Обява за 1 щ. бр. „главен счетоводител в Агенция „Митници" в отдел „Финансово-стопански дейности, управление на собствеността и изпълнително производство" в Териториално митническо управление на Митница Аерогара София

Обява за 1 щатна бройка  за длъжността „старши експерт в Агенция „Митници", сектор „Счетоводство", отдел „Финансово-счетоводен", дирекция „Финанси, управление на собствеността и обществени поръчки", Централно митническо управление

Обява за 1 щатна бройка  за длъжността „юрисконсулт в Агенция „Митници", отдел „Правно-нормативна дейност", дирекция „Правна дейност и обжалване", Централно митническо управление

Обява за 1 щатна бройка  за длъжността „главен юрисконсулт в Агенция „Митници", по чл. 15 от Закона за държавния служител, отдел „Правно-нормативна дейност", дирекция „Правна дейност и обжалване", Централно митническо управление

Обява за 2 щатни бройки за длъжността „главен експерт в Агенция „Митници" в отдел „Изследване на промишлени стоки, химически вещества и горива", дирекция „Централна митническа лаборатория" в Централно митническо управление

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „главен експерт в Агенция „Митници" в отдел „Администриране и възнаграждения", дирекция „Управление на човешките ресурси" в Централно митническо управление

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „държавен вътрешен одитор", отдел „Звено за вътрешен одит", в Централно митническо управление

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „вътрешен одитор" в отдел „Звено за вътрешен одит", в Централно митническо управление

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „началник на отдел в Агенция „Митници", отдел „Сигурност", дирекция „Сигурност" в Централно митническо управление

Обява за 3 щ. бр. за длъжността „старши митнически инспектор" в Митница Столична, от които: 1 щ. бр. в Звено I и 2 щ. бр. в Звено III на Митнически пункт Калотина

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „началник на сектор в Агенция „Митници", сектор „Администриране на приходите в републиканския бюджет",  отдел „Финансово-стопански дейности, управление на собствеността и изпълнително производство" в Териториално митническо управление на Митница Столична

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „старши митнически инспектор" в сектор „Одит и последващ контрол", отдел „Митническа дейност" в Митница Столична

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „митнически инспектор", сектор „Оперативен контрол", отдел „Митническо разузнаване и разследване", Митница Столична

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „главен експерт в Агенция „Митници", отдел „Финансово-стопански дейности, управление на собствеността и изпълнително производство" в Териториално митническо управление на Митница Бургас

Обява за 1 щатна бройка  за длъжността „старши разследващ митнически инспектор" в сектор „Административнонаказателни дейности и разследващи органи", отдел „Митническо разузнаване и разследване" в Митница Югозападна

Обява за 2 щ. бр. за длъжността „старши юрисконсулт в Агенция „Митници" в отдел „Обжалване", дирекция „Правна дейност и обжалване" в Централно митническо управление по чл. 15 от Закона за държавния служител

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „главен юрисконсулт в Агенция „Митници", отдел „Обжалване", дирекция „Правна дейност и обжалване" в Централно митническо управление

Обява за 2 щатни бройки за длъжността „митнически инспектор в сектор „Рентгенови системи", отдел „Борба с наркотрафика" с място на работа в МП Капитан Андреево на Митница Бургас

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „заместник-началник на митница", Митница Столична

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „старши експерт в Агенция „Митници", отдел „Финансово-стопански дейности, управление на собствеността и изпълнително производство", Митница Бургас

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „старши експерт в Агенция „Митници", отдел „Финансово-стопански дейности, управление на собствеността и изпълнително производство", Митница Бургас

Обява за 4 щатни бройки за длъжността „митнически инспектор", от които 2 щ. бр. в отдел „Борба с наркотрафика" и 2 щ. бр. в Митнически пункт Летище София-пътници на Митница Аерогара София

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „митнически инспектор" в сектор „Оперативен контрол", отдел „Митническо разузнаване и разследване" в Териториално митническо управление на Митница Аерогара София

Обява за 2 щ. бр. за длъжността „главен експерт в Агенция „Митници", сектор „Поддръжка на граничните контролно-пропускателни пунктове", отдел „Държавни имоти", дирекция „Финанси, управление на собствеността и обществени поръчки" в Централно митническо управление, с място на работа: МБ Кулата и МБ Добрич

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „главен експерт в Агенция „Митници", сектор „Управление на собствеността и капиталово строителство", отдел „Държавни имоти", дирекция „Финанси, управление на собствеността и обществени поръчки" в Централно митническо управление

Обява за 2 щатни бройки за длъжността „експерт в Агенция „Митници",  отдел „Рентгенови системи", дирекция „Митническо разузнаване и разследване" в Централно митническо управление

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „директор на дирекция в Агенция „Митници", дирекция „Сигурност", Централно митническо управление.       

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „заместник-началник на митница" на Митница Бургас

Обява за 5 щатни бройки за длъжността „митнически инспектор", сектор „Митнически мобилни групи", отдел „Координация и митнически мобилни групи", дирекция „Митническо разузнаване и разследване" в Централно митническо управление

Обява за 4 щатни бройки за длъжността „митнически инспектор", сектор „Пътни такси и разрешителен режим", отдел „Митническо разузнаване и разследване", с място на работа ГКПП Оряхово - ферибот, Митница Лом

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „разследващ митнически инспектор", сектор „Административнонаказателни дейности и разследващи органи", отдел „Митническо разузнаване и разследване", Митница Лом

Обява за 5 щатни бройки за длъжността „митнически инспектор", от които: 1 щатна бройка в сектор „Разузнавателна информация и анализ на риска", отдел „Митническо разузнаване и разследване", 2 щатни бройки в сектор „Оперативен контрол", отдел „Митническо разузнаване и разследване" и 2 щатни бройки в отдел „Борба с наркотрафика" в Митница Лом

Обява за 6 щатни бройки за длъжността „митнически инспектор", от които: 4 щатни бройки в отдел „Митническо разузнаване и разследване",  сектор „Оперативен контрол", 1 щатна бройка в отдел „Митническо разузнаване и разследване", сектор „Разузнавателна информация и анализ на риска" и 1 щатна бройка в МП Силистра на Митница Русе.  

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „началник на отдел в Агенция „Митници", отдел „Правно-нормативен" в Териториално митническо управление на Митница Русе

Обява за 7 щатни бройки за длъжността „митнически инспектор", отдел „Митническо разузнаване и разследване", сектор „Пътни такси и разрешителен режим", от които: 3 щ. бр. с място на работа ГКПП Дунав мост, 2 щ. бр. с място на работа ГКПП Силистра и 2 щ. бр. с място на работа ГКПП Кайнарджа в Митница Русе.  

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „митнически инспектор" в Митническо бюро Гоце Делчев на Митница Югозападна

Обява за 2 щатни бройки за длъжността „митнически инспектор", от които 1 щ. бр. в МП Малко Търново и 1 щ. бр. в МП Нефтопристанище на Митница Бургас

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „старши експерт в Агенция „Митници", по чл. 15 от Закона за държавния служител в отдел „Изследване на селскостопански стоки, храни и напитки", дирекция „Централна митническа лаборатория", Централно митническо управление

Обява за 1 щатна бройка  за длъжността „юрисконсулт ", отдел „Правно-нормативен", Териториално управление на Митница Бургас

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „старши счетоводител в Агенция „Митници" в отдел „Финансово-стопански дейности, управление на собствеността и изпълнително производство" в Териториално митническо управление на Митница Бургас

Обява за 6 щатни бройки за длъжността „ръководител на звено в митнически пункт І ниво" в Митница Бургас, от които 4 щатни бройки за Митнически пункт Лесово и 2 щатни бройки за Митнически пункт Капитан Андреево

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „експерт в Агенция „Митници", отдел „Човешки ресурси, административно обслужване и сигурност", Териториално митническо управление на Митница Бургас

Обява за 2 щ. бр. за длъжността „началник на митнически пункт II ниво", от които 1 щ. бр. в Митнически пункт Малко Търново и 1 щ. бр. в МП Пристанище Бургас център на Митница Бургас

Обява за 2 щ. бр. за длъжността „началник на митническо бюро", от които 1 щ. бр. в Митническо бюро Ямбол и 1 щ. бр. в Митническо бюро Сливен на Митница Бургас

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „митнически инспектор", отдел „Митническо оформяне",  Митница Югозападна

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „държавен вътрешен одитор", отдел „Звено за вътрешен одит", в Централно митническо управление

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „вътрешен одитор" в отдел „Звено за вътрешен одит", в Централно митническо управление

Обява за 1 щ. бр. за длъжността  „митнически инспектор" в сектор „Оперативен контрол", отдел „Митническо разузнаване и разследване" в Митница Югозападна

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „главен експерт в Агенция „Митници", отдел „Сигурност", дирекция „Сигурност" в Централно митническо управление

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „експерт в Агенция „Митници", отдел „Стратегически анализи и прогнози", дирекция „Информационни системи и аналитична дейност" в Централно митническо управление

Обява за 1 щатна бройка  за длъжността „митнически инспектор" в МП Сомовит на Митница Свищов

Обява за 3 щ. бр. за длъжността „главен експерт в Агенция „Митници", сектор „Поддръжка на граничните контролно-пропускателни пунктове", отдел „Държавни имоти", дирекция „Финанси, управление на собствеността и обществени поръчки" в Централно митническо управление, с място на работа: МП Лесово, МБ Кулата и МБ Добрич

Обява за 1 щатна бройка  за длъжността „старши юрисконсулт в Агенция „Митници", отдел „Правно-нормативна дейност", дирекция „Правна дейност и обжалване", Централно митническо управление

Обява за 1 щатна бройка  за длъжността „главен юрисконсулт в Агенция „Митници", отдел „Правно-нормативна дейност", дирекция „Правна дейност и обжалване", Централно митническо управление

Обява за 12 щатни бройки за длъжността „митнически инспектор" в сектор „Оперативен контрол и борба с наркотрафика", отдел „Митническо разузнаване и разследване" в Териториално митническо управление на Митница Пловдив

Обява за 1 щатнa бройка за длъжността „митнически инспектор" в отдел „Борба с наркотрафика" в Териториално митническо управление на Митница Югозападна

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „митнически инспектор" в Митнически пункт Летище София-товари на Митница Аерогара София

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „митнически инспектор" в отдел „Митническо оформяне" в Териториално митническо управление на Митница Аерогара София

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „митнически инспектор" в сектор „Оперативен контрол", отдел „Митническо разузнаване и разследване" в Териториално митническо управление на Митница Аерогара София

Обява за 40 щатни бройки за длъжността „митнически инспектор" в Митница Бургас, от които 24 щ. бр. за МП Капитан Андреево, 8 щ. бр. за МП Лесово и 8 щ. бр. за сектор „Оперативен контрол", отдел „Митническо разузнаване и разследване"

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „експерт в Агенция „Митници", отдел „Човешки ресурси, административно обслужване и сигурност", Териториално митническо управление на Митница Бургас

Обява за 11 щатни бройки за длъжността „митнически инспектор" в Митница Югозападна

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „митнически инспектор" в Митница Югозападна

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „експерт в Агенция „Митници", отдел „Човешки ресурси, административно обслужване и сигурност" в Териториално митническо управление на Митница Аерогара София

Обява за 1 щатнa бройкa за длъжността „началник на сектор" в сектор „Оперативен контрол", отдел „Митническо разузнаване и разследване" в Териториално митническо управление на Митница Варна

Обява за 1 щ. бр. за длъжността: „експерт в Агенция „Митници", сектор „Експлоатация на информационни системи", отдел „Информационни технологии-Запад", дирекция „Информационни системи" в Централно митническо управление, с място на работа Митница Столична

Обява за 1 щ. бр. за длъжността: „старши експерт в Агенция „Митници", сектор „Експлоатация на информационни системи", отдел „Информационни технологии-Запад", дирекция „Информационни системи" в Централно митническо управление, с място на работа Митница Столична

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „главен експерт в АМ" в сектор „Експлоатация на информационни системи", отдел „Информационни технологии-Запад", дирекция „Информационни системи" в Централно митническо управление с място на работа Митница Столична

Обява за 2 щатни бройки за длъжността „митнически инспектор" в отдел „Последващ контрол" в Териториално митническо управление на Митница Аерогара София

Обява за 4 щатни бройки за длъжността „експерт в Агенция „Митници", отдел „Рентгенови системи" в ТМУ на Митница Югозападна

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „главен експерт в Агенция „Митници", отдел „Финансово-стопански дейности, управление на собствеността и изпълнително производство" в Териториално митническо управление на Митница Пловдив

Обява за 1 щатнa бройка за длъжността „митнически инспектор" в Митница Югозападна

Обява за 1 щатна бройка  за длъжността „експерт в Агенция „Митници", отдел „Специални режими", дирекция „Митнически режими и процедури",  Централно митническо управление

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „началник на отдел в Агенция „Митници", отдел „Митническо разузнаване и разследване", Митница Столична

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „началник на сектор в Агенция „Митници", сектор „Административнонаказателни дейности и разследващи органи", отдел „Митническо разузнаване и разследване", Митница Свищов

Обява за  1 щатна бройка за длъжността „митнически инспектор", отдел „Последващ контрол", Митница Бургас

Обява за 3 щатни бройки за длъжността „митнически инспектор", сектор „Митнически мобилни групи", отдел „Координация и митнически мобилни групи", дирекция „Митническо разузнаване и разследване" в Централно митническо управление

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „главен счетоводител в Агенция „Митници" в отдел „Финансово-стопански дейности, управление на собствеността и изпълнително производство" в Териториално митническо управление на Митница Лом

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „началник на сектор в Агенция „Митници", сектор „Административнонаказателни дейности и разследващи органи", отдел „Митническо разузнаване и разследване", Митница Лом

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „митнически инспектор", отдел „Акцизи", Митница Столична

Обява за 9 щатни бройки за длъжността „митнически инспектор" в Митница Лом, от които 4 щатни бройки за сектор „Оперативен контрол", отдел "Митническо разузнаване и разследване" и 5 щатни бройки за отдел „Борба с наркотрафика"

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „експерт в Агенция Митници", отдел „Рентгенови системи", Териториално митническо управление на Митница Лом

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „главен експерт в Агенция „Митници", отдел „Канцелария и административно обслужване",  дирекция „Административно обслужване",  Централно митническо управление

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „експерт в Агенция „Митници" в сектор „Експлоатация на информационните системи", отдел „Информационни технологии-Север", дирекция „Информационни системи" в Централно митническо управление с работно място в Митница Русе

Обява за 2 щатни бройки за длъжността „митнически инспектор" в сектор „Оперативен контрол", отдел „Митническо разузнаване и разследване" в Териториално митническо управление на Митница Варна

Обява за 2 щатни бройки за длъжността „митнически инспектор" в отдел „Приходи, пътни такси и разрешителен режим" в Териториално митническо управление на Митница Варна с място на работа ГКПП Кардам

