Дирекция „Акцизна дейност и методология"

 

Дирекция „Акцизна дейност и методология" е част от специализираната администрация в Централно митническо управление и нейните функции и задачи са следните:

- в рамките на своите компетенции участва в разработването и прилагането на законодателството в областта на акцизите, свързано с производството, складирането, движението на акцизните стоки и тяхното облагане с акциз;

 

- изработва или участва със свои представители в изработването на проекти на нормативни и вътрешноведомствени актове, свързани с облагането и контрола на акцизните стоки;

 

- осъществява координация, наблюдение и надзор върху дейността на митническите учреждения по прилагане на нормативните и административните актове в областта на акцизното законодателство;

 

- анализира и обобщава информацията, свързана с прилагането на акцизното законодателство;

 

- ръководи методически и подпомага митническите учреждения в областта на акцизите, проверките за установяване на факти и обстоятелства от значение за задължението за акциз и ревизиите за установяване на акцизни задължения;

 

- предоставя информация и изготвя становища относно прилагането на нормативните и административните актове в областта на акцизното законодателство;

 

 - изготвя проекти на индивидуални административни актове и решения за прилагане на нормативните и административните актове в областта на акцизното законодателство;

 

- участва в провеждането на работни срещи, дискусии и други по въпроси, свързани с компетенциите на дирекцията;

 

-събира и обменя информация с други държавни органи;

 

- събира и обменя информация с компетентните служби по акцизите на държавите - членки на Европейския съюз;

 

- подпомага директора на Агенцията при издаването на лицензи за управление на данъчни складове и удостоверения за регистрирани цени на тютюневи изделия;

 

 - води регистрите по Закона за акцизите и данъчните складове;

 

 - оказва съдействие в дейността по квалификация на митнически служители и търговски оператори;

 

- изготвя становища по проекти на нормативни актове, подготвени в други ведомства и отнасящи се до акцизното законодателство;

 

- следи за измененията в акцизното законодателство на Европейския съюз и разработва указания във връзка с неговото прилагане;

 

- подпомага дирекция „Правна дейност и обжалване" при изготвянето на проекти на позиции по преюдициални запитвания, по които страна в главното производство е Агенцията;

 

- подпомага дирекция „Правна дейност и обжалване" при изготвянето на проекти на позиции на Република България по преюдициални запитвания, свързани с компетентността на дирекцията, по които страна в главното производство е Агенцията;

 

- участва в изготвянето на проекти на нормативни актове и изготвя вътрешноведомствени актове от компетентността на дирекцията;

 

-изготвя план за контрол за дейността на звената за последващ контрол в областта на акцизното законодателство;

 

- участва в дейностите по изграждане и поддържане на информационни системи на митническата администрация;

 

- селектира данъчнозадължени лица за извършване на проверки и ревизии в областта на акцизното законодателство;

 

- отчита, оценява и анализира резултатите от изпълнението на контролната дейност на звената за последващ контрол по прилагането на акцизното законодателство и предлага мерки за тяхното отстраняване;

 

- създава и поддържа база данни, които са свързани с компетенциите на дирекцията;

 

- координира и участва в проверки и ревизии в областта на акцизното законодателство.