Обява за 1 щ. бр. за длъжността „началник на сектор" в сектор „Финансово и стопанско осигуряване на дейността", отдел „Финансово-стопански дейности, управление на собствеността и изпълнителното производство" в Териториално митническо управление на Митница Столична

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „началник на сектор в Агенция „Митници", сектор „Оперативен контрол", отдел „Митническо разузнаване и разследване",  Териториално митническо управление на Митница Бургас

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „началник на отдел в Агенция „Митници", отдел „Правно-нормативен", Митница Бургас

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „началник на отдел в Агенция „Митници", отдел „Рентгенови системи" в Териториално митническо управление на Митница Столична

Обява за 2 щ. бр. за длъжността „началник на митнически пункт I ниво"  в Митница Бургас, от които 1 щ. бр. за Митнически пункт Лесово и 1 щ. бр. за Митнически пункт Капитан Андреево

Обява за 7 щатни бройки за длъжността „ръководител на звено в митнически пункт І ниво" в Митница Бургас, от които 3 щатни бройки за Митнически пункт Лесово и 4 щатни бройки за Митнически пункт Капитан Андреево

Обява за 2 щатни бройки за длъжността „Началник на митнически пункт ІI ниво" в Митница Бургас, от които 1 щатна бройка за Митнически пункт Ж.П. гара Свиленград и 1 щатна бройка за Митнически пункт Нефтопристанище

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „началник на митническо бюро", Митническо бюро Сливен  на Митница Бургас

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „началник на сектор в Агенция „Митници", сектор „Управление на държавни имоти и капиталово строителство", отдел „Управление на собствеността",  дирекция „Управление на собствеността и логистика",  Централно митническо управление

Обява за 3 щатни бройки за длъжността „митнически инспектор" в Митница Югозападна

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „старши експерт в Агенция Митници" в отдел „Човешки ресурси, административно обслужване и сигурност" в Митница Аерогара София

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „старши експерт в Агенция Митници" в отдел „Финансово-стопански дейности, управление на собствеността и изпълнително производство" в Митница Аерогара София

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „главен експерт в Агенция „Митници", сектор „Международно сътрудничество и административна взаимопомощ", отдел „Митническо разузнаване и административна взаимопомощ", дирекция „Митническо разузнаване и разследване",  Централно митническо управление

Обява за 4 щ. бр. за длъжността „главен експерт в Агенция „Митници", сектор „Управление на държавни имоти и капиталово строителство", отдел „Управление на собствеността", дирекция „Управление на собствеността и логистика" с място на работа: МП Лесово, МП Калотина, МБ Кулата, МБ Добрич

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „старши счетоводител в Агенция Митници" в отдел „Финансово-стопански дейности, управление на собствеността и изпълнително производство" в Митница Аерогара София

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „старши експерт в Агенция „Митници", отдел „Администриране и възнаграждения", дирекция „Организация и управление на човешките ресурси", Централно митническо управление

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „експерт в Агенция „Митници", отдел „Администриране и възнаграждения", дирекция „Организация и управление на човешките ресурси", Централно митническо управление

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „главен експерт в Агенция „Митници", отдел „Статистика и автоматизирана обработка на данни",  дирекция „Стратегически анализи и прогнози",  Централно митническо управление

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „експерт в Агенция „Митници", отдел „Статистика и автоматизирана обработка на данни",  дирекция „Стратегически анализи и прогнози",  Централно митническо управление

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „експерт в Агенция „Митници", отдел „Стратегически анализи, оценка и прогнози",  дирекция „Стратегически анализи и прогнози ",  Централно митническо управление

Обява за 1 щатна бройка за длъжността  „експерт в Агенция „Митници", отдел „Рентгенови системи", в Митница Столична

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „старши експерт в Агенция „Митници" в отдел „Обществени поръчки", дирекция „Финанси и обществени поръчки"  в Централно митническо управление по чл. 15 от Закона за държавния служител

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „експерт в Агенция „Митници", сектор „Алкохолни напитки и тютюневи изделия", отдел „Акцизи" в Териториално митническо управление на Митница Бургас

