Дирекция „Управление на собствеността и логистика" има следните функции:

 

1. организира и координира дейността по поддържането, преустройството и управлението на сградите и терените - публична държавна собственост, както и на техническата инфраструктура, които не са предоставени за управление на министри или ръководители на други ведомства за изпълнение на функции, свързани с извършването на граничен контрол, както и на обектите, предоставени за управление на Агенцията;

2. води регистър и съхранява актовете за държавна собственост и строителната документация на предоставените за управление и стопанисване сгради и имоти в зоните на ГКПП;

3. организира и координира поддържането на предоставените за управление и стопанисване специални инженерни комуникации и съоръжения, разположени в зоните на ГКПП;

4. осигурява опазването и защитата на държавната собственост, предоставена за управление на директора на Агенцията в зоните на ГКПП;

5. координира действията на териториалните звена в Агенцията във връзка с осъществяването на дейността по т. 1;

6. осигурява и организира поддържането на националното знаме и изображението на герба на Република България в съответствие с нормативните изисквания;

7. осигурява и организира изграждането и поддържането на указателните табели и надписи на български и на английски език, обозначаващи зоната и реда за преминаване през ГКПП;

8. организира и координира дейностите по озеленяване, маркиране на пътната инфраструктура и почистване в зоната на ГКПП, както и на обектите за обществено ползване;

9. осигурява и организира изпълнението и на други дейности, свързани с поддържането, преустройството и управлението на сградите и терените на ГКПП, в съответствие с действащото законодателство;

10. изготвя техническите спецификации за обществени поръчки във връзка с дейностите по управление и поддържане на граничните контролно-пропускателни пунктове;

11. изпълнява и други дейности, възложени от директора на Агенцията във връзка с упражняване на правомощията му по чл. 7 и 7а от Наредбата за граничните контролно-пропускателни пунктове.

12. организира и осъществява материално-техническото снабдяване на Агенцията;

13. отговаря за правилното използване, стопанисване и управление на собствеността на Агенцията;

14. осъществява методическо ръководство и координира дейността на митническите учреждения по разпореждането с изоставени и отнети в полза на държавата стоки чрез разработване на указания във връзка с прилагане на действащото законодателство;

15. осигурява взаимодействието с компетентните органи във връзка с разпореждането с изоставени и отнети в полза на държавата стоки и предлага мерки за подобряване на работните процеси;

16. участва със свои представители в работни групи и дава становища при подготовката на проекти на нормативни актове, уреждащи дейността по разпореждане с изоставени и отнети в полза на държавата стоки.