Уважаеми граждани,

Агенция "Митници" е една от най-старите държавни институции в България с утвърдени традиции, стабилна организационна среда и корпоративна култура, характеризираща се с професионализъм, уважение, толерантност и кариерно израстване.


Постъпването на работа в Агенция "Митници" се осъществява по два начина:
1. Чрез провеждане на конкурсна процедура за назначаване на държавни служители, съгласно изискванията на Закона за държавния служител и по реда на Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.
2. Чрез набиране на документи за назначаване на служители по трудово правоотношение, съгласно изискванията на Кодекса на труда.


Митнически служител може да бъде всеки дееспособен български гражданин, който не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер, не е лишен по съдебен ред от право да заема съответната длъжност и отговаря на изискванията за работа в митническата администрация и/или на изискванията по чл.7 от Закона за държавния служител.
Митническите служители не могат да са еднолични търговци, неограничено отговорни съдружници или да участват лично или чрез подставени лица в органите за управление на търговски дружества, кооперации и други организации със стопанска дейност; да сключват допълнителни трудови договори, освен като сътрудници в научни институти и преподаватели в учебни заведения; да са в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително.
Кандидатите за заемане на държавна служба в митническата администрация подават писмено заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение № 2 към чл.17, ал.1 и всички необходими документи по чл.17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите да държавни служители.
Желаещите да обвържат професионалната си реализация с нашата организация, приветстваме искрено и вярваме, че работата при нас ще Ви даде възможност за професионално израстване и кариера. 

Желаем Ви успех!

Дирекция "Управление на човешките ресурси"

Контакти:

Дирекция "Управление на човешките ресурси"

Телефони за контакт: (02) 9859-4206, (02) 9859-4024, (02) 9859-4348, (02) 9859-4068

e-mail: hr@customs.bg

 


Обявления за конкурси и подбори

Списъци на допуснати/недопуснати кандидати за конкурс

 

Формуляри за участие в конкурс:

Заявление за участие

Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС

Декларация за обстоятелствата по чл.10, ал.1 и ал.2 от ЗМ