Документация за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет  „Доставка на лицензи за обновяване и предоставяне правото на ползване на новите версии (upgrate, update) на съществуващите в Агенция „Митници" софтуерни продукти на IBM".