Обява за 1 щатна бройка за длъжността „митнически инспектор" в сектор „Административнонаказателни дейности и разследващи органи", отдел „Митническо разузнаване и разследване", Митница Столична

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „експерт в Агенция Митници", отдел „Човешки ресурси, административно обслужване и сигурност" в Митница Аерогара София

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „старши експерт в Агенция „Митници", отдел „Митническа лаборатория" в Териториално митническо управление на Митница Пловдив по чл. 15 от Закона за държавния служител

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „старши митнически инспектор" в Митница Пловдив по чл. 15 от Закона за държавния служител (ЗДСл).     

Обява за 3 щатни бройки за длъжността „митнически инспектор" в Митница Пловдив по чл. 15 от Закона за държавния служител

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „началник на отдел в Агенция „Митници", отдел „Рентгенови системи" в Митница Варна

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „експерт в Агенция „Митници", отдел „Статистика и автоматизирана обработка на данни",  дирекция „Стратегически анализи и прогнози",  Централно митническо управление

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „старши експерт в Агенция „Митници", отдел „Стратегически анализи, оценка и прогнози", дирекция „Стратегически анализи и прогнози",  Централно митническо управление

Обява за 4 щатни бройки за длъжността „митнически инспектор", сектор „Митнически мобилни групи", отдел „Координация и митнически мобилни групи", дирекция „Митническо разузнаване и разследване" в  Централно митническо управление, от които 2 щатни бройки с място на работа Митница Лом и 2 щатни бройки с място на работа Митница Бургас

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „разследващ митнически инспектор" в сектор „Административнонаказателни дейности и разследващи органи", отдел „Митническо разузнаване и разследване" на Митница Лом

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „митнически инспектор" в Митница Лом

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „старши експерт в Агенция Митници" в отдел „Финансово-стопански дейности, управление на собствеността и изпълнително производство" в Митница Аерогара София