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „старши експерт в Агенция „Митници", отдел „Статистика и автоматизирана обработка на данни", дирекция „Статистически анализи и прогнози", Централно митническо управление 

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „главен счетоводител в Агенция „Митници" по чл. 15 от Закона за държавния служител, отдел „Финансово-стопански дейности, управление на собствеността и изпълнително производство" в Териториално митническо управление на Митница Бургас

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „главен вътрешен одитор" в отдел „Звено за вътрешен одит" в Централно митническо управление

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „експерт в Агенция „Митници", отдел    „Финансово-стопански дейности, управление на собствеността и изпълнително производство" в Териториално митническо управление на Митница Свищов

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „началник на отдел в Агенция „Митници", отдел „Борба с наркотрафика" в Териториално митническо управление на Митница Столична

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „счетоводител" в сектор „Финансово и стопанско осигуряване на дейността", отдел „Финансово-стопански дейности, управление на собствеността и изпълнителното производство" в Териториално митническо управление на Митница Столична

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „старши счетоводител в Агенция „Митници" в сектор „Финансово и стопанско осигуряване на дейността", отдел „Финансово-стопански дейности, управление на собствеността и изпълнително производство" в Териториално митническо управление на Митница Югозападна     

Обява за 1 щатна бройка за длъжността  „експерт в Агенция „Митници", отдел „Рентгенови системи", в Митница Столична

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „главен експерт в Агенция „Митници", сектор "Международно сътрудничество и административна взаимопомощ", отдел „Митническо разузнаване и административна взаимопомощ", дирекция „Митническо разузнаване и разследване",   Централно митническо управление

Обява за 2 щ. бр. за длъжността „експерт в Агенция „Митници" в сектор „Развитие на информационните системи", отдел „Информационни и комуникационни технологии", дирекция „Информационни системи" в Централно митническо управление

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „експерт в Агенция „Митници", отдел „Внос и износ", дирекция „Митнически режими и процедури", Централно митническо управление

Обява за 2 щатни бройки за длъжността „разследващ митнически инспектор" в сектор „Административнонаказателни дейности и разследващи органи", отдел „Митническо разузнаване и разследване", Митница Лом

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „експерт в Агенция „Митници", дирекция „Национален учебен център" в Централно митническо управление

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „експерт в Агенция „Митници" в отдел „Човешки ресурси, административно обслужване и сигурност" в Териториално митническо управление на Митница Столична

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „главен счетоводител в Агенция „Митници", сектор „Финансово и стопанско осигуряване на дейността", отдел „Финансово-стопански дейности, управление на собствеността и изпълнително производство" в Териториално митническо управление на Митница Лом

Обява за 1 щ. бр. „държавен митнически инспектор" в Митница Лом

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „митнически инспектор" в Митница Лом 

Обява за 10 щатни бройки за длъжността „митнически инспектор" в Митница Бургас

Обява за 5 щатни бройки за длъжността „митнически инспектор" в Митница Столична

Обява за 5 щатни бройки за длъжността „митнически инспектор" в Митница Варна 

Обява за 6 щатни бройки за длъжността „експерт в Агенция Митници", отдел „Рентгенови системи", Териториално митническо управление на Митница Лом, с място на работа град Видин 

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „митнически инспектор" в Митница Свищов

Обява за за 4 щатни бройки за длъжността „експерт в Агенция „Митници", отдел „Рентгенови системи" в Митница Югозападна

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „експерт в Агенция „Митници", отдел „Рентгенови системи" в Митница Бургас

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „старши разследващ митнически инспектор" в сектор „Административнонаказателна дейност и разследващи органи", отдел „Митническо разузнаване и разследване" в Митница Бургас

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „старши експерт в Агенция „Митници", дирекция „Стратегически анализи и прогнози", отдел „Статистика и автоматизирана обработка на данни" в  Централно митническо управление на Агенция „Митници"

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „главен експерт в Агенция „Митници", Звено по мрежова и информационна сигурност в  Централно митническо управление на Агенция „Митници"

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „заместник-началник на митница", Митница Бургас

Обява 1 щ. бр. за длъжността „разследващ митнически инспектор", сектор „Административнонаказателни дейности и разследващи органи", отдел „Митническо разузнаване и разследване", Териториално митническо управление на Митница Бургас