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „митнически инспектор" в отдел „Акцизи" в Териториално митническо управление на Митница Варна

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „митнически инспектор" в Митнически пункт Летище Варна на Митница Варна

Обява за 3 щатни бройки за длъжността „митнически инспектор", Митница Столична, от които 2 щ. бр. в Митническо бюро София-запад и 1 щ. бр. в Митническо бюро София-изток

Обява за 3 щатни бройки за длъжността „митнически инспектор", Митница Столична, от които 2 щ. бр. в отдел „Митнически режими и процедури" и 1 щ. бр. в отдел „Тарифна политика"

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „митнически инспектор", сектор „Административнонаказателни дейности и разследващи органи", отдел „Митническо разузнаване и разследване"   Митница Столична

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „главен счетоводител в Агенция „Митници", отдел „Финансово-стопански дейности, управление на собствеността и изпълнително производство" в Териториално митническо управление на Митница Русе

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „началник на отдел в Агенция „Митници", отдел „Правно-нормативен" в Териториално митническо управление на Митница Русе

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „Системен администратор, I степен", сектор „Експлоатация на информационни системи", отдел „Информационни технологии - Юг", дирекция „Информационни системи",  с място на работа Митница Пловдив

Обява за 16 щатни бройки за длъжността „митнически инспектор" в Митница Бургас, от които 10 щ. бр. за МП Капитан Андреево и 6 щ. бр. за МП Лесово

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „юрисконсулт", отдел „Правно-нормативен",  Митница Югозападна  

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „митнически инспектор" в отдел „Последващ контрол" на Митница Пловдив    

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „старши експерт в Агенция „Митници", отдел „Митническа лаборатория" в Териториално митническо управление на Митница Пловдив по чл. 15 от Закона за държавния служител

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „експерт в Агенция „Митници, отдел „Подбор и кариерно развитие", дирекция „Организация и управление на човешките ресурси", Централно митническо управление

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „митнически инспектор" в сектор „Административнонаказателни дейности и разследващи органи", отдел „Митническо разузнаване и разследване", Митница Пловдив

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „началник на сектор в Агенция „Митници", сектор „Административнонаказателни дейности и разследващи органи", отдел „Митническо разузнаване и разследване" в Митница Бургас

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „началник на митнически пункт I ниво" в Митнически пункт Капитан Андреево на Митница Бургас

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „началник на отдел в Агенция „Митници", отдел „Правно-нормативен", Митница Свищов

Обява за 7 щатни бройки за длъжността „ръководител на звено в митнически пункт І ниво" в Митница Бургас, от които 4 щатни бройки за Митнически пункт Лесово и 3 щатни бройки за Митнически пункт Капитан Андреево

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „началник на митнически пункт II ниво" в Митнически пункт ЖП гара Свиленград на Митница Бургас

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „експерт в Агенция „Митници", отдел „Митническа лаборатория", Териториално митническо управление на  Митница Пловдив

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „главен експерт в Агенция „Митници" в сектор „Финансово и стопанско осигуряване на дейността", отдел „Финансово-стопански дейности, управление на собствеността и изпълнителното производство" в Териториално митническо управление на Митница Столична

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „старши експерт в Агенция „Митници" отдел „Митническа лаборатория" в Териториално митническо управление на Митница Русе

Обява за 2 щатни бройки за длъжността „митнически инспектор" в Митнически пункт I ниво: МП Калотина, Митница Столична

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „разследващ митнически инспектор" в сектор „Административнонаказателни дейности и разследващи органи", отдел „Митническо разузнаване и разследване" на Митница Югозападна

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „разследващ митнически инспектор" в сектор „Административнонаказателни дейности и разследващи органи", отдел „Митническо разузнаване и разследване" на Митница Пловдив

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „главен митнически инспектор", сектор „Оперативен контрол", отдел „Митническо разузнаване и разследване", Митница Аерогара София

Обява за   1 щ. бр. за длъжността „експерт в Агенция „Митници" в сектор „Експлоатация на информационните системи", отдел „Информационни и комуникационни технологии", дирекция „Информационни системи" в Централно митническо управление /работа по график/

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „системен администратор I степен" в сектор „Експлоатация на информационните системи", отдел „Информационни и комуникационни технологии", дирекция „Информационни системи" в Централно митническо управление

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „системен администратор III степен" в сектор „Експлоатация на информационните системи", отдел „Информационни и комуникационни технологии", дирекция „Информационни системи" в Централно митническо управление

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „системен администратор III степен" в сектор „Експлоатация на информационните системи", отдел „Информационни и комуникационни технологии", дирекция „Информационни системи" в Централно митническо управление

Обява за 2 щ. бр. за длъжността „експерт в Агенция „Митници" в сектор „Развитие на информационните системи", отдел „Информационни и комуникационни технологии", дирекция „Информационни системи" в Централно митническо управление

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „началник на митнически пункт II ниво" в МП Силистра на Митница Русе

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „началник на сектор в Агенция „Митници" в сектор „Финансово и стопанско осигуряване на дейността", Отдел „Финансово-стопански дейности, управление на собствеността и изпълнително производство" в Териториално митническо управление на Митница Югозападна

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „директор на дирекция в Агенция „Митници", дирекция „Стратегически анализи и прогнози", Централно митническо управление

Обява за 1 щ. бр. за длъжността: „главен експерт в Агенция „Митници", сектор „Експлоатация на информационните системи", отдел „Информационни технологии-Изток", дирекция „Информационни системи" в Централно митническо управление с място на работа Митница Варна

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „експерт в Агенция „Митници", сектор „Експлоатация на информационните системи", отдел „Информационни технологии-Изток", дирекция „Информационни системи" в Централно митническо управление с място на работа Митница Варна

Обява за 2 щ. бр. за длъжността „експерт в Агенция „Митници" в сектор „Експлоатация на информационните системи", отдел „Информационни технологии-Север", дирекция „Информационни системи" в Централно митническо управление с работно място в Митница Русе

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „главен експерт в Агенция „Митници", сектор „Експлоатация на информационните системи", отдел „Информационни технологии-Изток", дирекция „Информационни системи" в Централно митническо управление с място на работа Митница Бургас

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „държавен митнически инспектор" в  Митница Пловдив

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „главен юрисконсулт в Агенция „Митници" в отдел „Правен", дирекция „Организация и управление на човешките ресурси" в Централно митническо управление

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „началник на отдел в Агенция „Митници", отдел „Логистика", дирекция „Управление на собствеността и логистика", Централно митническо управление

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „главен експерт в Агенция „Митници" в отдел „Финансово-стопански дейности, управление на собствеността и изпълнително производство"  в Териториално митническо управление на Митница Бургас

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „митнически инспектор" в Митница Югозападна  

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „началник на митнически пункт II ниво" в МП Олтоманци,  в Митница Югозападна

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „старши митнически инспектор" в Митница Югозападна

Обява за 1 щатнa бройка за длъжността „митнически инспектор" в Митница Югозападна

Обява за 2 щатни бройки за длъжността „старши митнически инспектор" в Митница Варна

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „експерт в Агенция „Митници", сектор „Международно сътрудничество и административна взаимопомощ", отдел „Митническо разузнаване и административна взаимопомощ", дирекция „Митническо разузнаване и разследване" в Централно митническо управление

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „митнически инспектор" в Митница Варна     

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „началник на митнически пункт II ниво" в Митнически пункт Жп гара Свиленград на Митница Бургас

Обява за 4 щатни бройки за длъжността „експерт в Агенция „Митници", отдел „Рентгенови системи" в ТМУ на Митница Югозападна

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „директор на дирекция в Агенция „Митници", дирекция „Митническо разузнаване и разследване", Централно митническо управление

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „старши експерт в Агенция „Митници", отдел „Рентгенови системи" в Митница Столична

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „експерт в Агенция „Митници", отдел „Рентгенови системи" в Митница Столична

Обява за 5 щ. бр. за длъжността „митнически инспектор" в Митница Столична

Обява за 3 щ. бр. за длъжността „митнически инспектор" в Митница Русе

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „митнически инспектор" в Митница Русе

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „експерт в Агенция „митници", отдел „Митническа лаборатория, Териториално митническо управление на Митница Русе

Обява за 3 щ. бр. за длъжността „митнически инспектор",в Митница Столична

Обява за 2 щ. бр. за длъжността „митнически инспектор",в Митница Столична

Обява за 6 щатни бройки за длъжността „експерт в Агенция Митници", отдел „Рентгенови системи", Териториално митническо управление на Митница Лом

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „главен експерт в Агенция „Митници, сектор „Стопански дейности и складово стопанство", отдел „Логистика", дирекция „Управление на собствеността и логистика", Централно митническо управление

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „главен експерт в Агенция „Митници, сектор „Управление на държавни имоти и капиталово строителство", отдел „Управление на собствеността", дирекция „Управление на собствеността и логистика", Централно митническо управление.

Обява за 3 щатни бройки за длъжността „главен експерт в Агенция „Митници", отдел „Поддръжка на граничните контролно-пропускателни пунктове", дирекция „Управление на собствеността и логистика", Централно митническо управление, с място на работа: МП Лесово, МБ Кулата, МБ Добрич

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „началник на митническо бюро", Митническо бюро Сливен, Митница Бургас

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „началник на митническо бюро", Митническо бюро Нефтохимически комбинат, Митница Бургас

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „началник на митнически пункт I ниво", Митнически пункт Капитан Андреево, Митница Бургас

Обява за 8 щатни бройки за длъжността „ръководител на звено в митнически пункт І ниво" в Митница Бургас, от които 4 щатни бройки за Митнически пункт Лесово и 4 щатни бройки за Митнически пункт Капитан Андреево

Обява за 12 щатни бройки за длъжността „митнически инспектор" в Митница Бургас

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „старши експерт в Агенция „Митници", отдел „Статистика и автоматизирана обработка на данни",  дирекция „Стратегически анализи и прогнози",  Централно митническо управление

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „главен експерт в Агенция „Митници", по чл. 15 от Закона за държавния служител в отдел „Стратегически анализи, оценка и прогнози", дирекция „Стратегически анализи и прогнози",  Централно митническо управление

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „експерт в Агенция „Митници", отдел „Нетарифни мерки и мерки на ОСП", дирекция „Тарифна политика", Централно митническо управление

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „юрисконсулт", отдел „Правно-нормативен",  Митница Югозападна

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „началник на отдел в Агенция „Митници", отдел „Поддръжка на граничните контролно-пропускателни пунктове", дирекция „Управление на собствеността и логистика", Централно митническо управление

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „експерт в Агенция „Митници" в сектор „Експлоатация на информационните системи", отдел „Информационни и комуникационни технологии", дирекция „Информационни системи" в Централно митническо управление

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „експерт в Агенция „Митници" в сектор „Развитие на информационните системи", отдел „Информационни технологии-Изток", дирекция „Информационни системи" в Централно митническо управление, с място на работа Митница Варна

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „митнически инспектор" в сектор „Административнонаказателни дейности и разследващи органи", отдел „Митническо разузнаване и разследване", Митница Столична

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „експерт в Агенция Митници", отдел „Човешки ресурси, административно обслужване и сигурност" в Митница Аерогара София

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „старши експерт в Агенция „Митници", отдел „Митническа лаборатория" в Териториално митническо управление на Митница Пловдив по чл. 15 от Закона за държавния служител

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „старши митнически инспектор" в Митница Пловдив по чл. 15 от Закона за държавния служител (ЗДСл).     

Обява за 3 щатни бройки за длъжността „митнически инспектор" в Митница Пловдив по чл. 15 от Закона за държавния служител

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „началник на отдел в Агенция „Митници", отдел „Рентгенови системи" в Митница Варна

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „експерт в Агенция „Митници", отдел „Статистика и автоматизирана обработка на данни",  дирекция „Стратегически анализи и прогнози",  Централно митническо управление

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „старши експерт в Агенция „Митници", отдел „Стратегически анализи, оценка и прогнози", дирекция „Стратегически анализи и прогнози",  Централно митническо управление

Обява за 4 щатни бройки за длъжността „митнически инспектор", сектор „Митнически мобилни групи", отдел „Координация и митнически мобилни групи", дирекция „Митническо разузнаване и разследване" в  Централно митническо управление, от които 2 щатни бройки с място на работа Митница Лом и 2 щатни бройки с място на работа Митница Бургас

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „разследващ митнически инспектор" в сектор „Административнонаказателни дейности и разследващи органи", отдел „Митническо разузнаване и разследване" на Митница Лом

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „митнически инспектор" в Митница Лом

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „старши експерт в Агенция Митници" в отдел „Финансово-стопански дейности, управление на собствеността и изпълнително производство" в Митница Аерогара София

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „старши експерт в Агенция „Митници" в сектор „Счетоводство", отдел „Финансово-счетоводен", дирекция „Финанси и обществени поръчки"  в Централно митническо управление по чл. 15 от Закона за държавния служител

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „старши експерт в Агенция „Митници" в отдел „Обществени поръчки", дирекция „Финанси и обществени поръчки"  в Централно митническо управление по чл. 15 от Закона за държавния служител

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „старши разследващ митнически инспектор" в сектор „Административнонаказателни дейности и разследващи органи", отдел „Митническо разузнаване и разследване" в Митница Бургас

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „началник на отдел в Агенция „Митници", отдел „Рентгенови системи" в Териториално митническо управление на Митница Бургас     

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „началник на отдел в Агенция „Митници", отдел „Митническо разузнаване и разследване" в Териториално митническо управление на Митница Бургас     

Обява за 2 щатни бройки за длъжността „митнически инспектор" в Митница Бургас

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „експерт в Агенция „Митници", отдел „Рентгенови системи" в Митница Бургас

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „експерт в Агенция „Митници", отдел „Човешки ресурси, административно обслужване и сигурност" в Териториално митническо управление на Митница Бургас      

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „старши експерт в Агенция „Митници", сектор „Развитие на информационни системи", отдел „Информационни технологии - Юг", дирекция „Информационни системи"  с място на работа Митница Пловдив по чл. 15 от Закона за държавния служител

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „митнически инспектор" в Митница Лом

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „разследващ митнически инспектор" в сектор „Административнонаказателни дейности и разследващи органи" в отдел „Митническо разузнаване и разследване" на Митница Свищов с място на работа в Митническо бюро Плевен

Обява за  2 щ. бр. за длъжността „експерт в Агенция „Митници" в сектор „Развитие на информационните системи", отдел „Информационни и комуникационни технологии", дирекция „Информационни системи" в Централно митническо управление

Обява за 1 щ. бр. за длъжността: „експерт в Агенция „Митници", сектор „Експлоатация на информационни системи", отдел „Информационни технологии - Запад", дирекция „Информационни системи" в Централно митническо управление, с място на работа Митница Столична

Обява за 1 щ. бр. за длъжността: „старши експерт в Агенция „Митници", сектор „Експлоатация на информационни системи", отдел „Информационни технологии - Запад", дирекция „Информационни системи" в Централно митническо управление, с място на работа Митница Столична

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „главен експерт в АМ" в сектор „Експлоатация на информационни системи", отдел „Информационни технологии - Запад", дирекция „Информационни системи" в Централно митническо управление

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „експерт в Агенция „Митници" в сектор „Експлоатация на информационните системи", отдел „Информационни и комуникационни технологии", дирекция „Информационни системи" в Централно митническо управление

Обява за 1 щ. бр. за длъжността: „експерт в Агенция „Митници", сектор „Развитие на информационни системи", отдел „Информационни технологии - Запад", дирекция „Информационни системи" в Централно митническо управление

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „счетоводител" в сектор „Финансово и стопанско осигуряване на дейността", отдел „Финансово-стопански дейности, управление на собствеността и изпълнителното производство" в Териториално митническо управление на Митница Столична

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „експерт в Агенция „Митници", сектор „Международно сътрудничество и административна взаимопомощ", отдел „Митническо разузнаване и административна взаимопомощ", дирекция „Митническо разузнаване и разследване" в Централно митническо управление

Обява за 1 щ. бр. „главен счетоводител в Агенция „Митници" в сектор „Финансово и стопанско осигуряване на дейността", отдел „Финансово-стопански дейности, управление на собствеността и изпълнително производство" в Териториално митническо управление на Митница Лом   

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „митнически инспектор" в Митница Лом

Обява за 6 щатни бройки за длъжността „експерт в Агенция Митници", отдел „Рентгенови системи", Териториално митническо управление на Митница Лом,  с място на работа град Видин

Обява за 4 щатни бройки за длъжността „експерт в Агенция „Митници", отдел „Рентгенови системи" в териториално митническо управление на Митница Югозападна  

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „разследващ митнически инспектор" в сектор „Административнонаказателни дейности и разследващи органи", отдел „Митническо разузнаване и разследване" в Териториално митническо управление на Митница Аерогара София.

