ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

на вниманието на допуснатите кандидати до конкурси за:

1 щ. бр. за длъжността „главен юрисконсулт в Агенция „Митници" и

2 щ. бр. за длъжността „старши юрисконсулт в Агенция „Митници",

отдел „Обжалване", дирекция „Правна дейност и обжалване" по чл. 15 от Закона за държавния служител:

В Списъка на допуснатите кандидати до конкурс за 2 щ. бр. за длъжността „старши юрисконсулт в Агенция „Митници", отдел „Обжалване", дирекция „Правна дейност и обжалване" се заличава текста:

 „2. Вяра Николаева Хранова"

 „6. Ралица Данчева Вълева"

В Списъка на допуснатите кандидати до конкурс за  1 щ. бр. за длъжността „главен юрисконсулт в Агенция „Митници", отдел „Обжалване", дирекция „Правна дейност и обжалване" се добавя теста:

„7. Вяра Николаева Хранова"

„8. Ралица Данчева Вълева".

 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 2 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ", ОТДЕЛ „ОБЖАЛВАНЕ", ДИРЕКЦИЯ „ПРАВНА ДЕЙНОСТ И ОБЖАЛВАНЕ" В ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 15 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ", ОТДЕЛ „ОБЖАЛВАНЕ", ДИРЕКЦИЯ „ПРАВНА ДЕЙНОСТ И ОБЖАЛВАНЕ" В ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

 

                                                 ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

НА ВНИМАНИЕТО НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 2 ЩАТНИ БРОЙКИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МИТНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОР" В СЕКТОР „РЕНТГЕНОВИ СИСТЕМИ", ОТДЕЛ „БОРБА С НАРКОТРАФИКА" С МЯСТО НА РАБОТА В МП КАПИТАН АНДРЕЕВО НА МИТНИЦА БУРГАС

Информационни източници, които могат да се ползват при подготовката за теста:

  • 1. Закон за митниците;
  • 2. Устройствен правилник на Агенция „Митници";
  • 3. Закон за акцизите и данъчните складове;
  • 4. Закон за безопасното използване на ядрената енергия;
  • 5. Наредба за радиационна защита;
  • 6. Наредба № 32 от 07.11.2005 г. за условията и реда за извършване на индивидуален дозиметричен контрол на лицата, работещи с източници на йонизиращи лъчения.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 2 ЩАТНИ БРОЙКИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МИТНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОР" В СЕКТОР „РЕНТГЕНОВИ СИСТЕМИ", ОТДЕЛ „БОРБА С НАРКОТРАФИКА" С МЯСТО НА РАБОТА В МП КАПИТАН АНДРЕЕВО НА МИТНИЦА БУРГАС

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 2 ЩАТНИ БРОЙКИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МИТНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОР" В СЕКТОР "РЕНТГЕНОВИ СИСТЕМИ", ОТДЕЛ "БОРБА С НАРКОТРАФИКА" С МЯСТО НА РАБОТА В МП КАПИТАН АНДРЕЕВО НА МИТНИЦА БУРГАС

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 ЩАТНА БРОЙКА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ" В ОТДЕЛ „ФИНАНСОВО-СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ, УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО", ТЕРИТОРИАЛНО  МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА МИТНИЦА БУРГАС

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 ЩАТНА БРОЙКА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ" В ОТДЕЛ „ФИНАНСОВО-СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ, УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО", ТЕРИТОРИАЛНО  МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА МИТНИЦА БУРГАС

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 ЩАТНА БРОЙКА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ" В ОТДЕЛ „ФИНАНСОВО-СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ, УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО", ТЕРИТОРИАЛНО  МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА МИТНИЦА БУРГАС

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 ЩАТНА БРОЙКА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ" В ОТДЕЛ „ФИНАНСОВО-СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ, УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО", ТЕРИТОРИАЛНО  МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА МИТНИЦА БУРГАС

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЗАМЕСТНИК-НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА" В МИТНИЦА СТОЛИЧНА

 

 ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

на вниманието на допуснатите до конкурс кандидати за 1 щ. бр. за длъжността „митнически инспектор", сектор „Оперативен контрол", отдел „Митническо разузнаване и разследване", Митница Аерогара София

Във връзка с решение на конкурсната комисия, определена със 3аповед № ЗАМ-1014/32-205539/16.07.2018 г. на директора на Агенция „Митници", съгласно Протокол от 23.07.2018 г.,  в Списъка на допуснатите кандидати до конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „митнически инспектор" сектор „Оперативен контрол", отдел „Митническо разузнаване и разследване", Митница Аерогара София се добавя следният текст:

„32. Красимир Петров Марков - заявление с вх. № 32-193764/04.07.2018 г."

 

 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

на вниманието на допуснатите до конкурс кандидати за 4 щ. бр. за длъжността „митнически инспектор", от които 2 щ. бр. в отдел „Борба с наркотрафика" и 2 щ. бр. в Митнически пункт Летище София - Пътници, Митница Аерогара София

Във връзка с решение на конкурсната комисия, определена със 3аповед № ЗАМ-1013/32-205018/16.07.2018 г. на директора на Агенция „Митници", съгласно Протокол от 23.07.2018 г., в Списъка на допуснатите кандидати до конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „митнически инспектор" сектор „Оперативен контрол", отдел „Митническо разузнаване и разследване", Митница Аерогара София се добавя следният текст:

„50. Красимир Петров Марков - заявления с вх. № 32-193743/04.07.2018 г. и вх. № 32-193734/04.07.2018 г."

