознаването на икономическите оператори и на всички заинтересовани лица с измененията в нормативната уредба. Съвместно с Българската стопанска камара беше организирана поредица от срещи - семинари с представители на фирми от различни стопански отрасли, на които бяха изяснени въпроси по прилагането на митническото законодателство.

Извършени бяха широкомащабни проверки за спазване на митническото законодателство от страна на търговските дружества и едноличните търговци, извършващи търговия на едро и на дребно с лекарства.

Продължиха  проверките в рамките на последващия контрол по вноса на автомобили от инвалиди.

Европейска интеграция и международно сътрудничество

През изминалата година продължи работата, свързана с покриването на критериите за хармонизация на законодателството и постигането на административен капацитет за членство в Европейския съюз. Подготвено бе участието в ежегодните заседания на Под-комитет 8 Европейски съюз-България и Комитета по асоцииране.

Изготвена беше информацията за годишния Редовен доклад на Европейската комисия за напредъка на България за 2004 г.

Продължи изпълнението на Плана за действие към "Стратегията за ускоряване присъединяването на Република България към ЕС" за 2004г. и беше подготвен планът за действие за 2005 г.

От 5 до 9 юли 2004 г. в Агенция "Митници" беше проведено мониторингово посещение на експерти от Европейската Комисия за оценка на степента на готовност на Българската митническа администрация за изпълнение на критериите за членство в ЕС. В последвалия доклад от посещението на експертите  бе отбелязано, че България разполага с изградена адекватна структура за изпълнение на функциите си на модерна митническа администрация, в много голяма степен е въведено законодателството на ЕС в митническата област и реално митническите служители са добре запознати с отделните процедури.

Продължи активното участие на Агенция "Митници" в програма "Митници 2007".

   Продължи работата по техническото изпълнение на проектите по Програма Фар 2001 и стартиралите компоненти на Фар 2002, по подготовката за подписване на договорите по Програма Фар 2002 и Фар 2003.       

Разработени бяха фишовете на проектите по Програма Фар 2004 - 2006, одобрени за финансиране от Европейската комисия и проектните предложения по Програма Фар 2005 - I част.

По случай 125-та годишнина от създаването на българските митници в началото на юли 2004 г. в София бяха проведени дискусии с  генералните директори на митническите администрации в региона, в които взе участие и Генералният секретар на СМО, г-н Мишел Дане. На 7 юли 2004 г. бяха подписани двустранни междуправителствени Спогодби за сътрудничество и взаимна помощ в митническата област с Франция и Полша.

През октомври българската митническа администрация бе избрана от СМО за администрация, в която да бъде тествано новото средство на Организацията за оценка на потребностите при укрепване на капацитета - Диагностичната рамка.

На 17 март България депозира при Генералния секретар на СМО документите за ратифициране на Протокола за изменение на Международната конвенция за опростяване и уеднаквяване на митническите процедури.

            През изминалата година бяха проведени важни двустранни срещи с румънската, китайската и турската и азърбайджанската митнически администрации.

 

Обучение и квалификация

През 2004 г. бяха проведени 137 курсове, семинари и работни срещи, в които са участвали 1 556 митнически служители. На регионално ниво броят на проведените обучения е 208, а броят на участниците - 4 042. Служителите на специализираната  администрация са участвали в Програмите за обучение на национално и регионално ниво средно по 4, 65 дни.

Обучението е проведено в следните области:

 • O Борбата с трафика на наркотични вещества и прекурсори - общо 7 семинара и 2 курса
 • O Борбата с контрабандата - 2 работни срещи, 6 обучения и 1 семинар
 • O Подобряване ефективността и координацията на извършвания контрол върху външнотърговската дейност с оръжия, стоки и технологии с възможна двойна употреба - 3 семинара
 • O Семинар по практическо прилагане на граничните мерки за защита на правата върху интелектуалната собственост
 • O Борбата с корупция - 3 семинара.
 • O За защита на класифицираната информация - два семинара и два курса
 • O Тарифна политика, митнически режими и процедури, митническа статистика и автоматизация - 9 семинара и 3 работни срещи
 • O Последващ контрол - 6 семинара

Връзки с институциите и бизнеса

На 10 март беше сключено Споразумение за сътрудничество и взаимодействие между Върховна касационна прокуратура и Агенция "Митници", пак през март беше подписана Инструкция за взаимодействие между Агенция "Митници" и Данъчната администрация. През  годината  бяха сключени и Инструкция за организацията за извършване на проверки от мобилни митнически групи с участие на органи на МВР - НСБОП и данъчни органи, Проект на указания за обезпечаване на вземанията по съставените актове за установяване на митнически нарушения, както и на митните сборове и другите публични държавни вземания, установявани и събирани от митническите органи. Споразумение за обмен на информация  бе подписано  и  със служба Сигурност - Военна полиция и Военно контраразузнаване.

            В Агенция "Митници"  се получиха  благодарствени писма от централата на дружество BIC /производител на известните химикалки/ от Клиши /Франция/ и от Балкан ИЕС Тийм, изключителен дистрибутор на NIKE за България и др. В тях фирмите изказват своята благодарност за предприетите мерки, с които е предотвратен неразрешен внос на изключително голямо количество стоки, с които се нарушават права върху интелектуалната собственост .

           Стартира работата на Комитета по интегрирана митническа тарифа към министъра на финансите, в рамките на който представители на министерствата и бизнеса  обсъдиха първите мерки за суспендиране на митата през 2005 година.

Продължи работата на Държавно обществената консултативна комисия за подпомагане развитието на митническата администрация.

           През 2004 година митническата администрация обработи 2 636 236 ЕАД /митнически декларации/, от които  1 311 922 броя за режим транзит и 1 324 314 за останалите митнически режими и направления.

 Само в Централното митническо управление бяха регистрирани и обработени  27 509  входящи и 20 755 изходящи документи и писма . Взети бяха  7 404  решения по управление на тарифните квоти за внос в страната, в съответствие с приетите от Министерския съвет автономни мерки, ангажиментите на България в Световната търговска организация и по сключените споразумения за свободна търговия.

През миналата година бяха изготвени 886 оперативни справки. От тях над 300 справки са за специализираните служби, 272 - за данъчните служби, 97 - за фирми и граждани срещу заплащане на стойност 12 112 лева и др.

 

През 2004 година приоритет в работата на Пресцентъра бе прозрачността и максималната информираност на медиите и обществото за дейността на митниците. Темата "митници" присъстваше  в националния радиоефир чрез 10 предавания в Дарик радио. В навечерието на Празника на митническия служител 26 януари, бе обявен  Ден на отворени врати в митниците. По повод 125 годишния юбилей бе обявен  конкурс за есе на тема "Българските митници - бариера или мост към Европейския съюз". Най-добрите три работи бяха отличени с почетни дипломи и парични награди.

Бе заснета поредица от четири телевизионни филма, излъчени по националната телевизия Би Ти Ви. Създаден бе антикорупционен знак, който бе разлепен по всички  пунктове в страната. По повод 125-годишнината от създаването на българските митници за първи път бе написана и поставена  в Сатиричния театър   пиесата  "Нищо за деклариране"с митническа тематика.

През годината излязоха 6 броя на списание "Митническа хроника". В последната книжка е публикувана историята на българските митници за периода 1879 -2004 г.

Във всекидневната работа пресцентърът на Агенция Митници осигурява десетки консултации за гражданите. Редовно се разпространява пресинформация за установени митнически нарушения както и за срещи и инициативи в митниците.

От миналата година  е отворена за посетители обновената интернет страница на Агенция "Митници" на адрес www.customs.bg.