Спецификация за търговския сектор_EMCS, валидна от 01.04.2014 г.

 

Уважаеми дами и господа,

  

Уведомяваме Ви, че на 13.02.2014 г. от 01:00 часа до 13:00 часа е предвидена планирана аварийна процедура на модул EMCS от Българска акцизна централизирана информационна система (БАЦИС), която ще е с продължителност от дванадесет часа часа. За периода на неработоспособност ще се прилагат разпоредбите на раздел VI б от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС).

В допълнение Ви уведомяваме следното:

  • На електронната страница на Агенция „Митници" е качен образец на придружителен документ при аварийна процедура, образец на съобщение за получаване при аварийна процедура и образец на съобщение за промяна на мястото на получаване при аварийна процедура. Формата на документите няма задължителен характер, но съдържа идентификацията на задължителните реквизити на хартиените документи, използвани по време на аварийната процедура.
  • В случаи на износ на акцизни стоки, които се движат под РОПА, при попълване на ЕАД в клетка 44 трябва да бъде посочен локалният референтен номер (ЛРН) от придружителния документ при аварийна процедура на EMCS с код 1-999 (други документи) на приложен документ.

 

 

 

Спецификация за търговския сектор - EMCS 3.1, валидна от 13.02.2014 г.

 

 

Спецификация за търговския сектор_EMCS, валидна от 01.04.2013 г.

Какво е EMCS?

Въз основа  на Решение № 1152 на Европейския парламент и на Съвета от 16 юни 2003 г. относно компютъризиране на движението и контрола на акцизните стоки  се разработва Система за движението и контрола на акцизни стоки, с която сегашната хартиена процедура при движение на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз в рамките на Общността ще бъде заменена с електронен обмен на данни. Основната цел на разработваната компютъризирана система е да се подобри функционирането на вътрешния пазар чрез опростяване на вътреобщностното движение на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз и да се даде възможност на държавите членки да осъществяват контрол върху тези движения в реално време. EMCS фаза 2 ще бъде внедрена от 01.04.2010 г.

При EMCS движението на акцизни стоки ще се удостоверява посредством последователни състояния на електронен административен документ (е-АД) от издаването му от изпращача до потвърждаване на получаването от получателя. Е-АД ще се подава електронно от изпращача и ще се валидира от държавата членка на изпращане. Е-АД ще се предава електронно на държавата-членка на получаване за да бъде изпратен на получателя. При получаване на стоките получателят ще подава „потвърждение за получаване".

РЕШЕНИЕ № 1152/2003/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 юни 2003 година за компютризиране на движението и контрола върху акцизните стоки

ДИРЕКТИВА 2008/118/ЕО НА СЪВЕТА от 16 декември 2008 година относно общия режим на облагане с акцизи за отмяна на Директива 92/12/ЕИО

 

EMCS - презентация - 17.03.2009 г. 

 

EMCS - информация - DG TAXUD

 

Функционална спецификация - Система за движение и контрол на акцизни стоки

 

EMCS  NEWS  - ИЗДАНИЕ 1

 

EMCS  NEWS  - ИЗДАНИЕ 2