Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „началник на отдел в Агенция „Митници", отдел „Правно-нормативен" в Териториално митническо управление на Митница Видин

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „главен експерт в Агенция „Митници", отдел „Последващ контрол" в ТМУ на Митница Видин.

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „началник на отдел в Агенция „Митници", отдел „Последващ контрол" в ТМУ на Митница Видин.

Конкурс за 1 щатна бройка за длъжността „началник на отдел в Агенция „Митници", отдел „Човешки ресурси, административно обслужване и сигурност" в Митница Лом.

Конкурс за 1 щатна бройка за длъжността „митнически инспектор" в Митница Лом.

Конкурс за 1 щатна бройка за длъжността „митнически инспектор" в Митница Лом.

Конкурс за 3 щатни бройки за длъжността „митнически инспектор" в Митница Лом.

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „старши митнически инспектор" в Митница Лом.

Конкурс за 4 щ. бр. за длъжността „юрисконсулт", дирекция „Правно-нормативна" на Централно митническо управление с месторабота: 1 щ. бр. в отдел „Правно-нормативна дейност", 2 щ. бр. в отдел „Правно-нормативно обслужване на митническото задължение" и 1 щ. бр. в отдел „Контрол върху административното производство".