Обява за 1 щатна бройка за длъжността „главен експерт в Агенция „Митници", отдел „Приходи, пътни такси и разрешителен режим" в Териториално митническо управление на Митница Пловдив по чл. 15 от Закона за държавния служител