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „старши експерт в Агенция „Митници", дирекция „Национален учебен център" в  Централно митническо управление с място на работа Регионален учебен център - Русе.

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „главен експерт в Агенция „Митници", отдел „Приходи, пътни такси и разрешителен режим" в Териториално митническо управление на Митница Пловдив по чл. 15 от Закона за държавния служител

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „главен експерт в Агенция „Митници", сектор „Стопански дейности и складово стопанство", отдел „Логистика", дирекция „Управление на собствеността и логистика", Централно митническо управление

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „старши експерт в Агенция „Митници", сектор „Стопански дейности и складово стопанство", отдел „Логистика", дирекция „Управление на собствеността и логистика", Централно митническо управление

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „експерт в Агенция „Митници", дирекция „Национален учебен център" в  Централно митническо управление

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „началник на сектор" в сектор „Финансово и стопанско осигуряване на дейността", отдел „Финансово-стопански дейности, управление на собствеността и изпълнителното производство" в Териториално митническо управление на Митница Столична

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „началник на сектор в Агенция „Митници", сектор „Оперативен контрол", отдел „Митническо разузнаване и разследване",  Териториално митническо управление на Митница Бургас

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „началник на отдел в Агенция „Митници", отдел „Правно-нормативен", Митница Бургас

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „началник на отдел в Агенция „Митници", отдел „Рентгенови системи" в Териториално митническо управление на Митница Столична

Обява за 2 щ. бр. за длъжността „началник на митнически пункт I ниво"  в Митница Бургас, от които 1 щ. бр. за Митнически пункт Лесово и 1 щ. бр. за Митнически пункт Капитан Андреево

Обява за 7 щатни бройки за длъжността „ръководител на звено в митнически пункт І ниво" в Митница Бургас, от които 3 щатни бройки за Митнически пункт Лесово и 4 щатни бройки за Митнически пункт Капитан Андреево

Обява за 2 щатни бройки за длъжността „Началник на митнически пункт ІI ниво" в Митница Бургас, от които 1 щатна бройка за Митнически пункт Ж.П. гара Свиленград и 1 щатна бройка за Митнически пункт Нефтопристанище

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „началник на митническо бюро", Митническо бюро Сливен  на Митница Бургас

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „началник на сектор в Агенция „Митници", сектор „Управление на държавни имоти и капиталово строителство", отдел „Управление на собствеността",  дирекция „Управление на собствеността и логистика",  Централно митническо управление

Обява за 3 щатни бройки за длъжността „митнически инспектор" в Митница Югозападна

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „старши експерт в Агенция Митници" в отдел „Човешки ресурси, административно обслужване и сигурност" в Митница Аерогара София

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „старши експерт в Агенция Митници" в отдел „Финансово-стопански дейности, управление на собствеността и изпълнително производство" в Митница Аерогара София

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „главен експерт в Агенция „Митници", сектор „Международно сътрудничество и административна взаимопомощ", отдел „Митническо разузнаване и административна взаимопомощ", дирекция „Митническо разузнаване и разследване",  Централно митническо управление

Обява за 4 щ. бр. за длъжността „главен експерт в Агенция „Митници", сектор „Управление на държавни имоти и капиталово строителство", отдел „Управление на собствеността", дирекция „Управление на собствеността и логистика" с място на работа: МП Лесово, МП Калотина, МБ Кулата, МБ Добрич

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „старши счетоводител в Агенция Митници" в отдел „Финансово-стопански дейности, управление на собствеността и изпълнително производство" в Митница Аерогара София

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „старши експерт в Агенция „Митници", отдел „Администриране и възнаграждения", дирекция „Организация и управление на човешките ресурси", Централно митническо управление

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „експерт в Агенция „Митници", отдел „Администриране и възнаграждения", дирекция „Организация и управление на човешките ресурси", Централно митническо управление

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „главен експерт в Агенция „Митници", отдел „Статистика и автоматизирана обработка на данни",  дирекция „Стратегически анализи и прогнози",  Централно митническо управление

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „експерт в Агенция „Митници", отдел „Статистика и автоматизирана обработка на данни",  дирекция „Стратегически анализи и прогнози",  Централно митническо управление

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „експерт в Агенция „Митници", отдел „Стратегически анализи, оценка и прогнози",  дирекция „Стратегически анализи и прогнози ",  Централно митническо управление

Обява за 1 щатна бройка за длъжността  „експерт в Агенция „Митници", отдел „Рентгенови системи", в Митница Столична

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „старши експерт в Агенция „Митници" в отдел „Обществени поръчки", дирекция „Финанси и обществени поръчки"  в Централно митническо управление по чл. 15 от Закона за държавния служител

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „експерт в Агенция „Митници", сектор „Алкохолни напитки и тютюневи изделия", отдел „Акцизи" в Териториално митническо управление на Митница Бургас

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „старши експерт в Агенция „Митници", отдел „Статистика и автоматизирана обработка на данни", дирекция „Статистически анализи и прогнози", Централно митническо управление 

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „главен счетоводител в Агенция „Митници" по чл. 15 от Закона за държавния служител, отдел „Финансово-стопански дейности, управление на собствеността и изпълнително производство" в Териториално митническо управление на Митница Бургас

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „главен вътрешен одитор" в отдел „Звено за вътрешен одит" в Централно митническо управление

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „експерт в Агенция „Митници", отдел    „Финансово-стопански дейности, управление на собствеността и изпълнително производство" в Териториално митническо управление на Митница Свищов

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „началник на отдел в Агенция „Митници", отдел „Борба с наркотрафика" в Териториално митническо управление на Митница Столична

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „счетоводител" в сектор „Финансово и стопанско осигуряване на дейността", отдел „Финансово-стопански дейности, управление на собствеността и изпълнителното производство" в Териториално митническо управление на Митница Столична

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „старши счетоводител в Агенция „Митници" в сектор „Финансово и стопанско осигуряване на дейността", отдел „Финансово-стопански дейности, управление на собствеността и изпълнително производство" в Териториално митническо управление на Митница Югозападна     

Обява за 1 щатна бройка за длъжността  „експерт в Агенция „Митници", отдел „Рентгенови системи", в Митница Столична

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „главен експерт в Агенция „Митници", сектор "Международно сътрудничество и административна взаимопомощ", отдел „Митническо разузнаване и административна взаимопомощ", дирекция „Митническо разузнаване и разследване",   Централно митническо управление

Обява за 2 щ. бр. за длъжността „експерт в Агенция „Митници" в сектор „Развитие на информационните системи", отдел „Информационни и комуникационни технологии", дирекция „Информационни системи" в Централно митническо управление

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „експерт в Агенция „Митници", отдел „Внос и износ", дирекция „Митнически режими и процедури", Централно митническо управление

Обява за 2 щатни бройки за длъжността „разследващ митнически инспектор" в сектор „Административнонаказателни дейности и разследващи органи", отдел „Митническо разузнаване и разследване", Митница Лом

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „експерт в Агенция „Митници", дирекция „Национален учебен център" в Централно митническо управление

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „експерт в Агенция „Митници" в отдел „Човешки ресурси, административно обслужване и сигурност" в Териториално митническо управление на Митница Столична

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „главен счетоводител в Агенция „Митници", сектор „Финансово и стопанско осигуряване на дейността", отдел „Финансово-стопански дейности, управление на собствеността и изпълнително производство" в Териториално митническо управление на Митница Лом

Обява за 1 щ. бр. „държавен митнически инспектор" в Митница Лом

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „митнически инспектор" в Митница Лом 

Обява за 10 щатни бройки за длъжността „митнически инспектор" в Митница Бургас

Обява за 5 щатни бройки за длъжността „митнически инспектор" в Митница Столична

Обява за 5 щатни бройки за длъжността „митнически инспектор" в Митница Варна 

Обява за 6 щатни бройки за длъжността „експерт в Агенция Митници", отдел „Рентгенови системи", Териториално митническо управление на Митница Лом, с място на работа град Видин 

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „митнически инспектор" в Митница Свищов

Обява за за 4 щатни бройки за длъжността „експерт в Агенция „Митници", отдел „Рентгенови системи" в Митница Югозападна

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „експерт в Агенция „Митници", отдел „Рентгенови системи" в Митница Бургас

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „старши разследващ митнически инспектор" в сектор „Административнонаказателна дейност и разследващи органи", отдел „Митническо разузнаване и разследване" в Митница Бургас

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „старши експерт в Агенция „Митници", дирекция „Стратегически анализи и прогнози", отдел „Статистика и автоматизирана обработка на данни" в  Централно митническо управление на Агенция „Митници"

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „главен експерт в Агенция „Митници", Звено по мрежова и информационна сигурност в  Централно митническо управление на Агенция „Митници"

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „заместник-началник на митница", Митница Бургас

Обява 1 щ. бр. за длъжността „разследващ митнически инспектор", сектор „Административнонаказателни дейности и разследващи органи", отдел „Митническо разузнаване и разследване", Териториално митническо управление на Митница Бургас

Обява за 1 щ. бр. „началник на митнически пункт I ниво", Митнически пункт Капитан Андреево, Митница Бургас

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „главен разследващ митнически инспектор", сектор „Административнонаказателни дейности и разследващи органи", отдел „Митническо разузнаване и разследване", Териториално митническо управление на Митница Бургас

Обява за  1 щатна бройка за длъжността „главен разследващ митнически инспектор" в отдел „Административнонаказателна дейност и разследващи органи", дирекция „Митническо разузнаване и разследване" в Централно митническо управление

Обява за 2 щ. бр. за длъжността „главен експерт в Агенция „Митници" в отдел „Подбор и кариерно развитие", дирекция „Организация и управление на човешките ресурси" в Централно митническо управление

Обява за 2 щатни бройки за длъжността „експерт в Агенция „Митници", отдел „Административнонаказателна дейност и разследващи органи", дирекция „Митническо разузнаване и разследване" в Централно митническо управление

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „старши експерт в Агенция „Митници", отдел „Наркотици, оръжия и прекурсори", дирекция „Митническо разузнаване и разследване", Централно митническо управление

Обява за 2 щатни бройки за длъжността „митнически инспектор" в Митница Бургас

Обява за 4 щатни бройки за длъжността „експерт в Агенция „Митници", отдел „Рентгенови системи" в Териториално митническо управление на Митница Югозападна

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „началник на Митническо бюро", МБ Враца, Митница Лом 

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „старши експерт в Агенция „Митници", отдел „Финансово-стопански дейности, управление на собствеността и изпълнително производство", Териториално митническо управление на Митница Бургас 

Обява за 8 щ. бр. за длъжността „ръководител на звено в митнически пункт І ниво" в Митница Бургас, от които 4 щ. бр. за Митнически пункт Лесово и 4 щ. бр. за Митнически пункт Капитан Андреево

Обява за  1 щ. бр. за длъжността „началник на митническо бюро", Митническо бюро Сливен в Митница Бургас

Обява за 1 щ. бр. за длъжността началник на митнически пункт II ниво", Митнически пункт Ж.П. Гара Свиленград, Митница Бургас 

Обява за 3 щатни бройки за длъжността „експерт в Агенция „Митници", отдел „Рентгенови системи", ТМУ на Митница Бургас 

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „старши експерт в Агенция „Митници", сектор „Развитие на информационните системи" и 1 щ. бр. за длъжността „старши експерт в Агенция „Митници", сектор „Експлоатация на информационните системи", отдел „Информационни технологии - юг", дирекция „Информационни системи" в Централно митническо управление, с място на работа Митница Пловдив 

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „експерт в Агенция ‚Митници", сектор „Експлоатация на информационните системи", отдел „Информационни технологии - север", дирекция „Информационни системи", Централно митническо управление, с място на работа Митница Русе 

Обява за 10 щатни бройки за длъжността „експерт в Агенция „Митници", отдел „Рентгенови системи", дирекция „Митническо разузнаване и разследване" в Централно митническо управление

Обява за  6 щатни бройки за длъжността „експерт в Агенция „Митници", отдел „Рентгенови системи" в Териториално митническо управление на Митница Лом

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „началник на отдел в Агенция „Митници", отдел „Последващ контрол" в Териториално митническо управление на Митница Югозападна 

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „главен вътрешен одитор" в отдел „Звено за вътрешен одит" в Централно митническо управление

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „експерт в Агенция „Митници", дирекция „Национален учебен център" в  Централно митническо управление на Агенция „Митници"

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „юрисконсулт" в отдел „Произход на стоките", дирекция „Тарифна политика" в Централно митническо управление

Обява за   4 щатни бройки за длъжността „митнически инспектор" в Териториално митническо управление на Митница Лом

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „разследващ митнически инспектор",  сектор „Административнонаказателни дейности и разследващи органи", отдел „Митническо разузнаване и разследване" в Териториално митническо управление на Митница Лом

Обява за  5 щатни бройки за длъжността „митнически инспектор" в Митница Аерогара София

Обява за 2 щатни бройки за длъжността „главен експерт в Агенция „Митници", сектор „Управление на държавни имоти и капиталово строителство", отдел „Управление на собствеността", дирекция „Управление на собствеността и логистика", Централно митническо управление

Обява за 6 щатни бройки за длъжността „главен експерт в Агенция „Митници", сектор „Управление на държавни имоти и капиталово строителство", отдел „Управление на собствеността", дирекция „Управление на собствеността и логистика" с място на работа: МП Лесово, МБ Видин, МП Калотина, МП Гюешево, МБ Кулата, МБ Добрич 

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „експерт в Агенция ‚Митници", сектор „Поддръжка на държавни имоти" отдел „Управление на собствеността", дирекция „Управление на собствеността и логистика", Централно митническо управление

Обява за  1 щ. бр. за длъжността „старши експерт в Агенция „Митници", дирекция „Стратегически анализи и прогнози", отдел „Статистика и автоматизирана обработка на данни" в Централно митническо управление на Агенция „Митници"

Обява за 2 щ. бр. за длъжността „експерт в Агенция „Митници" в сектор Развитие на информационните системи", отдел „Информационни и комуникационни технологии", дирекция „Информационни системи" в Централно митническо управление    

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „старши юрисконсулт в Агенция „Митници" в отдел „Правен", дирекция „Организация и управление на човешките ресурси" в Централно митническо управление

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „главен юрисконсулт в Агенция „Митници" в отдел „Правен", дирекция „Организация и управление на човешките ресурси" в Централно митническо управление

Обява за 1 щ. бр. за длъжността "експерт в Агенция "Митници", по чл. 15 от ЗДСл, отдел "Статистика и автоматизирана обрабатка на данни", дирекция "Статистически анализи и прогнози", Централно митническо управление  

Обява за 1 щ. бройка за длъжността "началник на сектор в АМ", сектор "Митническо законодателство", отдел "Последващ контрол" в ТМУ на Митница Варна. 