Обява за 1 щ. бр. „началник на митнически пункт I ниво", Митнически пункт Капитан Андреево, Митница Бургас

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „главен разследващ митнически инспектор", сектор „Административнонаказателни дейности и разследващи органи", отдел „Митническо разузнаване и разследване", Териториално митническо управление на Митница Бургас

Обява за  1 щатна бройка за длъжността „главен разследващ митнически инспектор" в отдел „Административнонаказателна дейност и разследващи органи", дирекция „Митническо разузнаване и разследване" в Централно митническо управление

Обява за 2 щ. бр. за длъжността „главен експерт в Агенция „Митници" в отдел „Подбор и кариерно развитие", дирекция „Организация и управление на човешките ресурси" в Централно митническо управление

Обява за 2 щатни бройки за длъжността „експерт в Агенция „Митници", отдел „Административнонаказателна дейност и разследващи органи", дирекция „Митническо разузнаване и разследване" в Централно митническо управление

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „старши експерт в Агенция „Митници", отдел „Наркотици, оръжия и прекурсори", дирекция „Митническо разузнаване и разследване", Централно митническо управление

Обява за 2 щатни бройки за длъжността „митнически инспектор" в Митница Бургас

Обява за 4 щатни бройки за длъжността „експерт в Агенция „Митници", отдел „Рентгенови системи" в Териториално митническо управление на Митница Югозападна

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „началник на Митническо бюро", МБ Враца, Митница Лом 

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „старши експерт в Агенция „Митници", отдел „Финансово-стопански дейности, управление на собствеността и изпълнително производство", Териториално митническо управление на Митница Бургас 

Обява за 8 щ. бр. за длъжността „ръководител на звено в митнически пункт І ниво" в Митница Бургас, от които 4 щ. бр. за Митнически пункт Лесово и 4 щ. бр. за Митнически пункт Капитан Андреево

Обява за  1 щ. бр. за длъжността „началник на митническо бюро", Митническо бюро Сливен в Митница Бургас

Обява за 1 щ. бр. за длъжността началник на митнически пункт II ниво", Митнически пункт Ж.П. Гара Свиленград, Митница Бургас 

Обява за 3 щатни бройки за длъжността „експерт в Агенция „Митници", отдел „Рентгенови системи", ТМУ на Митница Бургас 

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „старши експерт в Агенция „Митници", сектор „Развитие на информационните системи" и 1 щ. бр. за длъжността „старши експерт в Агенция „Митници", сектор „Експлоатация на информационните системи", отдел „Информационни технологии - юг", дирекция „Информационни системи" в Централно митническо управление, с място на работа Митница Пловдив 

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „експерт в Агенция ‚Митници", сектор „Експлоатация на информационните системи", отдел „Информационни технологии - север", дирекция „Информационни системи", Централно митническо управление, с място на работа Митница Русе 

Обява за 10 щатни бройки за длъжността „експерт в Агенция „Митници", отдел „Рентгенови системи", дирекция „Митническо разузнаване и разследване" в Централно митническо управление

Обява за  6 щатни бройки за длъжността „експерт в Агенция „Митници", отдел „Рентгенови системи" в Териториално митническо управление на Митница Лом

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „началник на отдел в Агенция „Митници", отдел „Последващ контрол" в Териториално митническо управление на Митница Югозападна 

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „главен вътрешен одитор" в отдел „Звено за вътрешен одит" в Централно митническо управление

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „експерт в Агенция „Митници", дирекция „Национален учебен център" в  Централно митническо управление на Агенция „Митници"

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „юрисконсулт" в отдел „Произход на стоките", дирекция „Тарифна политика" в Централно митническо управление

Обява за   4 щатни бройки за длъжността „митнически инспектор" в Териториално митническо управление на Митница Лом

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „разследващ митнически инспектор",  сектор „Административнонаказателни дейности и разследващи органи", отдел „Митническо разузнаване и разследване" в Териториално митническо управление на Митница Лом

Обява за  5 щатни бройки за длъжността „митнически инспектор" в Митница Аерогара София