 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 4 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МИТНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОР", ОТ КОИТО 2 Щ.БР.  В ОТДЕЛ „БОРБА С НАРКОТРАФИКА" И 2 Щ.БР. В МИТНИЧЕСКИ ПУНКТ ЛЕТИЩЕ СОФИЯ-ПЪТНИЦИ НА МИТНИЦА АЕРОГАРА СОФИЯ        

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 4 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МИТНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОР", ОТ КОИТО 2 Щ.БР.  В ОТДЕЛ „БОРБА С НАРКОТРАФИКА" И 2 Щ.БР. В МИТНИЧЕСКИ ПУНКТ ЛЕТИЩЕ СОФИЯ-ПЪТНИЦИ НА МИТНИЦА АЕРОГАРА СОФИЯ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МИТНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОР", СЕКТОР „ОПЕРАТИВЕН КОНТРОЛ" В ОТДЕЛ „МИТНИЧЕСКО РАЗУЗНАВАНЕ И РАЗСЛЕДВАНЕ" В ТЕРИТОРИАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА МИТНИЦА АЕРОГАРА СОФИЯ         

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МИТНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОР", СЕКТОР „ОПЕРАТИВЕН КОНТРОЛ" В ОТДЕЛ „МИТНИЧЕСКО РАЗУЗНАВАНЕ И РАЗСЛЕДВАНЕ" В ТЕРИТОРИАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА МИТНИЦА АЕРОГАРА СОФИЯ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО ЗАЩИТА НА КОНЦЕПЦИЯ КАНДИДАТИ ЗА 1 ЩАТНА БРОЙКА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ",  ДИРЕКЦИЯ „СИГУРНОСТ"  В ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ"

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ", СЕКТОР „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И КАПИТАЛОВО СТРОИТЕЛСТВО", ОТДЕЛ „ДЪРЖАВНИ ИМОТИ", ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСИ, УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ", ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ", СЕКТОР „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И КАПИТАЛОВО СТРОИТЕЛСТВО", ОТДЕЛ „ДЪРЖАВНИ ИМОТИ", ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСИ, УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ", ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 2 ЩАТНИ БРОЙКИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ" В СЕКТОР „ПОДДРЪЖКА НА ГРАНИЧНИТЕ КОНТРОЛНО-ПРОПУСКАТЕЛНИ ПУНКТОВЕ", ОТДЕЛ „ДЪРЖАВНИ ИМОТИ", ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСИ, УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ" В ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ, С МЯСТО НА РАБОТА: МБ КУЛАТА И МБ ДОБРИЧ

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 2 ЩАТНИ БРОЙКИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ" В СЕКТОР „ПОДДРЪЖКА НА ГРАНИЧНИТЕ КОНТРОЛНО-ПРОПУСКАТЕЛНИ ПУНКТОВЕ", ОТДЕЛ „ДЪРЖАВНИ ИМОТИ", ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСИ, УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ" В ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ, С МЯСТО НА РАБОТА: МБ КУЛАТА И МБ ДОБРИЧ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 2 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЕКСПЕРТ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ", ОТДЕЛ „РЕНТГЕНОВИ СИСТЕМИ", ДИРЕКЦИЯ „МИТНИЧЕСКО РАЗУЗНАВАНЕ И РАЗСЛЕДВАНЕ", ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 2 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЕКСПЕРТ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ", ОТДЕЛ „РЕНТГЕНОВИ СИСТЕМИ", ДИРЕКЦИЯ „МИТНИЧЕСКО РАЗУЗНАВАНЕ И РАЗСЛЕДВАНЕ", ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ", ДИРЕКЦИЯ „СИГУРНОСТ", ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ", ДИРЕКЦИЯ „СИГУРНОСТ", ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 ЩАТНА БРОЙКА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЗАМЕСТНИК - НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА", МИТНИЦА БУРГАС

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 ЩАТНА БРОЙКА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЗАМЕСТНИК- НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА"  МИТНИЦА БУРГАС

СПИСЪК НА  НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 5 ЩАТНИ БРОЙКИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МИТНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОР", СЕКТОР „МИТНИЧЕСКИ МОБИЛНИ ГРУПИ", ОТДЕЛ „КООРДИНАЦИЯ И МИТНИЧЕСКИ МОБИЛНИ ГРУПИ", ДИРЕКЦИЯ „МИТНИЧЕСКО РАЗУЗНАВАНЕ И РАЗСЛЕДВАНЕ" В ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ                                                                                                                                            