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „експерт в Агенция „Митници" по чл. 15 от Закона за държавния служител и 1 щ. бр. за длъжността „старши експерт в Агенция „Митници", сектор „Експлоатация на информационните системи", отдел „ИТ-Запад", дирекция „Информационни системи" в Централно митническо управление, с място на работа Митница Столична   

Обява за 1 щ. бр. „началник на сектор в Агенция „Митници" в сектор „Експлоатация на информационни системи", отдел „Информационни технологии - Запад", дирекция „Информационни системи" в Централно митническо управление

Обява за 1 щ. бр. „заместник-началник на митница", Митница Бургас

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „началник на митнически пункт II ниво", Митнически пункт Пристанище Русе, Митница Русе

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „началник на отдел в Агенция „Митници", отдел „Митническо разузнаване и разследване" в Териториално митническо управление на Митница Русе

Обява за 1 щ. бр. „началник на отдел в Агенция „Митници", отдел „Последващ контрол" в Териториално митническо управление на Митница Югозападна

Обява за 1 щ. бр. „началник на сектор в Агенция „Митници" в сектор „Изпълнително производство и складово стопанство", отдел „Финансово-стопански дейности, управление на собствеността и изпълнително производство" в Териториално митническо управление на Митница Столична

Обява за 7 щатни бройки за длъжността „митнически инспектор" в Митница Бургас, от които 6 щ. бр. за Митнически пункт Капитан Андреево и 1 щ. бр. за Митнически пункт Ж.П. Гара Свиленград, Митница Бургас

Обява за 2 щатни бройки за длъжността „старши счетоводител в Агенция „Митници", отдел „Финансово-стопански дейности, управление на собствеността и изпълнително производство", в Териториално митническо управление", Митница Аерогара София

Обява за 3 щ. бр. в отдел „Събиране на митническото задължение и традиционни собствени ресурси", дирекция „Митнически режими и процедури" в Централно митническо управление, както следва: 1 щ. бр. за длъжността „държавен експерт в Агенция „Митници", 1 щ. бр. за длъжността „главен експерт в Агенция „Митници" и 1 щ. бр. за длъжността „експерт в Агенция „Митници"

Обява за конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „старши експерт в Агенция „Митници", дирекция „Национален учебен център" в  Централно митническо управление на Агенция „Митници".

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността "старши експерт в АМ" в дирекция "Национален учебен център", Централно митническо управление

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „старши експерт в Агенция „Митници", дирекция „Национален учебен център" в  Централно митническо управление на Агенция „Митници"

Конкурс за 20 щатни бройки за длъжността „експерт в Агенция „Митници", отдел „Рентгенови системи", дирекция „Митническо разузнаване и разследване" в Централно митническо управление

Конкурс за длъжност „експерт в Агенция „Митници" в отдел „Рентгенови системи" с месторабота: 10 щ. бр. в Териториално митническо управление  на Митница Бургас, 2 щ. бр. в Териториално митническо управление  на Митница Варна, 4 щ. бр. в Териториално митническо управление на Митница Столична, 5 щ. бр. в Териториално митническо управление  на Митница Лом и 7 щ. бр. в Териториално митническо управление  на Митница Югозападна

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „старши експерт в Агенция „Митници" в сектор „Акцизно законодателство", отдел „Последващ контрол" в Териториално митническо управление на Митница Варна

Конкурс за 6 щатни бройки за длъжността „митнически инспектор" в Митница Столична

Конкурс за 5 щ. бр. „митнически инспектор" в сектор „Оперативен контрол и борба с наркотрафика", отдел „Митническо разузнаване и разследване" в Териториално митническо управление на Митница Пловдив

Конкурс за 8 щ. бр. за длъжността „митнически инспектор" в Териториално митническо управление на Митница Аерогара София

Конкурс за 2 щ. бр. за длъжността „разследващ митнически инспектор", сектор „Административнонаказателни дейности и разследващи органи", отдел „Митническо разузнаване и разследване" в Митница Аерогара София

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „митнически инспектор" в сектор „Административнонаказателни дейности и разследващи органи", отдел „Митническо разузнаване и разследване", Териториално митническо управление на Митница Бургас - по чл. 15 от Закона за държавния служител

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжност „експерт в Агенция „Митници" в отдел „Финансово-стопански дейности, управление на собствеността и изпълнително производство" в Териториално митническо управление на  Митница Лом

Конкурс за 1 щатна бройка за длъжността „началник на митнически пункт II ниво", Митнически пункт Връшка чука в Митница Лом  и 1 щатна бройка за длъжността „началник на митническо бюро", Митническо бюро Видин в Митница Лом

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „началник на отдел в Агенция „Митници", отдел „Статистика и автоматизирана обработка на данни", дирекция „Стратегически анализи и прогнози", Централно митническо управление

Конкурс за 4 щ. бр. за длъжността „главен експерт в Агенция „Митници" в отдел „Логистика и поддръжка", дирекция „Управление и поддържане на граничните контролно-пропускателни пунктове" в Централно митническо управление

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „експерт в Агенция „Митници", отдел „Административнонаказателна дейност и разследващи органи", дирекция „Митническо разузнаване и разследване", Централно митническо управление

Конкурс за 2 щ. бр. за длъжността „старши експерт в Агенция „Митници", отдел „Стратегически анализи, оценка и прогнози", дирекция „Стратегически анализи и прогнози", Централно митническо управление

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „главен експерт в Агенция „Митници", отдел „Стратегически анализи, оценка и прогнози", дирекция „Стратегически анализи и прогнози", Централно митническо управление

Конкурс за „експерт в Агенция „Митници", отдел „Произход на стоките", дирекция „Тарифна политика", Централно митническо управление

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „началник на сектор в Агенция „Митници" в сектор „Управление на държавни имоти и стопански дейности", отдел „Управление на собствеността", дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността" в Централно митническо управление

Конкурс за 5 щатни бройки  за длъжността „митнически инспектор" в Териториално митническо управление на Митница Аерогара София

Конкурс за  2 щ. бр. за длъжността „главен юрисконсулт в Агенция „Митници" в отдел „Правен", дирекция „Организация и управление на човешките ресурси" в Централно митническо управление

Конкурс за 4 щ. бр. в Митница Русе, 4 щ. бр. в Митница Варна, 4 щ. бр. в  Митница Бургас и 4 щ. бр. в Митница Свищов за длъжността „митнически инспектор"

Конкурс за 6 щ. бр. за Митница Столична, 4 щ. бр. за Митница Югозападна, 4 щ. бр. за Митница Лом за длъжността „митнически инспектор"

Конкурс за 1 щатнa бройкa за длъжността „главен експерт в Агенция „Митници", сектор „Разузнавателна информация и анализ на риска", отдел „Митническо разузнаване и разследване" в Териториално митническо управление на Митница Пловдив

Конкурт за 1 щ. бр. за длъжността „ръководител на инспекторат в Агенция „Митници" в  Централно митническо управление на Агенция „Митници"

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжност „главен счетоводител в Агенция „Митници" в отдел „Финансово-стопански дейности, управление на собствеността и изпълнително производство" в Териториално митническо управление на  Митница Лом

Конкурс за 1 щ. бр. за „старши експерт в Агенция „Митници" в сектор „Развитие на информационните системи" и 1 щ. бр. за „старши експерт в Агенция „Митници" в сектор „Експлоатация на информационните системи" в отдел „Информационни технологии-юг", дирекция „Информационни системи" - с месторабота в Митница Пловдив  

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

СРОКОВЕТЕ ЗА СЪБИРАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА  5 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МИТНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОР"
В ТЕРИТОРИАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА МИТНИЦА АЕРОГАРА СОФИЯ СЪВПАДАТ С
ПОЧИВНИТЕ ДНИ СЪБОТА И НЕДЕЛЯ (17.10.2015
Г. И 18.10.2015 Г. ), ПОРАДИ КОЕТО ДЕЛОВОДСТВОТО
НА МИТНИЦА АЕРОГАРА СОФИЯ НА АДРЕС: ГР. СОФИЯ, БУЛ. „БРЮКСЕЛ" № 1 ЩЕ РАБОТИ И
ЩЕ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС, ОТ 09:00 ДО 12:00 И ОТ 13:00 ДО 17:00.

Обява за конкурс за 1 щ. бр. за длъжността "разследващ митнически инспектор", сектор "Административнонаказателни дейности и разследващи органи", отдел "Митническо разузнаване и разследване" в Териториално митническо управление на Митница Свиленград

Обява за конкурс за 3 щатни бройки за длъжността „митнически инспектор" в Митница Русе

Обява за за 15 щ. бр. за длъжността „митнически инспектор" в Митница Столична

Обява за 2 щ. бр. за длъжността „експерт в Агенция „Митници", отдел „Внос и износ", дирекция „Митнически режими и процедури", Централно митническо управление

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „старши разследващ митнически инспектор" и 1 щатна бройка за длъжността „разследващ митнически инспектор" в Митница Лом.

Обява за 6 щатни бройки за длъжността „митнически инспектор" в Митница Свиленград

Обява 8 щатни бройки за длъжността „митнически инспектор" в Митница Лом.

Обява за за 6 щ. бр. за длъжността „митнически инспектор" в Митница Бургас

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „началник на сектор в Агенция „Митници", сектор „Митническо законодателство", отдел „Последващ контрол" в Териториално митническо управление на Митница Варна.

Обява за 1 щатна бройка за длъжността началник на митнически пункт", Митнически пункт Калотина в Митница Столична

Обява за 2 щ. бр. за длъжността „старши митнически инспектор", отдел „Акцизи", Митница Русе

Обява за конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „началник на отдел в Агенция „Митници", отдел „Човешки ресурси, административно обслужване и сигурност" в Териториално митническо управление на Митница Столична.

Обява за конкурс за 1 щ. бр. за длъжността "старши счетоводител в Агенция "Митници", отдел "Финансово-стопански дейности, управление на собствеността и изпълнително производство" в Териториално митническо управление на Митница Югозападна

Обява за конкурс за 3 щ. бр. за длъжността „главен експерт в Агенция „Митници" в сектор „Експлоатация на информационни системи", отдел „Информационни технологии - Изток", дирекция „Информационни системи", Централно митническо управление, с място на работа: 2 щ. бр. в Митница Варна и 1 щ.бр. в Митница Бургас

Обява за конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „митнически инспектор" в Митница Аерогара София

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „експерт в Агенция „Митници" в отдел „Внос и износ", дирекция „Митнически режими и процедури" в Централно митническо управление       

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „началник на митнически пункт", МП Лесово, Митница Бургас - по чл. 15 от Закона за държавния служител.

Конкурс за 1 щ. бр. „главен разследващ митнически инспектор" в отдел „Административнонаказателна дейност и разследващи органи", дирекция „Митническо разузнаване и разследване" в Централно митническо управление

Конкурс за  1 щ. бр. „старши разследващ митнически инспектор" в отдел „Административнонаказателна дейност и разследващи органи", дирекция „Митническо разузнаване и разследване" в Централно митническо управление

Конкурс 1 щ. бр. за длъжността „началник на отдел в Агенция „Митници", отдел „Приходи, пътни такси и разрешителен режим" в Териториално митническо управление на Митница Бургас - по чл. 15 от Закона за държавния служител.

Конкурс за 4 щатни бройки за длъжността "митнически инспектор" в Митница Столична

Конкурс за 12 щатни бройки за длъжността "митнически инспектор" в Митница Столична

Конкурс за 4 щатни бройки за длъжността "митнически инспектор" в Митница Свищов

Конкурс за 4 щатни бройки за длъжността "митнически инспектор" в Митница Аерогара София

Конкурс за 6 щатни бройки за длъжността "митнически инспектор" в Митница Варна

Конкурс за 3 щатни бройки за длъжността "митнически инспектор" в Митница Бургас

Конкурс за 2 щатни бройки за длъжността "митнически инспектор" в Митница Пловдив

Конкурс за 6 щатни бройки за длъжността "митнически инспектор" в Митница Русе

Конкурс за 9 щатни бройки за длъжността "митнически инспектор" в Митница Лом

Конкурс за 5 щатни бройки за длъжността "митнически инспектор" в Митница Югозападна

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „началник на отдел в Агенция Митници", отдел „Митническо оформяне" в Териториално митническо управление на  Митница Свиленград

Конкурс за за 1 щатна бройка за длъжността „началник на митнически пункт", Митнически пункт Нефтопристанище в Митница Бургас

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „експерт в Агенция „Митници" в отдел „Изследване на селскостопански стоки, храни и напитки", дирекция „Централна митническа лаборатория" на Централно митническо управление.

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „началник на сектор в Агенция „Митници", сектор „Алкохолни напитки и тютюневи изделия", отдел „Акцизи" в Териториално митническо управление на Митница Столична.

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „началник на сектор в АМ", сектор „Административнонаказателни дейности и разследващи органи", отдел „Митническо разузнаване и разследване" в Митница Югозападна.         

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „главен експерт в Агенция „Митници", отдел „Обществени поръчки и капиталови разходи", дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността" в Централно митническо управление на Агенция „Митници".      

