Обява за   4 щатни бройки за длъжността „митнически инспектор" в Териториално митническо управление на Митница Лом

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „разследващ митнически инспектор",  сектор „Административнонаказателни дейности и разследващи органи", отдел „Митническо разузнаване и разследване" в Териториално митническо управление на Митница Лом

Обява за  5 щатни бройки за длъжността „митнически инспектор" в Митница Аерогара София

Обява за 2 щатни бройки за длъжността „главен експерт в Агенция „Митници", сектор „Управление на държавни имоти и капиталово строителство", отдел „Управление на собствеността", дирекция „Управление на собствеността и логистика", Централно митническо управление

Обява за 6 щатни бройки за длъжността „главен експерт в Агенция „Митници", сектор „Управление на държавни имоти и капиталово строителство", отдел „Управление на собствеността", дирекция „Управление на собствеността и логистика" с място на работа: МП Лесово, МБ Видин, МП Калотина, МП Гюешево, МБ Кулата, МБ Добрич 

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „експерт в Агенция ‚Митници", сектор „Поддръжка на държавни имоти" отдел „Управление на собствеността", дирекция „Управление на собствеността и логистика", Централно митническо управление

Обява за  1 щ. бр. за длъжността „старши експерт в Агенция „Митници", дирекция „Стратегически анализи и прогнози", отдел „Статистика и автоматизирана обработка на данни" в Централно митническо управление на Агенция „Митници"

Обява за 2 щ. бр. за длъжността „експерт в Агенция „Митници" в сектор Развитие на информационните системи", отдел „Информационни и комуникационни технологии", дирекция „Информационни системи" в Централно митническо управление    

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „старши юрисконсулт в Агенция „Митници" в отдел „Правен", дирекция „Организация и управление на човешките ресурси" в Централно митническо управление

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „главен юрисконсулт в Агенция „Митници" в отдел „Правен", дирекция „Организация и управление на човешките ресурси" в Централно митническо управление

Обява за 1 щ. бр. за длъжността "експерт в Агенция "Митници", по чл. 15 от ЗДСл, отдел "Статистика и автоматизирана обрабатка на данни", дирекция "Статистически анализи и прогнози", Централно митническо управление  

Обява за 1 щ. бройка за длъжността "началник на сектор в АМ", сектор "Митническо законодателство", отдел "Последващ контрол" в ТМУ на Митница Варна. 

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „експерт в Агенция „Митници" по чл. 15 от Закона за държавния служител и 1 щ. бр. за длъжността „старши експерт в Агенция „Митници", сектор „Експлоатация на информационните системи", отдел „ИТ-Запад", дирекция „Информационни системи" в Централно митническо управление, с място на работа Митница Столична   

Обява за 1 щ. бр. „началник на сектор в Агенция „Митници" в сектор „Експлоатация на информационни системи", отдел „Информационни технологии - Запад", дирекция „Информационни системи" в Централно митническо управление

Обява за 1 щ. бр. „заместник-началник на митница", Митница Бургас

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „началник на митнически пункт II ниво", Митнически пункт Пристанище Русе, Митница Русе

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „началник на отдел в Агенция „Митници", отдел „Митническо разузнаване и разследване" в Териториално митническо управление на Митница Русе

Обява за 1 щ. бр. „началник на отдел в Агенция „Митници", отдел „Последващ контрол" в Териториално митническо управление на Митница Югозападна

Обява за 1 щ. бр. „началник на сектор в Агенция „Митници" в сектор „Изпълнително производство и складово стопанство", отдел „Финансово-стопански дейности, управление на собствеността и изпълнително производство" в Териториално митническо управление на Митница Столична

Обява за 7 щатни бройки за длъжността „митнически инспектор" в Митница Бургас, от които 6 щ. бр. за Митнически пункт Капитан Андреево и 1 щ. бр. за Митнически пункт Ж.П. Гара Свиленград, Митница Бургас

Обява за 2 щатни бройки за длъжността „старши счетоводител в Агенция „Митници", отдел „Финансово-стопански дейности, управление на собствеността и изпълнително производство", в Териториално митническо управление", Митница Аерогара София

Обява за 3 щ. бр. в отдел „Събиране на митническото задължение и традиционни собствени ресурси", дирекция „Митнически режими и процедури" в Централно митническо управление, както следва: 1 щ. бр. за длъжността „държавен експерт в Агенция „Митници", 1 щ. бр. за длъжността „главен експерт в Агенция „Митници" и 1 щ. бр. за длъжността „експерт в Агенция „Митници"