Дирекция „Информационни системи и аналитична дейност"

 

Дирекция „Информационни системи и аналитична дейност" е част от специализираната администрация в Централно митническо управление и нейните функции и задачи са следните:

 

- участва в разработването на стратегията, приоритетите, планове и програми за развитие в областта на информационните технологии в Агенцията;

- определя насоките за развитие, организира и контролира внедряването на нови информационни и комуникационни технологии в Агенцията;

- осъществява планирането и организирането на дейностите по развитието на услугите, предоставяни от електронния портал на Агенцията в съответствие с приетите стандарти и изискванията на Европейския съюз;

- осигурява взаимодействието с автоматизираните информационни системи, функциониращи в други държавни органи и институции;

-осигурява съответствието на информационните системи на митническата администрация с изискванията на Европейския съюз;

- проучва информационните потребности на Агенцията, извършва анализи и прави предложения за придобиването, ползването и модернизирането на хардуерни, софтуерни продукти и услуги в областта на информационните технологии в Агенцията;

- координира, ръководи и участва в изграждането на бизнес моделите на информационните системи на митническата администрация;

- организира, ръководи и координира дейностите по планиране, изграждане, поддържане и развитие на информационните системи на митническата администрация;

- осигурява непрекъснато техническо наблюдение и контрол, администрира и поддържа инфраструктурата на информационните технологии и работоспособността на информационните системи на митническата администрация;

- участва в изготвянето на документите по сигурността, необходими за акредитиране на автоматизираните информационни системи или мрежи за класифицирана информация, в администрирането им и в процеса на тяхното развитие и експлоатация;

- осъществява методическо ръководство на архивирането на специфични митнически документи в митническите учреждения;

- осъществява методическо ръководство и подпомага митническите учреждения при процесите на електронен обмен на данни (обмен, структура и формат на съобщенията и набори от данни) в обхвата на информационните системи на Агенцията;

- участва в разработването и дава становища по проекти на нормативни актове съобразно компетенциите на дирекцията;

- разработва стратегически документи относно информационно-аналитичната дейност и предлага дългосрочни и средносрочни приоритети;

- извършва анализи и осъществява експертно-аналитична оценка при формирането на концепции във връзка с осъществяване дейността на Агенцията;

- подпомага директора на Агенцията при формулиране на целите на Агенцията, планира изпълнението им и оценява ефекта от постигането им; анализира ефектите от изпълнението на мерките по събираемостта на акциза;

- разработва документи с планов, програмен и отчетен характер в рамките на процесите на стратегическото планиране;

- разработва насоки за осигуряване на информационно-проучвателната и аналитичната дейност на звената в Агенцията;

- изготвя и прилага методология за събиране на информация, анализ и оценка на работните процеси чрез разработване и внедряване на показатели за резултатност, идентифицира и прави предложения за тяхното оптимизиране;

- подпомага информационно дейността на директора на Агенцията за вземане на решения и провеждане на ефективна контролна дейност от митническите органи, като изготвя и предоставя информационни и аналитични материали;

- обработва и анализира информация, придобита при или по повод изпълнение на дейностите на Агенцията;

- изисква информация и становища от структурите на Агенцията във връзка с възложени от директора на Агенцията анализи и проверки;

- участва в разработването и дава становища по проекти на нормативни актове съобразно компетенциите на дирекцията;

- в областта на статистиката осъществява връзките и координацията с другите ведомства, обмена на информация с други държавни органи, международен обмен на данни с други митнически администрации и поддържа база данни;

- организира, ръководи и осигурява дейностите в областта на митническата и акцизната статистика;

- разработва и обобщава анализи и статистически прогнози за дейността на митническата администрация.