Конкурс за 20 щ. бр. за длъжността „митнически инспектор" в Митница Свиленград

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „началник на сектор в Агенция „Митници", сектор „Оперативен контрол" в отдел „Митническо разузнаване и разследване" в Териториално митническо управление на Митница Свиленград                                         

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „началник на отдел в Агенция „Митници", отдел „Митническо разузнаване и разследване" в Териториално митническо управление на Митница Свиленград 

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „директор на дирекция в Агенция „Митници", дирекция „Организация и управление на човешките ресурси" в Централно митническо управление

Конкурс за 1 щ. бр. „митнически инспектор" в Митница Бургас с месторабота в Митническо бюро Ямбол

Конкурс за 1 щ. бр. „митнически инспектор" в Митница Бургас с месторабота в Митнически пункт Лесово

Конкурс за 2 щ. бр. „митнически инспектор" в Митница Бургас

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността "юрисконсулт", отдел "Правно-нормативен" в Териториално митническо управление на Митница Бургас - по чл. 15 от Закона за държавния служител

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „старши счетоводител в Агенция „Митници" в отдел „Финансово-стопански дейности, управление на собствеността и изпълнително производство", Териториално митническо управление, Митница Бургас

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността "началник на отдел" в Агенция "Митници", отдел "Административнонаказтелна дейност и разследващи органи", дирекция "Митническо разузнаване и разследване" на Централно митническо управление 

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността "началник на сектор" в Агенция "Митници", сектор "Административнонаказателни дейности и разследващи органи", отдел "Митническо разузнаване и разследване" в Териториално митническо управление на Митница Свиленград 

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „началник на сектор" в Агенция Митници", сектор „Разузнаване и разследване на митническите и валутни нарушения", отдел „Митническо разузнаване и административна взаимопомощ", дирекция „Митническо разузнаване и разследване" в Централно митническо управление

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „началник на отдел" в Агенция Митници", отдел „Наркотици, оръжия и прекурсори", дирекция „Митническо разузнаване и разследване" на Централно митническо управление

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „началник на митнически пункт", Митнически пункт Гюешево в Митница Югозападна             

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „началник на отдел в Агенция „Митници", отдел „Разузнаване и разследване на акцизните нарушения", дирекция „Митническо разузнаване и разследване" в Централно митническо управление на Агенция „Митници"

Конкурс за 3 щатни бройки за длъжността „митнически инспектор" в Митница Пловдив

Конкурс за „митнически инспектор" в Митница Пловдив с месторабота: Митническо бюро Пазарджик

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „експерт в Агенция „Митници" в отдел „Митническо законодателство", дирекция „Последващ контрол" в Централно митническо управление         

Конкурс за 2 щатни бройки за „разследващ митнически инспектор" в сектор „Административнонаказателна дейност и разследващи органи", отдел „Митническо разузнаване и разследване" в Териториално митническо управление на Митница Аерогара София

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „директор на дирекция в Агенция „Митници", дирекция „Организация и управление на човешките ресурси" в Централно митническо управление

Конкурс за 20 щ. бр. за длъжността „митнически инспектор" в Митница Свиленград

Конкурс за 2 щ. бр. за длъжността „юрисконсулт" в сектор „Административнонаказателни дейности и разследващи органи", отдел „Митническо разузнаване и разследване" в Териториално митническо управление на Митница Столична

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „началник на отдел в Агенция „Митници", отдел „Борба с наркотрафика" в Териториално митническо управление на Митница Столична.

Конкурс за 2 щ. бр. за длъжността „митнически инспектор" в Митница Столична

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „началник на сектор в Агенция „Митници", сектор „Акцизно законодателство", отдел „Последващ контрол" в Териториално митническо управление на Митница Столична

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „началник на сектор в Агенция „Митници", сектор „Митническо законодателство", отдел „Последващ контрол" в Териториално митническо управление на Митница Столична

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „началник на сектор в Агенция „Митници", сектор „Енергийни продукти", отдел „Акцизи" в Териториално митническо управление на Митница Столична

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността "държавен експерт в Агенция "Митници", отдел "Международни прояви и преводи", дирекция "Международни отношения" на Централно митническо управление

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „началник на митнически пункт", Митнически пункт Калотина в Митница Столична

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността  "експерт в Агенция "Митници" в отдел "Митнически икономически режими, временно складиране, свободни зони и свободни складове" в дирекция "Митнически режими и процедури" в Централно митническо управление

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „старши експерт в Агенция „Митници", сектор „Бюджет", отдел „Финансово-счетоводен", дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността" на Централно митническо управление

Конкурс за 2 щ. бр. за длъжността "митнически инспектор" в Митница Лом

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „главен експерт в Агенция „Митници" и 1 щ. бр. за длъжността „старши експерт в Агенция „Митници", отдел „Обществени поръчки и капиталови разходи", дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността" в Централно митническо управление на Агенция „Митници"

Конкурс за „експерт в Агенция „Митници", отдел „ИТ-Изток", дирекция „Информационни системи" на Централно митническо управление, с месторабота в Митница Варна: 2 щ. бр. в сектор „Развитие на информационни системи" и 1 щ. бр. в сектор „Експлоатация на информационни системи"

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „експерт в Агенция „Митници", отдел „Финансово-стопански дейности, управление на собствеността и изпълнително производство", в Териториално митническо управление на Митница Свиленград

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „старши митнически инспектор", отдел „Приходи, пътни такси и разрешителен режим", Териториално митнически управление, Митница Лом

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността "разследващ митнически инспектор", сектор "Административнонаказателни дейности и разследващи органи", отдел "Митническо разузнаване и разследване" в Териториално митническо управление на Митница Свиленград

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „началник на отдел в Агенция „Митници", отдел „Нетарифни мерки и мерки на ОСП", дирекция „Тарифна политика" на Централно митническо управление

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „експерт в Агенция „Митници" в сектор „Разпореждане с отнети и изоставени в полза на държавата стоки и складово стопанство", отдел „Управление на собствеността", дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността" в Централно митническо управление.                             

Конкурс за 1 щ. бр за длъжността „експерт в Агенция „Митници" в сектор „Алкохолни напитки и тютюневи изделия", отдел „Акцизи" в Териториално митническо управление на Митница Бургас. 

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „началник на сектор в Агенция „Митници", сектор „Енергийни продукти", отдел „Акцизи" в Териториално митническо управление на Митница Бургас

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „началник на митница" в Митница Свиленград.

Конкурс за 4 щ. бр. за длъжността „митнически инспектор" в Митница Югозападна

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „главен митнически инспектор" в Митница Столична

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „старши експерт в Агенция „Митници", отдел „Финансово-стопански дейности, управление на собствеността и изпълнително производство", Териториално митническо управление на Митница Русе

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „главен митнически инспектор" в Митница Русе

Конкурс за 2 щатни бройки за длъжността „началник на митническо бюро", Митническо бюро София-изток и Митническо бюро Пирдоп в Митница Столична

Конкурс за 1 щатна бройка за длъжността „началник на отдел в Агенция „Митници", отдел „Митнически режими и процедури" в Териториално митническо управление на Митница Столична

Конкурс за 1 щатна бройка за длъжността „началник на митническо бюро", Митническо бюро Троян в Митница Свищов

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „началник на сектор в Агенция „Митници", сектор „Административнонаказателни дейности и разследващи органи", отдел „Митническо разузнаване и разследване" в Териториално митническо управление на Митница Свищов

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „заместник-началник на митница" в Митница Бургас

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „експерт в Агенция „Митници" в отдел „Изследване на промишлени стоки, химически вещества и горива", дирекция „Централна митническа лаборатория" на Централно митническо управление

Конкурс за 1 щ. бр. за „разследващ митнически инспектор", сектор „Административнонаказателни дейности и разследващи органи", отдел „Митническо разузнаване и разследване" в Териториално митническо управление на Митница Свиленград

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „юрисконсулт", отдел „Правно-нормативен" в Териториално митническо управление на Митница Лом

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „главен счетоводител в Агенция „Митници", отдел „Финасново-стопански дейности, управление на собствеността и изпълнително производство" в Териториално митническо управление на Митница Лом

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „началник на сектор в Агенция „Митници", сектор „Административнонаказателни дейности и разследващи органи", отдел „Митническо разузнаване и разследване" в Териториално митническо управление на Митница Русе

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „началник на митница" в Митница Свиленград

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

С РЕШЕНИЕ № 399 ОТ 19.08.2014 Г. НА ДИРЕКТОРА НА АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ" Е ОТМЕНЕНА КОНКУРСНАТА ПРОЦЕДУРА ПО ОБЯВЕНИЯ СЪС ЗАПОВЕД № ЗАМ-644 ОТ 11.07.2014 Г. НА ДИРЕКТОРА НА АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ" КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА" В МИТНИЦА СВИЛЕНГРАД.

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „началник на отдел в Агенция „Митници", отдел „Акцизи" в Териториално митническо управление на Митница Лом

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „експерт в Агенция „Митници", отдел „Транзит на стоки", дирекция „Митнически режими и процедури" на Централно митническо управление

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „експерт в Агенция „Митници", отдел „Методология и административно сътрудничество", дирекция „Акцизи" на Централно митническо управление

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „митнически инспектор" в Митница Свищов

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „експерт в Агенция „Митници", отдел „Транзит на стоки", дирекция „Митнически режими и процедури" на Централно митническо управление

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „експерт в Агенция „Митници", отдел „Методология и административно сътрудничество", дирекция „Акцизи" на Централно митническо управление

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „митнически инспектор" в Митница Свищов

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „началник на отдел в Агенция „Митници", отдел „Митническо оформяне, митнически режими и процедури, тарифни и нетарифни мерки" в Териториално митническо управление на Митница Видин

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „държавен митнически инспектор" в Митница Югозападна

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „началник на отдел в Агенция „Митници", отдел „Правно-нормативен" в Териториално митническо управление на Митница Видин

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „главен експерт в Агенция „Митници", отдел „Последващ контрол" в ТМУ на Митница Видин.

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „началник на отдел в Агенция „Митници", отдел „Последващ контрол" в ТМУ на Митница Видин.

Конкурс за 1 щатна бройка за длъжността „началник на отдел в Агенция „Митници", отдел „Човешки ресурси, административно обслужване и сигурност" в Митница Лом.

Конкурс за 1 щатна бройка за длъжността „митнически инспектор" в Митница Лом.

Конкурс за 1 щатна бройка за длъжността „митнически инспектор" в Митница Лом.

Конкурс за 3 щатни бройки за длъжността „митнически инспектор" в Митница Лом.

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „старши митнически инспектор" в Митница Лом.

Конкурс за 4 щ. бр. за длъжността „юрисконсулт", дирекция „Правно-нормативна" на Централно митническо управление с месторабота: 1 щ. бр. в отдел „Правно-нормативна дейност", 2 щ. бр. в отдел „Правно-нормативно обслужване на митническото задължение" и 1 щ. бр. в отдел „Контрол върху административното производство".

Конкурс за МП за 1 щатна бройка за длъжността „началник на митнически пункт" в Митнически пункт Гюешево, Митница Югозападна.

Конкурс за 2 щатни бройки за длъжността „началник на митнически пункт" в Митница Видин с месторабота: 1 щ. бр. за Митнически пункт Пристанище Видин и 1 щ. бр. за Митнически пункт Връшка чука

Конкурс за 1 щатна бройка за длъжността „началник на митническо бюро", Митническо бюро Горна Оряховица в Митница Свищов

Конкурс за 1 щатна бройка за длъжността „началник на митнически пункт", Митнически пункт Капитан Андреево в Митница Свиленград

Конкурс за 1 щатна бройка за длъжността „заместник-началник на митница" в Митница Пловдив

Конкурс за 4 щ. бр. за длъжността „митнически инспектор" в Митница Видин

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „началник на митница" в Митница Свиленград.

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „разследващ митнически инспектор" в сектор „Административнонаказателни дейности и разследващи органи" в отдел „Митническо разузнаване и разследване" в Териториално митническо управление на Митница Свищов

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „началник на отдел в Агенция „Митници", отдел „Тарифна политика" в ТМУ на Митница Бургас

Конкурс за 4 щатни бройки за длъжността „експерт в Агенция „Митници", сектор „Развитие на информационни системи", отдел „Информационни технологии - север", дирекция „Информационни системи" в Централно митническо управление на Агенция „Митници", с месторабота Митница Русе

Конкурс за 2 щ. бр. за длъжността „началник на митнически пункт" в Митнически пункт Олтоманци и в Митнически пункт Златарево в Митница Югозападна

Конкурс за 1 щатнa бройка за длъжността „заместник-началник на митница" в Митница Русе

Конкурс за 2 щ. бр. за длъжността „митнически инспектор" в отдел „Последващ контрол", митница Лом

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „началник на отдел в Агенция „Митници", отдел „Митническо разузнаване и разследване" в Митница Видин

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „юрисконсулт" в отдел „Правно-нормативен" на Митница Югозападна.

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „старши юрисконсулт в Агенция „Митници" в отдел „Правно-нормативен" на Митница Югозападна

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжност "разследващ митнически инспектор" в сектор "Административнонаказателни дейности и разследващи органи" в отдел "Митническо разузнаване и разследване" в ТМУ на Митница Свиленград

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „началник на отдел в Агенция „Митници", отдел „Човешки ресурси, административно обслужване и сигурност" в Митница Лом

Конкурс за 2 щ. бр. за длъжност „експерт в Агенция „Митници" в отдел „Човешки ресурси, административно обслужване и сигурност" в митница Видин

Конкурс за 2 щ. бр. за длъжността "експерт в Агенция "Митници" в сектор „Eксплоатация на информационните системи" в отдел „Информационни и комуникационни технологии", дирекция „Информационни Системи" в Централно митническо управление

Конкурс за 2 щ. бр. за длъжността "експерт в Агенция "Митници" в сектор „Eксплоатация на информационните системи" в отдел „Информационни и комуникационни технологии", дирекция „Информационни Системи" в Централно митническо управление , изпълнявана по график на сменен принцип

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „началник на отдел" в отдел „Обществени поръчки", дирекция „Финансово стопански дейности и управление на собствеността" на Централно митническо управление, Агенция „Митници"

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „държавен инспектор в Агенция „Митници" в отдел „Приходи, пътни такси и разрешителен режим" на Митница Варна

Конкурс за 3 щ. бр. за длъжността "инспектор в Агенция Митници" отдел „Приходи, пътни такси и разрешителен режим" в митница Лом, с месторабота Ферибот Оряхово

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „началник на отдел в Агенция „Митници", отдел „Приходи, пътни такси и разрешителен режим" в митница Лом

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността "старши експерт в Агенция "Митници" в сектор „Развитие на информационните системи" в отдел „ИТ-Запад", дирекция „Информационни Системи" с месторабота Централно митническо управление

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността "старши експерт в Агенция "Митници" в сектор „Експлоатация на информационните системи" в отдел „ИТ-Запад", дирекция „Информационни Системи" с месторабота Митница Столична

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността "началник на сектор" в сектор „Експлоатация на информационните системи" в отдел „ИТ-Запад", дирекция „Информационни Системи" с месторабота Митница Столична

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността "главен експерт в Агенция "Митници" в сектор „Експлоатация на информационните системи" в отдел „ИТ-Запад", дирекция „Информационни Системи" с месторабота Митница Столична

Конкурс за 2 щ. бр. за длъжността "експерт в Агенция "Митници" в сектор „Eксплоатация на информационните системи" в отдел „ИТ-Запад", дирекция „Информационни Системи" с месторабота: 1 щ. бр. в Митница Столична и 1 щ. бр. в Митница Югозападна

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността "експерт в Агенция "Митници" в сектор „Eксплоатация на информационните системи" в отдел „ИТ-ЮГ", дирекция „Информационни Системи" с месторабота в ТМУ - Свиленград

Конкурс за „Началник на митница" в митница Бургас, митница Варна, митница Видин, митница Пловдив, митница Русе, митница Свиленград, митница Свищов, митница Югозападна в Агенция „Митници"

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжност „старши експерт в Агенция „Митници" в отдел „Митническа лаборатория" в митница Пловдив

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжност „експерт в Агенция „Митници" в отдел „Митническа лаборатория" в митница Пловдив

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

         С НАСТОЯЩОТО АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ" СЪОБЩАВА, ЧЕ СЪС ЗАПОВЕД ЗАМ: 812 ОТ 20.09.2013 Г. СЕ ОТМЕНЯ ЗАПОВЕД № 804 ОТ 12.09.2013 Г. НА ДИРЕКТОРА НА АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ" ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА КОНКУРС ЗА 4 ЩАТНИ БРОЙКИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЕКСПЕРТ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ""  В СЕКТОР „РАЗВИТИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ" В ОТДЕЛ „ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ - СЕВЕР", ДИРЕКЦИЯ „ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ" С МЕСТОРАБОТА В МИТНИЦА РУСЕ.

ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ": /КИРИЛ ЖЕЛЕВ/

Конкурс за 4 /четири/ щатни бройки на  длъжност  "експерт в Агенция "Митници" в сектор „Развитие на информационни системи" в отдел „Информационни технологии - Север", дирекция  „Информационни системи" - с месторабота в Митница Русе

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „разследващ митнически инспектор" в сектор „Административно-наказателно производство", отдел „Митническо разузнаване и разследване" с месторабота митница Югозападна

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „разследващ митнически инспектор" в сектор „Административно-наказателно производство", отдел „Митническо разузнаване и разследване" с месторабота митница Аерогара София

Конкурс за длъжност ‘началник на отдел", 1 щ. бр.  в отдел „Митнически режими и процедури, тарифни и нетарифни мерки"; 1 щ. бр. в отдел „Последващ контрол"; 1щ. бр. в отдел „ Митническо разузнаване и разследване"; 1щ. бр. в отдел „ Акцизи"   на митница Видин

Конкурс за 1 щатнa бройка за длъжността "Заместник-началник на митница" в митница Видин

Конкурс за 1 щатна бройка за длъжността "Началник на митница" в митница Видин

Конкурс за 2 щатни бройки за длъжността "инспектор в Агенция „Митници",  отдел „Митнически режими и процедури, тарифни и нетарифни мерки", митница Видин

Конкурс за длъжност „началник на сектор" в отдел „Митническо разузнаване и разследване"  на митница Югозападна: 1 щ. бр. в сектор „Мобилни групи и оперативен контрол"; 1 щ. бр. в сектор „Разузнавателна информация и анализ на риска"/Денонощен координационен център

Конкурс за длъжност „началник на сектор" в отдел „Митническо разузнаване и разследване"  на митница Свиленград : 1 щ. бр. в сектор "Разузнавателна информация и анализ на риска/денонощен координационен център", 1 щ. бр. в сектор „Мобилни групи и оперативен контрол" и 1 щ. бр. в сектор „Граничен контрол и борба с наркотрафика"

Конкурс за за   1 щ. бр. за длъжност „началник на сектор", сектор „Административно-наказателно производство", отдел „Митническо разузнаване и разследване"  на митница Югозападна

Конкурси за длъжността „началник на отдел в Агенция „Митници"" към митница Свиленград: 1 щ. бр.  за отдел „Акцизи", 1 щ. бр. за отдел „Митническо оформяне" и 1 щ. бр. за отдел „Митническо разузнаване и разследване"

Конкурс за длъжност „началник на митнически пункт I ниво" на МП „Капитан Андреево" в Митница Свиленград

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „експерт в Агенция „Митници"", отдел „Финансово-стопански дейности, управление на собствеността и изпълнително производство" на митница Свиленград

Конкурс за 1 щатнa бройка за длъжността "Началник на сектор в Агенция „Митници"",сектор „Разузнавателна информация и анализ на риска/Денонощен координационен център", отдел „Митническо разузнаване и разследване" в  митница Лом

Конкурс за 1 щатнa бройка за длъжността "Старши юрисконсулт в Агенция „Митници"", сектор „Административно-наказателно производство", отдел „Митническо разузнаване и разследване" в  митница Столична

Конкурс за  3 щатни бройки за длъжността " инспектор в Агенция „Митници", сектор „Мобилни групи и оперативен контрол", отдел „Митническо разузнаване и разследване" на  митница Бургас, ИРМ - Сливен; 1 щатна бройка за длъжността " инспектор в Агенция „Митници", сектор „Граничен контрол и борба с наркотрафика", отдел „Митническо разузнаване и разследване" на  митница Бургас; 1 щатна бройка за длъжността " инспектор в Агенция „Митници", Митнически пункт Пристанище Бургас - Център

Конкурс за длъжността "директор на дирекция" в дирекция „Организация и управление на човешките ресурси"  в Агенция „Митници", Централно митническо управление

Конкурс за длъжност "началник на отдел": За 1 щ. бр. за  длъжност ‘началник на отдел"  в отдел „Акцизи; 1щ. бр. за длъжност ‘началник на отдел"  в отдел „Последващ контрол"; 1щ. бр. за длъжността ‘началник на отдел"  в отдел „Човешки ресурси, административно обслужване и сигурност" на митница Бургас

Конкурс за  длъжност: „началник на отдел в агенция „митници" в отдел „Рентгенови системи" в специализирана администрация на ТМУ: 1 щ. бр.  за митница Столична; 1 щ. бр.  за митница Лом; 1 щ. бр.  за митница Бургас

Конкурс за длъжността „началник на митнически пункт II ниво" в Митнически пункт Гюешево на митница Югозападна

Конкурс за 11 щ. бр. за длъжността „инспектор в Агенция „Митници"" в Митнически пункт Гюешево на митница Югозападна

Конкурс за 1 щатна бройка за длъжност „началник на сектор в Агенция „Митници"", сектор „Административно-наказателно производство" в отдел „Митническо разузнаване и разследване"  на митница Русе.

Конкурс за 1 длъжност „старши вътрешен одитор" в отдел „Звено за вътрешен одит"  в Централно митническо управление.

Конкурс за 1 щатна бройка за длъжността „вътрешен одитор" в отдел „Звено за вътрешен одит" на Централно митническо управление.

Конкурс за 1 щ. бр. на длъжност "Старши експерт в Агенция „Митници"" в сектор „Развитие на информационни системи", отдел „Информационни и комуникационни технологии", дирекция „Информационни системи" в Централно митническо управление.

Конкурс за 3 щ. бр. на длъжност "експерт в Агенция „Митници"" в сектор „Развитие на информационни системи", отдел „Информационни и комуникационни технологии", дирекция „Информационни системи" в Централно митническо управление.

Конкурс за 13 щатни бройки за длъжността "инспектор в Агенция „Митници" в митнически пункт „Капитан Андреево" на  митница Свиленград

Конкурс за 2 щатни бройки за длъжността "експерт в Агенция „Митници", отдел „Рентгенови системи" на  митница Свиленград

Конкурс за: 2 щатни бройки за длъжността инспектор в Агенция „Митници"" - сектор „Разузнавателна информация и анализ на риска/Денонощен координационен център"; 1 щатнa бройка за длъжността "инспектор в Агенция „Митници" - сектор „Мобилни групи и оперативен контрол" ИРМ-Кърджали ; 2 щатни бройки за длъжността „инспектор в Агенция „Митници"" - сектор „Граничен контрол и борба с наркотрафика" в отдел „Митническо разузнаване и разследване" на митница Свиленград

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжност „началник на отдел" в отдел „Митническо разузнаване и разследване" в Митница Югозападна

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „юрисконсулт" в отдел „Правно-нормативен" на митница Свиленград

Конкурс за 3 щатни бройки за длъжността „инспектор в Агенция „Митници"" в сектор „Специализирани мобилни групи", в отдел „Национален контролен и координационен център" в дирекция „Митническо разузнаване и разследване" в Централно митническо управление

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжност "началник на сектор", в сектор „Разузнавателна информация и анализ на риска"/Денонощен координационен център/, в отдел „Митническо разузнаване и разследване"  на митница Столична

Конкурс за 3 щатни бройки за длъжност „експерт в Агенция „Митници"" в отдел „Рентгенови системи" на митница Варна

Конкурс за 4 щ. бр. за длъжност "ръководител на звено в митнически пункт I ниво", митнически пункт Капитан Андреево  на митница Свиленград

Конкурс за1 щатнa бройкa за длъжността "главен инспектор в Агенция „Митници",  митническо бюро Враца, Митница Лом

Конкурс за длъжността "директор на дирекция" в дирекция „Организация и управление на човешките ресурси"  в Агенция „Митници", Централно митническо управление

Конкурс за 3 щатни бройки за длъжността „експерт в Агенция „Митници"" в сектор „Развитие на информационни системи" в отдел „Информационни технологии-Север", дирекция „Информационни системи" с месторабота в митница Русе

Конкурс за 2 щатни бройки за длъжност "експерт в Агенция "Митници"" в сектор „Eксплоатация на информационни системи" в отдел „Информационни технологии - Север", дирекция  „Информационни Системи" с месторабота митница Русе

Конкурс за 2 щатни бройки за длъжността "Началник на сектор" - сектор „Акцизно законодателство" и сектор „Митническо законодателство" в отдел „Последващ контрол", Митница Столична

Конкурс за 1 щ.бр. за длъжност началник на сектор в Агенция „Митници"", сектор „Капиталови разходи и управление на собствеността " в отдел „Управление на собствеността и капиталови разходи"  на дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността" в Централно митническо управление

Конкурс за 4 щ. бр. за длъжност "ръководител на звено в митнически пункт I ниво", митнически пункт Калотина  на митница Столична

Конкурс за 2 щатни бройки за длъжността инспектор в Агенция „Митници"" в отдел „Последващ контрол" на митница Свищов

Конкурс за  1 щатна бройка за длъжността "началник на митническo бюро",  митническо бюро „Кулата", в митница Югозападна

Конкурс за митница Аерогара София: 3 щатни бройки за длъжността "инспектор в Агенция „Митници",  митнически пункт „Летище София - Пътници"; 3 щатни бройки за длъжността "инспектор в Агенция „Митници",  митнически пункт „Летище София -Товари"  

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжност "Старши експерт в Агенция „Митници"" в сектор „Експлоатация на информационни системи", отдел „Информационни технологии- Запад", дирекция „Информационни системи" с месторабота митница Столична.

Конкурс за 1 щ.бр. за длъжност "Главен експерт в Агенция „Митници" в сектор „Експлоатация на информационни системи", отдел „Информационни технологии-Запад" с месторабота митница Столична, дирекция „Информационни системи" в Централно митническо управление.

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „експерт в Агенция „Митници"" в сектор „Експлоатация на информационни системи", отдел „Информационни  технологии Запад" с месторабота митница Столична, дирекция „Информационни системи" в Централно митническо управление

Конкурс за 1 щатна бройка за длъжността "началник на митнически пункт ІІ ниво",  митнически пункт „Олтоманци", в митница Югозападна

Конкурс за 1 щатна бройка за длъжността "началник на митнически пункт ІІ ниво" в митнически пункт „Логодаж" в митница Югозападна

Конкурс за 1 щатна бройка за длъжността "началник на митнически пункт ІІ ниво" в митнически пункт „Златарево" в митница Югозападна

Конкурс за   2  щ. бр. на длъжност "експерт в Агенция „Митници"" в сектор „Административнонаказателна дейност", отдел „Специализирани дейности", дирекция „Митническо разузнаване и разследване" в Централно митническо управление

Конкурс за 1 длъжност „началник на митнически пункт I ниво" на МП „Капитан Андреево" в Митница Свиленград

Конкурс за 15 щ. бр за длъжността „инспектор в Агенция „Митници" в  митница Свиленград

Конкурс за 1 щатна бройка за длъжността "началник на сектор в Агенция „Митници" в сектор „Оперативен контрол и борба с наркотрафика", отдел „Митническо разузнаване и разследване" на митница Пловдив

Конкурс за  1 щатна бройка за длъжността "началник на митническо бюро" в митническо бюро Карлово в митница Пловдив

Конкурс за 1 щатнa бройкa за длъжността „ главен счетоводител в Агенция „Митници"" в отдел „Финансово-стопански дейности, управление на собствеността и изпълнително производство" на митница Аерогара София

Конкурс за 1 длъжност „началник на сектор в Агенция „Митници"", сектор „Административно-наказателно производство" в отдел „Митническо разузнаване и разследване"  на митница Столична

Конкурс за 2 щ. бр. на длъжност "експерт в Агенция „Митници"" в сектор „Развитие на информационни системи", отдел „Информационни технологии - Изток", дирекция „Информационни системи" с месторабота митница Варна

Конкурс за 1 щ. бр. на длъжност "Старши експерт в Агенция „Митници"" в сектор „Развитие на информационни системи", отдел „Информационни и комуникационни технологии", дирекция „Информационни системи" в Централно митническо управление

Конкурс за 3 щ. бр. на длъжност "експерт в Агенция „Митници"" в сектор „Развитие на информационни системи", отдел „Информационни и комуникационни технологии", дирекция „Информационни системи" в Централно митническо управление

Конкурс за 1 щатна бройка за длъжността "Началник на Митнически пункт II ниво" - за Митнически пункт Пристанище Лом, Митница Лом

Конкурс за 1 щатна бройка за длъжността "Началник на Митнически пункт II ниво"- за Митнически пункт Брегово, Митница Лом

Конкурс за 1щатна бройка за  длъжността ‘началник на отдел"  в отдел „Правно - нормативен"  на митница Пловдив

Конкурс за 1 щатна бройка за длъжността „експерт в Агенция „Митници"" в сектор „Развитие на информационните системи" в отдел „Информационни технологии-Юг", дирекция „Информационни системи" - с месторабота в митница Пловдив

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „главен юрисконсулт в Агенция „Митници"" в отдел „Правно-нормативен" на Митница Свиленград

Конкурс за 1 длъжност „началник на сектор в Агенция „Митници"", сектор „Акцизно законодателство" в отдел „Последващ контрол"  на митница Пловдив

