Връзка към сайта на Европейската Комисия за промените сигурност и безопасност

Регламент за изпълнение (ЕС) № 756/2012 на Комисията от 20 август 2012 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2454/93 за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността текст от значение за ЕИП

 

 

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1192/2008 НА КОМИСИЯТА от 17 ноември 2008 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2454/93 за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността

 

 

 


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 58/2013 НА КОМИСИЯТА от 23 януари 2013 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2454/93 за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността (текст от значение за ЕИП) -НОВО

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 174/2014 НА КОМИСИЯТА от 25 февруари 2014 година, за изменение на Регламент (ЕИО) № 2454/93 за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността по отношение на идентификацията на лицата в контекста на споразуменията за взаимно признаване на ОИО (нов)