Обява за 2 щатни бройки за длъжността „митнически инспектор", от които 1 щ. бр. в МП Малко Търново и 1 щ. бр. в МП Нефтопристанище на Митница Бургас

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „старши експерт в Агенция „Митници", по чл. 15 от Закона за държавния служител в отдел „Изследване на селскостопански стоки, храни и напитки", дирекция „Централна митническа лаборатория", Централно митническо управление

Обява за 1 щатна бройка  за длъжността „юрисконсулт ", отдел „Правно-нормативен", Териториално управление на Митница Бургас

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „старши счетоводител в Агенция „Митници" в отдел „Финансово-стопански дейности, управление на собствеността и изпълнително производство" в Териториално митническо управление на Митница Бургас

Обява за 6 щатни бройки за длъжността „ръководител на звено в митнически пункт І ниво" в Митница Бургас, от които 4 щатни бройки за Митнически пункт Лесово и 2 щатни бройки за Митнически пункт Капитан Андреево

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „експерт в Агенция „Митници", отдел „Човешки ресурси, административно обслужване и сигурност", Териториално митническо управление на Митница Бургас

Обява за 2 щ. бр. за длъжността „началник на митнически пункт II ниво", от които 1 щ. бр. в Митнически пункт Малко Търново и 1 щ. бр. в МП Пристанище Бургас център на Митница Бургас

Обява за 2 щ. бр. за длъжността „началник на митническо бюро", от които 1 щ. бр. в Митническо бюро Ямбол и 1 щ. бр. в Митническо бюро Сливен на Митница Бургас

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „митнически инспектор", отдел „Митническо оформяне",  Митница Югозападна

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „държавен вътрешен одитор", отдел „Звено за вътрешен одит", в Централно митническо управление

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „вътрешен одитор" в отдел „Звено за вътрешен одит", в Централно митническо управление

Обява за 1 щ. бр. за длъжността  „митнически инспектор" в сектор „Оперативен контрол", отдел „Митническо разузнаване и разследване" в Митница Югозападна

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „главен експерт в Агенция „Митници", отдел „Сигурност", дирекция „Сигурност" в Централно митническо управление

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „експерт в Агенция „Митници", отдел „Стратегически анализи и прогнози", дирекция „Информационни системи и аналитична дейност" в Централно митническо управление

Обява за 1 щатна бройка  за длъжността „митнически инспектор" в МП Сомовит на Митница Свищов

Обява за 3 щ. бр. за длъжността „главен експерт в Агенция „Митници", сектор „Поддръжка на граничните контролно-пропускателни пунктове", отдел „Държавни имоти", дирекция „Финанси, управление на собствеността и обществени поръчки" в Централно митническо управление, с място на работа: МП Лесово, МБ Кулата и МБ Добрич

Обява за 1 щатна бройка  за длъжността „старши юрисконсулт в Агенция „Митници", отдел „Правно-нормативна дейност", дирекция „Правна дейност и обжалване", Централно митническо управление

Обява за 1 щатна бройка  за длъжността „главен юрисконсулт в Агенция „Митници", отдел „Правно-нормативна дейност", дирекция „Правна дейност и обжалване", Централно митническо управление

Обява за 12 щатни бройки за длъжността „митнически инспектор" в сектор „Оперативен контрол и борба с наркотрафика", отдел „Митническо разузнаване и разследване" в Териториално митническо управление на Митница Пловдив

Обява за 1 щатнa бройка за длъжността „митнически инспектор" в отдел „Борба с наркотрафика" в Териториално митническо управление на Митница Югозападна

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „митнически инспектор" в Митнически пункт Летище София-товари на Митница Аерогара София

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „митнически инспектор" в отдел „Митническо оформяне" в Териториално митническо управление на Митница Аерогара София

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „митнически инспектор" в сектор „Оперативен контрол", отдел „Митническо разузнаване и разследване" в Териториално митническо управление на Митница Аерогара София

Обява за 40 щатни бройки за длъжността „митнически инспектор" в Митница Бургас, от които 24 щ. бр. за МП Капитан Андреево, 8 щ. бр. за МП Лесово и 8 щ. бр. за сектор „Оперативен контрол", отдел „Митническо разузнаване и разследване"