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 5 ЩАТНИ БРОЙКИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МИТНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОР", СЕКТОР „МИТНИЧЕСКИ МОБИЛНИ ГРУПИ", ОТДЕЛ „КООРДИНАЦИЯ И МИТНИЧЕСКИ МОБИЛНИ ГРУПИ", ДИРЕКЦИЯ „МИТНИЧЕСКО РАЗУЗНАВАНЕ И РАЗСЛЕДВАНЕ" В ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 4 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МИТНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОР" В СЕКТОР „ПЪТНИ ТАКСИ И РАЗРЕШИТЕЛЕН РЕЖИМ", ОТДЕЛ „МИТНИЧЕСКО РАЗУЗНАВАНЕ И РАЗСЛЕДВАНЕ" В ТЕРИТОРИАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА МИТНИЦА ЛОМ

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 4 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МИТНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОР" В СЕКТОР „ПЪТНИ ТАКСИ И РАЗРЕШИТЕЛЕН РЕЖИМ", ОТДЕЛ „МИТНИЧЕСКО РАЗУЗНАВАНЕ И РАЗСЛЕДВАНЕ" В ТЕРИТОРИАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА МИТНИЦА ЛОМ

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „,РАЗСЛЕДВАЩ МИТНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОР" В СЕКТОР „АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ И РАЗСЛЕДВАЩИ ОРГАНИ", ОТДЕЛ „МИТНИЧЕСКО РАЗУЗНАВАНЕ И РАЗСЛЕДВАНЕ", МИТНИЦА ЛОМ        

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 5 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МИТНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОР", ОТ КОИТО: 1 Щ. БР. В СЕКТОР „РАЗУЗНАВАТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И АНАЛИЗ НА РИСКА"  И 2 Щ. БР. В СЕКТОР „ОПЕРАТИВЕН КОНТРОЛ" В ОТДЕЛ „МИТНИЧЕСКО РАЗУЗНАВАНЕ И РАЗСЛЕДВАНЕ", И 2 Щ. БР. В ОТДЕЛ „БОРБА С НАРКОТРАФИКА" В ТМУ НА МИТНИЦА ЛОМ

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 5 ЩАТНИ БРОЙКИ ДЛЪЖНОСТТА „МИТНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОР", ОТ КОИТО: 1 Щ. БР. В СЕКТОР „РАЗУЗНАВАТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И АНАЛИЗ НА РИСКА" И  2 Щ. БР. В СЕКТОР „ОПЕРАТИВЕН КОНТРОЛ" В ОТДЕЛ „МИТНИЧЕСКО РАЗУЗНАВАНЕ И РАЗСЛЕДВАНЕ" И 2 Щ. БР. В ОТДЕЛ „БОРБА С НАРКОТРАФИКА" В ТМУ НА МИТНИЦА ЛОМ

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 6 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МИТНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОР" В МИТНИЦА РУСЕ, ОТ КОИТО: 4 Щ.БР. В СЕКТОР „ОПЕРАТИВЕН КОНТРОЛ" И 1 Щ.БР. В СЕКТОР „РАЗУЗНАВАТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И АНАЛИЗ НА РИСКА" В ОТДЕЛ „МИТНИЧЕСКО РАЗУЗНАВАНЕ И РАЗСЛЕДВАНЕ", И 1 Щ.БР. В МП СИЛИСТРА НА МИТНИЦА РУСЕ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 6 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МИТНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОР" В МИТНИЦА РУСЕ, ОТ КОИТО: 4 Щ.БР. В СЕКТОР „ОПЕРАТИВЕН КОНТРОЛ" И 1 Щ.БР. В СЕКТОР „РАЗУЗНАВАТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И АНАЛИЗ НА РИСКА" В ОТДЕЛ „МИТНИЧЕСКО РАЗУЗНАВАНЕ И РАЗСЛЕДВАНЕ", И 1 Щ.БР. В МП СИЛИСТРА НА МИТНИЦА РУСЕ

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 7 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МИТНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОР" В МИТНИЦА РУСЕ, ОТДЕЛ „МИТНИЧЕСКО РАЗУЗНАВАНЕ И РАЗСЛЕДВАНЕ", СЕКТОР „ПЪТНИ ТАКСИ И РАЗРЕШИТЕЛЕН РЕЖИМ", С МЯСТО НА РАБОТА: 3 Щ.БР. В ГКПП ДУНАВ МОСТ, 2 Щ.БР. В ГКПП СИЛИСТРА И 2 Щ.БР. В ГКПП КАЙНАРДЖА

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 7 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МИТНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОР" В МИТНИЦА РУСЕ, ОТДЕЛ „МИТНИЧЕСКО РАЗУЗНАВАНЕ И РАЗСЛЕДВАНЕ", СЕКТОР „ПЪТНИ ТАКСИ И РАЗРЕШИТЕЛЕН РЕЖИМ", С МЯСТО НА РАБОТА: 3 Щ.БР. В ГКПП ДУНАВ МОСТ, 2 Щ.БР. В ГКПП СИЛИСТРА И 2 Щ.БР. В ГКПП КАЙНАРДЖА

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ В АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ", ОТДЕЛ „ПРАВНО НОРМАТИВЕН" В ТЕРИТОРИАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА МИТНИЦА РУСЕ

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ В АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ", ОТДЕЛ „ПРАВНО НОРМАТИВЕН" В  ТЕРИТОРИАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА МИТНИЦА РУСЕ