Конкурс за 1 длъжност „началник на сектор в Агенция „Митници"", сектор „Граничен контрол и борба с наркотрафика" в отдел „Митническо разузнаване и разследване"  на митница Варна

Конкурс за длъжност "главен юрисконсулт" в Агенция „Митници", отдел „Правно - нормативен"

в митница Столична

Конкурс за 1  длъжност ‘началник на отдел"  в отдел „Митническо разузнаване и разследване"  на митница Пловдив

Конкурс за 1 щатна бройка за длънжостта "старши счетоводител в Агенция "Митници"", в дирекция "Финансово стопанки дейности и управление на собствеността" в Агенция "Митници", за Митница Варна

Конкурс за 2 щатни бройки за длъжността „инспектор в Агенция „Митници"" в отдел „Последващ контрол" на митница Югозападна

Конкурс за длъжност "Главен експерт в Агенция „Митници" 1 щ. бр. в сектор „Експлоатация на информационни системи", отдел „Информационни  технологии Изток" с месторабота митница Бургас, дирекция „Информационни системи" в Централно митническо управление

Конкурс за длъжността  "експерт в Агенция "Митници"" в сектор „Eксплоатация на информационните системи" в отдел „Информационни технологии-ЮГ", дирекция „Информационни Системи" - с месторабота в ТМУ - Свиленград

Конкурс за 2 щатни бройки за длъжността "експерт в Агенция "Митници" в сектор „ Експлоатация на информационни системи" отдел „ ИТ-север", дирекция „ИС": 1 щ. бр. с месторабота в ТМУ Русе; 1  щ. бр. с месторабота в ТМУ Свищов

Конкурс за   2 щ. бр. на  длъжност  "експерт в Агенция "Митници"" в сектор „Развитие на информационни системи" в отдел „Информационни технологии-Север", дирекция  „Информационни системи" - с месторабота в ТМУ- Русе

Конкурс за длъжността   "Инспектор в Агенция „Митници" за митница Лом : 3 щ. бр. "Инспектор в Агенция „Митници" с месторабота Митнически пункт „Пристанище Лом"; 1 щ. бр. "Инспектор в Агенция „Митници" с месторабота Митнически пункт „Оряхово"

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжност "Главен експерт в Агенция „Митници" в сектор „Експлоатация на информационни системи", отдел „Информационни  технологии-Запад" с месторабота митница Столична, дирекция „Информиционни системи" в Централно митническо управление

Конкурс за 10 щ. бр. за длъжността експерт в Агенция „Митници"в сектор „Управление на рисковите профили и мониторинг на данъчните складове", отдел „Национален координационен център" в дирекция „Митническо разузнаване и разследване" на Централно митническо управление

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността "инспектор в Агенция Митници" в отдел „Митнически режими и процедури, тарифни и нетарифни мерки", 1 щ. бр. за длъжността "инспектор в Агенция Митници" в отдел „Митническо оформяне" и 2 щ. бр. за длъжността  "инспектор в Агенция Митници" в МП Сомовит на митница Свищов

Конкурс за 2 щ. бр.  за длъжност „главен инспектор в Агенция „Митници""  и 6 щ. бр. за длъжност „инспектор в Агенция „Митници"" за сектор „Специализирани мобилни групи", отдел „Национален координационен център" в дирекция „Митническо разузнаване и разследване" на Централно митническо управление

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „старши юрисконсулт в Агенция „Митници"" в отдел „Администриране, възнаграждения и придобивки на персонала" на дирекция „Организация и управление на човешките ресурси" към Централно митническо управление

Конкурс за длъжността "инспектор в Агенция „Митници"" в отдел „Митническо разузнаване и разследване", сектор „Мобилни групи и оперативен контрол": 3 щ. бр. за митница Столична; 6 щ. бр. за митница Бургас и 6 щ. бр. за митница Свиленград

Конкурс за 2 щ. бр. за длъжността „главен юрисконсулт в Агенция „Митници"" в отдел „Администриране, възнаграждения и придобивки на персонала" на дирекция „Организация и управление на човешките ресурси" към Централно митническо управление

Конкурс за 2 щатни бройки за длъжност „експерт в Агенция „Митници"" в отдел „Митническа лаборатория" в митница Русе

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжност „експерт в Агенция „Митници"" и 1 щ. бр. за длъжност „главен експерт в Агенция „Митници"" в отдел „Митническа лаборатория" в митница Пловдив

Конкурс за длъжността   "Инспектор в Агенция „Митници" в отдел „Митническо разузнаване и разследване", сектор „Мобилни групи и оперативен контрол" : 4 щатни бройки за митница Варна; 6 щатни бройки за митница Русе; 6 щатни бройки за митница Пловдив

Конкурс за длъжността "Главен инспектор в Агенция „Митници" в отдел „Митническо разузнаване и разследване", сектор „Мобилни групи и оперативен контрол": 2 щатни бройки  на митница Варна ;3 щатни бройки митница Русе; 3 щатни бройки митница Пловдив

Конкурс за длъжност "Главен експерт в Агенция „Митници" - 1 щ. бр. в сектор „Експлоатация на информационни системи", отдел „Информационни  и комуникационни технологии" с месторабота Централно митническо управление, дирекция „Информационни системи" в Централно митническо управление.

Конкурс за длъжността „ЕКСПЕРТ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ"" - 1 щ. бр. в сектор „Експлоатация на информационни системи", отдел „Информационни  технологии Запад" с месторабота митница Столична и 2 щ. бр. в сектор „Експлоатация на информационни системи", отдел „Информационни  и комуникационни технологии" с месторабота Централно митническо управление, дирекция „Информационни системи" в Централно митническо управление

Конкурс за длъжност "директор на дирекция"  в дирекция „Финансово стопански дейности и управление на собствеността" в Агенция „Митници"

Конкурс за длъжност "началник на отдел в Агенция "Митници"" в отдел "Рентгенови системи" в специализирана администрация на ТМУ: 1 щ. бр.  за митница Столична; 1 щ. бр.  за митница Лом; 1 щ. бр.  за митница Югозападна; 1 щ. бр.  за митница Свиленград; 1 щ. бр.  за митница Бургас; 1 щ. бр. за митница Русе

Конкурс за длъжността инспектор в Агенция „Митници": 20 щ. бр.  за Митница Столична и 15 щ. бр. за митница Свиленград

Конкурс за длъжността инспектор в Агенция „Митници" : 20 щ. бр.  за Митница Столична; 20 щ. бр.  за Митница Аерогара София; 20 щ. бр. за митница Свиленград; 20 щ. бр. за Митница Варна; 20 щ. бр. за Митница Бургас; 17 щ.бр. за Митница Югозападна; 24 щ. бр. за Митница Русе и 10 щ. бр. за Митница Пловдив

Конкурс за 4 щатни бройки за длъжността "младши инспектор" в МП Капитан Андреево в митница Свиленград

Конкурс за 1 щатна бройкa за длъжност "старши експерт" в отдел „Изследване на селскостопански стоки, храни и напитки", дирекция „Централна митническа лаборатория", Централно митническо управление.

Конкурс за длъжност „началник на отдел" в отдел „Митническо разузнаване и разследване" в Митница Югозападна

Конкурс за 1 щатна бройка за длъжността "началник на отдел" в отдел „Последващ контрол" към митница Югозападна

Конкурс за 1 щатна бройка за длъжността "началник на отдел" в отдел „Акцизи" към митница Югозападна

Конкурс за длъжността „началник на отдел" в отдел „Митническо оформяне" в Митница Столична

Конкурс за 2 щ. бр. за длъжността „младши разследващ митнически инспектор" в отдел „Разследване" на дирекция „Митническо разузнаване и разследване" в Централно митническо управление, с месторабота гр. Свиленград и/или гр. Хасково

Конкурс за длъжността началник на отдел" в отдел „Произход на стоките"  на дирекция „Тарифна политика"в Централно митническо управление

Конкурс за длъжността началник на отдел „Митническа стойност и привилегировани операции"  в дирекция „Тарифна политика" в Централно митническо управление

Конкурс за длъжността „началник на отдел" в отдел „Нетарифни мерки и мерки на ОСП (Обща селскостопанска политика)" на дирекция „Тарифна политика"в Централно митническо управление 

Конкурс за длъжността "началник на отдел" в отдел „Митническо разузнаване и разследване" към митница Пловдив

Конкурс за длъжността "началник на митнически пункт" в митнически пункт „Логодаж" в митница Югозападна

Конкурс за длъжността "началник на отдел" в отдел „Митническо оформяне" към митница Югозападна

Конкурс за длъжност "младши експерт" в отдел "Рентгенови системи" за: 7 щ. бр. „младши експерт" за митница Столична; 9 щ. бр. „младши експерт" за митница Югозападна; 5 щ. бр. „младши експерт" за митница Лом с място на работа в гр. Видин; 7 щ. бр. „младши експерт" за митница Свиленград

Конкурс за 1 щатни бройки за длъжност „началник на сектор" в сектор "Разузнавателна информация и анализ на риска/денонощен координационен център" в отдел „Митническо разузнаване и разследване"  на Митница Свиленград

Конкурс за 1 щатна бройкa за длъжността "младши експерт" в отдел „Информация и връзки с обществеността" в дирекция „Административно обслужване", Централно митническо управление с месторабота митница Свиленград

Конкурс за  1 щатни бройки за длъжност „началник на сектор" в сектор " Мобилни групи и оперативен контрол" в отдел „Митническо разузнаване и разследване"  на Митница Свиленград

Конкурс за 1 щатна бройка за длъжността "началник на отдел" в отдел „Митническо оформяне" към митница Свиленград

Конкурс за 1 щатна бройка за длъжността "началник на отдел" в отдел „Акцизи" към митница Свиленград

Конкурс за 1 щатна бройка за длъжността "началник на сектор" в сектор „Изпълнително производство", отдел „Финансово-стопански дейности, управление на собствеността и изпълнително производство" към митница Свиленград

Конкурс за длъжността "началник на отдел" в отдел "Административно обслужване и човешки ресурси"  в митница Пловдив

Конкурс за 1 щатна бройка за длъжността "началник на отдел" в отдел „Последващ контрол" към митница Пловдив

Конкурс за 9 щатни бройки за длъжността "младши инспектор" в отдел „Митническо разузнаване и разследване", сектор „Мобилни групи и оперативен контрол" митница Лом с месторабота:Монтана; Враца и Видин

Конкурс за длъжността "началник на митническо бюро" в митническо бюро „Кулата" в митница Югозападна

Конкурс за длъжността "главен юрисконсулт" в отдел Администриране, възнаграждения и придобивки на персонала" на дирекцияОрганизация и управление на човешките ресурси" към Централно митническо управление

Конкурс за 1 щатна бройка за длъжността "старши експерт" в сектор „Счетоводство", отдел „Финансово - счетоводен" в дирекция „Финансово стопански дейности и управление на собствеността" към Централно митническо управление

Конкурс за 12 щатни бройки за длъжността "младши инспектор" в отдел „Митническо разузнаване и разследване", сектор „Оперативен контрол и борба с наркотрафика" в митница Свищов с месторабота: 3 щ. бр. „младши инспектор" за звено ИРМ Плевен; 3 щ. бр. „младши инспектор" за звено ИРМ Габрово; 3 щ. бр. „младши инспектор" за звено ИРМ Ловеч; 3 щ. бр. „младши инспектор" за звено ИРМ Горна Оряховица

Конкурс за 1 щатна бройка за длъжността "младши юрисконсулт" в отдел „Правно-нормативен на митница Свищов

Конкурс за 1 щатна бройкa за длъжност "началник на отдел" в отдел „Обществени поръчки", дирекция „Финансово стопански дейности и управление на собствеността"

Конкурси за 1 щатна бройкa за длъжност "главен експерт" и за 1 щатна бройкa за длъжност "старши експерт"  в отдел „Обществени поръчки", дирекция „Финансово стопански дейности и управление на собстевността" в Централно митническо управление

Конкурс за 3 щатни бройки за длъжността "младши експерт" в сектор „Митнически дейности", отдел „Специализирани дейнос ти" в дирекция „Митническо разузнаване и разследване", Централно митническо управление

Конкурси за 1 щатна бройка за длъжността "старши експерт" и 1 щатна бройка за длъжността "младши експерт"  в сектор „Митнически дейности", отдел „Специализирани дейности" в дирекция „Митническо разузнаване и разследване", Централно митническо управление

КОНКУРСИ за ДЛЪЖНОСТИТЕ: „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ" И „СТАРШИ ЕКСПЕРТ" В ОТДЕЛ „МИТНИЧЕСКО РАЗУЗНАВАНЕ И РАЗСЛЕДВАНЕ" в Митници: Бургас, Варна, Аерогара - София, Югозападна, Лом, Русе и Свиленград

КОНКУРС ЗА НАЧАЛНИК НА СЕКТОР В СЕКТОР "ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ" В ОТДЕЛ "ИТ-ЮГ" В ДИРЕКЦИЯ "МСА"  с месторабота митница ПЛОВДИВ

КОНКУРСИ за ДЛЪЖНОСТИТЕ: „МЛАДШИ РАЗСЛЕДВАЩ МИТНИЧЕСКИ ИНСПЕКТOР" И „СТАРШИ РАЗСЛЕДВАЩ МИТНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОР"

Конкурс за 1 щатна бройка за длъжността "главен експерт"  в отдел „Приходи в републиканския бюджет, пътни такси и разрешителен режим" в дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността" в Централно Митническо Управление.

Конкурс за "началник на митническо бюро"  в МБ Горна Оряховица при  митница Свищов

Конкурс за 4 щатни бройки за длъжност „началник на сектор" в дирекция „Митническо разузнаване и разследване" на Централно митническо управление

Конкурс за 2 щатни бройки  за сектор: Администриране на персонала" в отдел „Администриране, възнаграждения и придобивки на персонала" на дирекция „Организация и управление на човешките ресурси"  в Агенция „Митници", Централно митническо управление: 1 щ. бр. за длъжността "началник на сектор"; 1 щ. бр. за длъжността "главен експерт"

Конкурс за 1 щатни бройки за длъжност „началник на сектор" в сектор "Административно-наказателна дейност" в отдел „Специализирани дейности" в дирекция „Митническо разузнаване и разследване" на Централно митническо управление

Конкурс за 23 длъжности "младши инспектор" в Митница Аерогара София с месторабота МП "Летище София - товари"

Конкурс за 1 длъжност "директор на дирекция" в дирекция "Последващ контрол" и 1 длъжност "началник на отдел" в отдел "Акцизно законодателство" в дирекция "Последващ контрол" на Централно митническо управление

Конкурс за 10 длъжности "младши инспектор" в Митница Пловдив

Конкурс за 1 длъжност "началник на митница" в Митница Русе 

Конкурс за 1 длъжност "директор на дирекция" в дирекция "Тарифна политика" на Централно митническо управление

Конкурс за 1  длъжност ‘началник на отдел"  в отдел „Митническо разузнаване и разследване"  на митница Аерогара - София.

