Конкурс за „експерт в Агенция „Митници", отдел „ИТ-Изток", дирекция „Информационни системи" на Централно митническо управление, с месторабота в Митница Варна: 2 щ. бр. в сектор „Развитие на информационни системи" и 1 щ. бр. в сектор „Експлоатация на информационни системи"

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „експерт в Агенция „Митници", отдел „Финансово-стопански дейности, управление на собствеността и изпълнително производство", в Териториално митническо управление на Митница Свиленград

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „старши митнически инспектор", отдел „Приходи, пътни такси и разрешителен режим", Териториално митнически управление, Митница Лом

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността "разследващ митнически инспектор", сектор "Административнонаказателни дейности и разследващи органи", отдел "Митническо разузнаване и разследване" в Териториално митническо управление на Митница Свиленград