Обява за 3 щ. бр. за длъжността „старши митнически инспектор" в Митница Столична, от които: 1 щ. бр. в Звено I и 2 щ. бр. в Звено III на Митнически пункт Калотина

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „началник на сектор в Агенция „Митници", сектор „Администриране на приходите в републиканския бюджет",  отдел „Финансово-стопански дейности, управление на собствеността и изпълнително производство" в Териториално митническо управление на Митница Столична

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „старши митнически инспектор" в сектор „Одит и последващ контрол", отдел „Митническа дейност" в Митница Столична

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „митнически инспектор", сектор „Оперативен контрол", отдел „Митническо разузнаване и разследване", Митница Столична

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „главен експерт в Агенция „Митници", отдел „Финансово-стопански дейности, управление на собствеността и изпълнително производство" в Териториално митническо управление на Митница Бургас