Редът за осигуряване на правото на достъп до обществена информация е регламентиран в Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). Обществена информация по смисъла на ЗДОИ е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.

 

Директорът на Агенция „Митници" е задължен субект по смисъла на чл. 3, ал. 1 от ЗДОИ.

 

Подаденото писмено заявление, включително по електронна поща или факс, за достъп до обществена информация се регистрира незабавно в деловодната система AIDA на Агенция „Митници".

Заявления могат да се подават:

- в Централно митническо управление на адрес: София 1202, ул. "Г.С.Раковски" 47, на гише на отдел "Канцелария и административно обслужване" всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа, телефони за информация: 02/ 9859 45 28 или 02/ 9859 4233;

- чрез писмо на същия адрес;

- по факс: 02/9859 40 66;

- по електронна поща на адрес pr@customs.bg

Всеки гражданин на Република България, чужденците и лицата без гражданство имат право на достъп до обществена информация, като актовете се издават в сроковете и при условията, посочени в ЗДОИ. Достъпът до обществена информация може да бъде ограничен при хипотезите на чл. 13, ал. 2 и чл. 37 от ЗДОИ, чл. 25, ал. 2 от Закона за статистиката, § 1, т. 24 от Закона за митниците, чл. 74 и сл. от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и чл. 12 от Регламент (ЕС) № 952/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 година за създаване на Митнически кодекс на Съюза.

Информация от обществения сектор се предоставя за повторно използване безплатно или след заплащане на такса. Относно реда и условията за повторно използване на информация се прилагат чл. 15 и чл. 28 от ЗДОИ.

С цел спазване на принципите на прозрачност и достъпност на гражданите до обществена информация, данните се поместват на електронната страница на Агенция „Митници".

Отчетна информация:

 

Друга информация: