Дирекцията е част от общата администрация на Агенция „Митници", Централно митническо управление. Нейните функции се състоят в:

 

1. организира и координира дейността по административното обслужване на физическите и юридическите лица и по работата с жалбите, предложенията и сигналите на гражданите и организациите;

2. организира и осъществява деловодната дейност, като осигурява съхраняването и отчетността на документите;

3. систематизира документите за текущо съхраняване;

4. осигурява информация за получената и изпратената кореспонденция;

5. извършва справки и изготвя заверени копия на документите, които се съхраняват в учрежденския архив;

6. разработва и предлага за съгласуване проекти на правила за документооборота на Агенцията;

7. организира и контролира дейността по подготовката и разпространението на печатни и електронни издания на Агенцията като част от публичната й комуникация;

8. организира връзките с обществеността; приема и регистрира предложения и сигнали на граждани и представители на организации; разработва информационната политика на Агенцията, планира и координира реализирането й;

9. предлага мерки за подобряване на работните процеси по предоставянето на административни услуги, включително по регулаторните режими и за намаляване на административната тежест;

10. разработва основните принципи за развитие на страницата на Агенцията в интернет с цел предлагане на услуги на информационното общество.

11. организира документооборота и обмена на информация между структурните звена на Агенцията; осъществява връзки и координация с други ведомства и организации.