С Решение № 642/2007/EC на Европейския парламент и Съвета от 23 май 2007г. се създава програма за действие за митниците в Общността, Програма "Митници 2013" (2008-2013). Програмата цели да подпомогне създаването на една паневропейска електронна митническа среда, с която митническите дейности да отговарят на нуждите на вътрешния пазар, да се гарантира защитата на финансовите интереси на ЕО и да се повиши безопасността и сигурността на европейските граждани. Програмата стартира на 1 януари 2008г. и ще продължи да 31 декември 2013г. Страните, участнички в програмата са държавите-членки, но програмата е отворена и за страните-кандидатки за членство в ЕС, потенциалните страни-кандидатки, както и определени страни  партньори от  Европейската политика на добросъседство.

Програма "Митници 2013" продължава дейностите, започнати в рамките на предишните митнически програми на Общността и по-специално програма Митници 2007", която е продължение на предишните две програми в областта: "Митници 2000"  (1996-2000) и "Митници 2002" (2001-2002).

Основните цели на програма "Митници 2013" са:

  • подпомагане на създаването на една паневропейска електронна митническа среда, с която митническите дейности да отговарят на нуждите на вътрешния пазар, да се гарантира защитата на финансовите интереси на ЕО и да се повиши безопасността и сигурността на европейските граждани;
  • принос в създаването на модернизиран митнически кодекс;
  • засилване на сътрудничеството между митническите администрации на Общността до степен при в която да могат да изпълняват своите задължения толкова ефикасно, колкото ако те представляват една-единствена  администрация;
  • засилване на международното митническо сътрудничество между митническите администрации на ЕС и на сигурността на търговската верига;
  • подготовка за разширяване, включително предоставяне на опит и познание на митническите администрации на заинтересованите страни;
  • развиване на сътрудничество и обмен на информация и най-добри практики с митническите администрации на трети страни, по-специално страните-кандидатки, потенциалните страни-кандидатки, както и страните  партньори от  Европейската политика на добросъседство;
  • стандартизиране и опростяване на митническите системи и митническия контрол, с цел намаляване на административната тежест и на разходите на икономическите оператори;
  • идентифициране, разработване и прилагане на най-добри работни практики.

За постигане на тези цели, в рамките на програма "Митници 2013" ще се осъществяват дейности в сферата на комуникационните системи и обмена на информация, сравнителни анализи, семинари, срещи на проектни и надзорни групи, работни посещения, обучение и мониторингови дейности.