Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „директор на дирекция в Агенция „Митници", дирекция „Организация и управление на човешките ресурси" в Централно митническо управление

Конкурс за 1 щ. бр. „митнически инспектор" в Митница Бургас с месторабота в Митническо бюро Ямбол

Конкурс за 1 щ. бр. „митнически инспектор" в Митница Бургас с месторабота в Митнически пункт Лесово

Конкурс за 2 щ. бр. „митнически инспектор" в Митница Бургас

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността "юрисконсулт", отдел "Правно-нормативен" в Териториално митническо управление на Митница Бургас - по чл. 15 от Закона за държавния служител

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „старши счетоводител в Агенция „Митници" в отдел „Финансово-стопански дейности, управление на собствеността и изпълнително производство", Териториално митническо управление, Митница Бургас

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността "началник на отдел" в Агенция "Митници", отдел "Административнонаказтелна дейност и разследващи органи", дирекция "Митническо разузнаване и разследване" на Централно митническо управление 

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността "началник на сектор" в Агенция "Митници", сектор "Административнонаказателни дейности и разследващи органи", отдел "Митническо разузнаване и разследване" в Териториално митническо управление на Митница Свиленград 

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „началник на сектор" в Агенция Митници", сектор „Разузнаване и разследване на митническите и валутни нарушения", отдел „Митническо разузнаване и административна взаимопомощ", дирекция „Митническо разузнаване и разследване" в Централно митническо управление

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „началник на отдел" в Агенция Митници", отдел „Наркотици, оръжия и прекурсори", дирекция „Митническо разузнаване и разследване" на Централно митническо управление

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „началник на митнически пункт", Митнически пункт Гюешево в Митница Югозападна             

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „началник на отдел в Агенция „Митници", отдел „Разузнаване и разследване на акцизните нарушения", дирекция „Митническо разузнаване и разследване" в Централно митническо управление на Агенция „Митници"

Конкурс за 3 щатни бройки за длъжността „митнически инспектор" в Митница Пловдив

Конкурс за „митнически инспектор" в Митница Пловдив с месторабота: Митническо бюро Пазарджик

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „експерт в Агенция „Митници" в отдел „Митническо законодателство", дирекция „Последващ контрол" в Централно митническо управление