Конкурси за длъжностите: "младши разследващ митнически инспектор", "старши разследващ митнически инспектор" и "главен разследващ митнически инспектор"

Конкурс за 1 длъжност "младши експерт" в сектор ‘Експлоатация на информационни системи" в отдел „Информационни технологии - Север", дирекция „Митническа статистика и автоматизация" и за 1 длъжност "младши експерт" в сектор ‘Оперативна статистика" в отдел „Информационни технологии - Север", дирекция „Митническа статистика и автоматизация" - с месторабота в митница Свищов

Конкурс за 2  длъжности  "младши експерт" в сектор „Развитие на информационни системи" в отдел „Информационни технологии - Север", дирекция  „Митническа статистика и автоматизация" - с месторабота в митница Русе

Конкурс за 1 длъжност  "младши експерт" в сектор „Eксплоатация на информационните системи" в отдел „Информационни технологии - Север", дирекция  „Митническа статистика и автоматизация" - с месторабота в митница Лом

Конкурс за 1 длъжност "началник на отдел" в отдел ""Административно обслужване и човешки ресурси"  в митница Пловдив

Конкурс за директор на дирекция "Финансово стопански дейности и управление на собствеността" в Централно митническо управление

Конкурс за 1 длъжност "началник на отдел" в отдел "Акцизи" в митница Свиленград

Конкурс за 1 длъжност "началник на отдел" в отдел „Акцизно законодателство" на дирекция „Последващ котрол" и една длъжността "началник на отдел" в отдел „Митническо законодателство" на дирекция „Последващ котрол" в Централно митническо управление

Конкурс за 10 щатни бройки за длъжността "младши инспектор" в Митница Югозападна

Конкурс за 1  длъжност  "младши експерт" в отдел „Изследване на селскостопански стоки, храни и напитки"  и 1 длъжност „младши експерт" в отдел „Технически"  на дирекция „Централна митническа лаборатория" в Централно митническо управление

Конкурс за 2 щатни бройки за длъжността "младши инспектор" в Митническо бюро Смолян, митница Пловдив

Конкурс за 1 длъжност "младши инспектор" в Митническо бюро Казанлък, Митница Пловдив

Конкурс за 1  длъжност  "главен експерт" в отдел „Изследване на промишлени стоки, химични вещества и горива" на дирекция „Централна митническа лаборатория" в Централно митническо управление

Конкурс за длъжността "директор на дирекция"  в дирекция „Митническо разузнаване и резследване" в Централно митническо управление на Агенция „Митници".

За длъжност ‘началник на отдел"  в отдел „Контрол върху административното производство" в дирекция „Правно - нормативна" в Централно митническо управление

За длъжност ‘началник на отдел"  в отдел „Правно-нормативно обслужване на митническото задължение" дирекция „Правно-нормативна" в Централно митническо управление

За длъжност ‘началник на отдел"  в отдел „Правно-нормативна дейност"  на дирекция „Правно-нормативна" в Централно митническо управление

Конкурс за 1 длъжност "главен експерт" за отдел „Митническо разузнаване и разследване - наркотици, оръжие и прекурсори" в дирекция „Митническо разузнаване и разследване" в Централно митническо управление

Конкурс за длъжността "началник на митническо бюро" Сливен към митница Бургас

Конкурс за 1 длъжност:"младши експерт" в отдел „ТАРИК и тарифно класиране" в дирекция „Тарифна политика" в Централно митническо управление

Конкурс за 1 длъжност "началник на отдел" на отдел "ФСДУС" в митница ЛОМ 

Конкурс за 1 длъжност "главен експерт" в сектор „Експлоатация на информационни системи", отдел „ИТ-юг, дирекция „Митническа статистика и автоматизация" в Централно митническо управление с месторабота в  митница Пловдив и за 1 длъжност „старши експерт" в сектор „Експлоатация на информационни системи", отдел „ИТ-юг, дирекция „Митническа статистика и автоматизация" в Централно митническо управление с месторабота в  митница Свиленград

Конкурс за 1 длъжност "началник на отдел" в отдел "Митническо разузнаване и разследване" на митница Аерогара - София 

Конкурс за 11 щатни бройки за длъжността "младши инспектор" за Митница Свищов

Конкурс за 1 щатна бройка за длъжността "старши експерт" за Митница Свищов

Конкурс за длъжността "младши инспектор" за Митница Столична

Конкурс за длъжността "младши инспектор" за Митница Свиленград

Конкурс за длъжността "младши инспектор" за Митница Пловдив

Конкурс за длъжността "младши инспектор" за Митница Югозападна

Младши експерт в отдел „Митническа лаборатория" с месторабота митница Пловдив 

Началник на отдел в отдел "Административно обслужване и човешки ресурси" в митница Свиленград

Началник на отдел в отдел „Правно-нормативен" в Митница Пловдив 

Началник на отдел в отдел „Последващ контрол" в Митница Пловдив 

Конкурс за 1 длъжност "началник на сектор" в сектор "Митническо разследване и оперативен контрол" и 1 длъжност „началник на сектор" в сектор „Митническо разузнаване и разследваяне на наркотрафика" в отдел „Митническо разузнаване и разследване" в Митница Пловдив 

Конкурс за длъжността "младши експерт" 7 щ. бр. за дирекция "Митническа статистика и автоматизация" с месторабота: митница Пловдив; митница Русе; митница Варна и Централно митническо управление - гр. София

Конкурс за длъжността "младши експерт" 3 щ. бр. за дирекция "Митническа статистика и автоматизация" с месторабота: митница Пловдив; митница Русе; митница Бургас

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ „МЛАДШИ ИНСПЕКТOР", „СТАРШИ ИНСПЕКТОР" И „ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР"

Директор на дирекция в дирекция „Митнически режими и процедури" в Агенция „Митници" 

Началник на отдел в отдел „Приходи" в Митница Свищов 

Младши инспектор в Митница Бургас 

Началник на сектор в сектор „Оперативна статистика" в отдел „ИТ - юг" в дирекция МСА на Централно митническо управление 

Началник на сектор в сектор „Експлоатация на информационни системи", в отдел "ИТ - запад" на Централно митническо управление, с месторабота митница Столична 

Конкурс за 1 щатна бройкa за длъжността "началник на сектор" в сектор „Развитие на информационни системи" на отдел „ИТ - запад" с месторабота митница Столична и 1 щатна бройка в сектор „Развитие на информационни системи" на отдел „Информационни и комуникационни технологии", в дирекция „МСА" на Централно митническо управление. 

Началник на отдел в отдел „Приходи" в Митница Русе

Началник на отдел в отдел „Правно нормативен" в Митница Русе 

Началник на сектор в сектор „Митническо законодателство" отдел „Последващ контрол", Митница Бургас

Началник на сектор в сектор „Енергийни продукти" в отдел „Акцизи", Митница Бургас

Конкурс за 1 щатна бройкa за длъжността "началник на сектор" в сектор „Развитие на информационни системи" на отдел „ИТ - запад" с месторабота митница Столична и 1 щатна бройка в сектор „Развитие на информационни системи" на отдел „Информационни и комуникационни технологии", в дирекция „МСА" на Централно митническо управление. 

Началник на отдел в отдел „Приходи" в Митница Русе

Началник на отдел в отдел „Правно нормативен" в Митница Русе 

Началник на сектор в сектор „Митническо законодателство" отдел „Последващ контрол", Митница Бургас

Началник на сектор в сектор „Енергийни продукти" в отдел „Акцизи", Митница Бургас

Младши юрисконсулт в Митница "Бургас", отдел „Правно-нормативен"

Началник на митница в Митница "Столична

Младши инспектор в Митница "Югозападна"

Младши инспектор в Митница "Югозападна" 

Началник на сектор в сектор "Митническо разследване и оперативен контрол" в отдел „Митническо разузнаване и разследване" в Митница Русе

Началник на сектор в сектор "Акцизно законодателство" в отдел „Последващ контрол" в Митница Русе

Началник на митнически пункт в митнически пункт "Свободна зона" в Митница Русе

Началник на сектор в сектор " Административно-наказателно и изпълнително производство" в отдел „Митническо разузнаване и разследване" в Митница Русе 

Началник на сектор в сектор "Разузнавателна информация и анализ на риска"; в отдел „Митническо разузнаване и разследване" в Митница Русе 

Началник на сектор в сектор "Енергийни продукти" в отдел „Акцизи" в Митница Русе и Началник на сектор в сектор "Алкохолни напитки и тютюневи изделия" в отдел „Акцизи" в Митница Русе

Началник на митнически пункт в митнически пункт Калотина на митница Столична

Началник на отдел в отдел „Последващ контрол" в Митница Столична 

Началник на отдел в отдел „Правно нормативен" в Митница Свиленград 

Началник на отдел в отдел „Финансово-счетоводен" в дирекция „Финансово стопански дейности и управление на собствеността" в Агенция „Митници" 

Mладши експерт в отдел "Методология, подбор и кариерно развитие на човешките ресурси" в дирекция „Организация и управление на човешките ресурси" в Централно митническо управление 

 

Началник на митница в митница Свиленград

Началник на отдел в отдел „Последващ контрол" в Митница Свищов

Специалист контрольор за митница Варна  

Началник на отдел в отдел „Митнически режими и процедури" в Митница Свищов

Директор на дирекция в дирекция „Финансово стопански дейности и управление на собствеността" в Централно митническо управление на Агенция „Митници"

 

Директор на дирекция в дирекция „Митническо разузнаване и резследване" в Централно митническо управление на Агенция „Митници"

 

Началник на митница в митница Югозападна

 

Началник на отдел в отдел "Акцизи" при Митница Русе 

 

Директор на дирекция в дирекция "Митническо разузнаване и разследване" в Централно митническо управление на Агенция "Митници"

 

Младши специалист контрольор за митница Столична

 

Младши специалист контрольор за ГКПП Златоград за митница Пловдив 

 

Началник на отдел в отдел "Последващ контрол" за митница Столична

 

Старши експерт в отдел "Последващ контрол" за митница Столична

 

Младши експерт в отдел "Последващ контрол" за митница Столична 

 

Обявление за конкурс за длъжността "младши специалист контрольор" за митница Свиленград

 

Обявление за конкурс за длъжността "началник на отдел" в отдел "Митническо оформяне" за митница Варна

 

Обявление за конкурс за длъжността "младши счетоводител" в отдел "ФСДУС" за митница Русе

 

Обявление за конкурс за длъжността "младши експерт" в отдел "Последващ контрол" за митница Русе

 

Обявление за конкурс за длъжността "младши експерт" в отдел "Акцизи" за митница Русе

 

Обявление за конкурс за длъжността "младши специалист контрольор за митница Русе

 

Обявление за конкурс за длъжността "младши специалист контрольор за митница Югозападна

 

Обявление за конкурс за длъжността "директор на дирекция" на дирекция "Организация и управление на човешките ресурси", Централно митническо управление - краен срок за подаване на документи 15.03.2010г.

 

Обявление за конкурс за длъжността "Началник на митница" в Митница Пловдив

 

Обявление за конкурс за длъжността "Старши юристконсулт" в дирекция "Правно-нормативна"

 

Обявление за конкурс за длъжността "Младши юристконсулт" в дирекция "Правно-нормативна"

 

Обявление за длъжността "Специалист контрольор" в Митница Югозападна

 

Обявление за длъжността "Специалист контрольор" в Митница Лом

 

Обявление за конкурс за длъжността "началник на митница" в митница Пловдив- краен срок за подаване на документи 16.02.2010

 

Обявление за конкурс за длъжността "началник на митница" в митница Свищов- краен срок за подаване на документи 16.02.2010

 

Обявление за конкурс за длъжността "началник на митница" в митница Лом - краен срок за подаване на документи 16.02.2010

 

Обявление за конкурс за длъжността "младши експерт" в отдел "Регионална митническа лаборатория" при Митница Русе-краен срок за подаване на документи 16.02.2010

 

Обявление за конкурс за длъжността "старши експерт" в отдел "Регионална митническа лаборатория" при Митница Русе-краен срок за подаване на документи 16.02.2010

 

Обявление за конкурс за длъжността "директор на дирекция" в дирекция „Организация и управление на човешките ресурси"в Агенция „Митници", Централно митническо управление-краен срок за подаване на документи 16.02.2010 

 

Обявление за конкурс за длъжността "началник на отдел" в отдел „Информация и връзки с обществеността" при дирекция„Административно обслужване", Централно митническо управление-краен срок за подаване на документи 16.02.2010 

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА МИТНИЧЕСКА ДИРЕКЦИЯ " В РМД СОФИЯ, РМД РУСЕ, РМД БУРГАС, РМД ВАРНА И РМД ПЛОВДИВ - краен срок за подаване на документи - 30.10.2009 г.

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "МЛАДШИ ЮРИСКОНСУЛТ", ОТДЕЛ "АДМИНИСТРАТИВНО, ПРАВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ" В МИТНИЦА БУРГАС КЪМ РЕГИОНАЛНА МИТНИЧЕСКА ДИРЕКЦИЯ БУРГАС - краен срок за подаване на документи - 27.01.2009 г.

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "НАЧАЛНИК НА СЕКТОР", СЕКТОР "АДМИНИСТРАТИВНО, НАКАЗАТЕЛНО И ИЗПЪЛНИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО И ЗАЩИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ", ОТДЕЛ "МИТНИЧЕСКО РАЗУЗНАВАНЕ И РАЗСЛЕДВАНЕ" В МИТНИЦА БУРГАС КЪМ РЕГИОНАЛНА МИТНИЧЕСКА ДИРЕКЦИЯ БУРГАС - краен срок за подаване на документи - 27.01.2009 г.

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ЗАМЕСТНИК-НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА" В МИТНИЦА РУСЕ КЪМ РЕГИОНАЛНА МИТНИЧЕСКА ДИРЕКЦИЯ РУСЕ - краен срок за подаване на документи - 21.04.2009 г.

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРЕНТЕН ПОДБОР ПО РЕДА НА ГЛАВА ЧЕТВЪРТА ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА АТЕСТИРАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА "ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА МИТНИЧЕСКА ДИРЕКЦИЯ" В РМД СОФИЯ

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРЕНТЕН ПОДБОР ПО РЕДА НА ГЛАВА ЧЕТВЪРТА ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА АТЕСТИРАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА "ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА МИТНИЧЕСКА ДИРЕКЦИЯ" В РМД РУСЕ

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРЕНТЕН ПОДБОР ПО РЕДА НА ГЛАВА ЧЕТВЪРТА ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА АТЕСТИРАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА "ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА МИТНИЧЕСКА ДИРЕКЦИЯ" В РМД ВАРНА

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРЕНТЕН ПОДБОР ПО РЕДА НА ГЛАВА ЧЕТВЪРТА ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА АТЕСТИРАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА "ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА МИТНИЧЕСКА ДИРЕКЦИЯ" В РМД БУРГАС