СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ", ОТДЕЛ „АДМИНИСТРИРАНЕ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ", ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ", ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ", ОТДЕЛ „АДМИНИСТРИРАНЕ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ", ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ", ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 2 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ", В ОТДЕЛ „ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, ХИМИЧЕСКИ ВЕЩЕСТВА И ГОРИВА", ДИРЕКЦИЯ „ЦЕНТРАЛНА МИТНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ" В ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 2 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ", В ОТДЕЛ „ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, ХИМИЧЕСКИ ВЕЩЕСТВА И ГОРИВА", ДИРЕКЦИЯ „ЦЕНТРАЛНА МИТНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ" В ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 ЩАТНA БРОЙКA ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДЪРЖАВЕН ВЪТРЕШЕН ОДИТОР", ОТДЕЛ „ЗВЕНО ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ", ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 ЩАТНA БРОЙКA ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДЪРЖАВЕН ВЪТРЕШЕН ОДИТОР", ОТДЕЛ „ЗВЕНО ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ", ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 ЩАТНA БРОЙКA ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ВЪТРЕШЕН ОДИТОР", ОТДЕЛ „ЗВЕНО ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ", ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 ЩАТНА БРОЙКА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ", ОТДЕЛ „СИГУРНОСТ", ДИРЕКЦИЯ „СИГУРНОСТ" В ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

ПРЕДВИД РЕШЕНИЕ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ, ОПРЕДЕЛЕНА СЪС 3АПОВЕД ЗАМ-1348/27.09.2018 Г. НА ДИРЕКТОРА НА АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ", ОБЕКТИВИРАНО С ПРОТОКОЛ ОТ 02.10.2018 Г., ОТ СПИСЪКА НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ КОНКУРС ЗА 3 ЩАТНИ БРОЙКИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ МИТНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОР" В МИТНИЧЕСКИ ПУНКТ КАЛОТИНА НА МИТНИЦА СТОЛИЧНА СЕ ЗАЛИЧАВА ГЕРАСИМ МЕТОДИЕВ ВАСИЛЕВ, В СПИСЪКА НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ СЕ ДОБАВЯ ГЕРАСИМ МЕТОДИЕВ ВАСИЛЕВ.

 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 3 ЩАТНИ БРОЙКИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ МИТНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОР" В МИТНИЦА СТОЛИЧНА, ОТ КОИТО: 1 ЩАТНА БРОЙКА В ЗВЕНО I И 2 ЩАТНИ БРОЙКИ В ЗВЕНО III НА МИТНИЧЕСКИ ПУНКТ КАЛОТИНА

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 3 ЩАТНИ БРОЙКИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ МИТНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОР" В МИТНИЦА СТОЛИЧНА, ОТ КОИТО: 1 ЩАТНА БРОЙКА В ЗВЕНО I И 2 ЩАТНИ БРОЙКИ В ЗВЕНО III НА МИТНИЧЕСКИ ПУНКТ КАЛОТИНА