Конкурс за за 1 щатна бройка за длъжността „началник на митнически пункт", Митнически пункт Нефтопристанище в Митница Бургас

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „експерт в Агенция „Митници" в отдел „Изследване на селскостопански стоки, храни и напитки", дирекция „Централна митническа лаборатория" на Централно митническо управление.

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „началник на сектор в Агенция „Митници", сектор „Алкохолни напитки и тютюневи изделия", отдел „Акцизи" в Териториално митническо управление на Митница Столична.

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „началник на сектор в АМ", сектор „Административнонаказателни дейности и разследващи органи", отдел „Митническо разузнаване и разследване" в Митница Югозападна.