Обява за 2 щатни бройки за длъжността „главен експерт в Агенция „Митници", сектор „Управление на държавни имоти и капиталово строителство", отдел „Управление на собствеността", дирекция „Управление на собствеността и логистика", Централно митническо управление

Обява за 6 щатни бройки за длъжността „главен експерт в Агенция „Митници", сектор „Управление на държавни имоти и капиталово строителство", отдел „Управление на собствеността", дирекция „Управление на собствеността и логистика" с място на работа: МП Лесово, МБ Видин, МП Калотина, МП Гюешево, МБ Кулата, МБ Добрич 

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „експерт в Агенция ‚Митници", сектор „Поддръжка на държавни имоти" отдел „Управление на собствеността", дирекция „Управление на собствеността и логистика", Централно митническо управление

Обява за  1 щ. бр. за длъжността „старши експерт в Агенция „Митници", дирекция „Стратегически анализи и прогнози", отдел „Статистика и автоматизирана обработка на данни" в Централно митническо управление на Агенция „Митници"

Обява за 2 щ. бр. за длъжността „експерт в Агенция „Митници" в сектор Развитие на информационните системи", отдел „Информационни и комуникационни технологии", дирекция „Информационни системи" в Централно митническо управление    

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „старши юрисконсулт в Агенция „Митници" в отдел „Правен", дирекция „Организация и управление на човешките ресурси" в Централно митническо управление

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „главен юрисконсулт в Агенция „Митници" в отдел „Правен", дирекция „Организация и управление на човешките ресурси" в Централно митническо управление

Обява за 1 щ. бр. за длъжността "експерт в Агенция "Митници", по чл. 15 от ЗДСл, отдел "Статистика и автоматизирана обрабатка на данни", дирекция "Статистически анализи и прогнози", Централно митническо управление  

Обява за 1 щ. бройка за длъжността "началник на сектор в АМ", сектор "Митническо законодателство", отдел "Последващ контрол" в ТМУ на Митница Варна. 

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „експерт в Агенция „Митници" по чл. 15 от Закона за държавния служител и 1 щ. бр. за длъжността „старши експерт в Агенция „Митници", сектор „Експлоатация на информационните системи", отдел „ИТ-Запад", дирекция „Информационни системи" в Централно митническо управление, с място на работа Митница Столична   

Обява за 1 щ. бр. „началник на сектор в Агенция „Митници" в сектор „Експлоатация на информационни системи", отдел „Информационни технологии - Запад", дирекция „Информационни системи" в Централно митническо управление

Обява за 1 щ. бр. „заместник-началник на митница", Митница Бургас

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „началник на митнически пункт II ниво", Митнически пункт Пристанище Русе, Митница Русе

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „началник на отдел в Агенция „Митници", отдел „Митническо разузнаване и разследване" в Териториално митническо управление на Митница Русе

Обява за 1 щ. бр. „началник на отдел в Агенция „Митници", отдел „Последващ контрол" в Териториално митническо управление на Митница Югозападна

Обява за 1 щ. бр. „началник на сектор в Агенция „Митници" в сектор „Изпълнително производство и складово стопанство", отдел „Финансово-стопански дейности, управление на собствеността и изпълнително производство" в Териториално митническо управление на Митница Столична

Обява за 7 щатни бройки за длъжността „митнически инспектор" в Митница Бургас, от които 6 щ. бр. за Митнически пункт Капитан Андреево и 1 щ. бр. за Митнически пункт Ж.П. Гара Свиленград, Митница Бургас

Обява за 2 щатни бройки за длъжността „старши счетоводител в Агенция „Митници", отдел „Финансово-стопански дейности, управление на собствеността и изпълнително производство", в Териториално митническо управление", Митница Аерогара София

Обява за 3 щ. бр. в отдел „Събиране на митническото задължение и традиционни собствени ресурси", дирекция „Митнически режими и процедури" в Централно митническо управление, както следва: 1 щ. бр. за длъжността „държавен експерт в Агенция „Митници", 1 щ. бр. за длъжността „главен експерт в Агенция „Митници" и 1 щ. бр. за длъжността „експерт в Агенция „Митници"