Адрес:
1202 София
ул. "Г. С. Раковски" № 47
/Пресечката на ул. "Г. С. Раковски" и бул. "Сливница"/.
Телефон: (02)9859 4160, (02)9859 4151
Електронна поща: lab.ccl@customs.bg
Сметка:
БНБ
София -1000, пл. „Княз Александър І" № 1
IBAN: BG58 BNBG 9661 3100 1222 01
BIC BNBGBGSD
Работно време: 09,00 ч. ÷ 17,30 ч.