Дирекцията е част от специализираната администрация на Агенция „Митници", Централно митническо управление. Нейните функции се състоят в:

 

1. в рамките на своите компетенции участва в разработването на политиката в областта на акцизите, свързана с производството, складирането, движението на акцизните стоки и тяхното облагане с акциз;

2. изработва или участва със свои представители в изработването на проекти на нормативни и вътрешноведомствени актове, свързани с облагането и контрола на акцизните стоки;

3. осъществява координация, наблюдение и надзор върху дейността на митническите учреждения по прилагане на нормативните и административните актове в областта на акцизното законодателство;

4. анализира и обобщава информацията и съдебната практика, свързана с прилагането на акцизното законодателство;

5. ръководи методически и подпомага митническите учреждения в областта на акцизите;

6. предоставя информация и изготвя становища относно прилагането на нормативните и административните актове в областта на акцизното законодателство;

7. изготвя и съгласува за законосъобразност проекти на индивидуални административни актове и решения за прилагане на нормативните и административните актове в областта на акцизното законодателство;

8. участва в провеждането на работни срещи, дискусии и други по въпроси, свързани с компетенциите на дирекцията;

9. събира и обменя информация с други държавни органи;

10. събира и обменя информация с компетентните служби по акцизите на държавите - членки на Европейския съюз;

11. подпомага директора на Агенцията при издаването на лицензи за управление на данъчни складове;

12. води регистрите по Закона за акцизите и данъчните складове;

13. оказва съдействие в дейността по квалификация на митнически служители и търговски оператори;

14. изготвя становища по проекти на нормативни актове, подготвени в други ведомства и отнасящи се до акцизното законодателство;

15. следи за измененията в акцизното законодателство на Европейския съюз и разработва указания във връзка с неговото прилагане;

16. изготвя позиции по преюдициални запитвания, свързани с акцизното законодателство, по които страна в главното производство е Агенцията;

17. участва в изготвянето на проекти на позиции на Република България по преюдициални запитвания, свързани с акцизното законодателство, по които страна в главното производство е Агенцията;

18. осъществява процесуалното представителство пред органите на съдебната власт по производства, свързани с решения по прилагане на нормативните и административните актове в областта на акцизното законодателство, по които страна е Агенцията, пред Съда на Европейския съюз, както и в други случаи, възложени от директора на Агенцията;

19. осъществява правно обезпечаване на цялостната дейност на дирекцията, включително при изработването на проекти на съответните нормативни и вътрешноведомствени актове.