Уведомяваме Ви, че в тестовата среда на БАЦИС в модул СЕПИ може да се тества зареждане на xml-файл с информация от средствата за измерване /баркод четци/, съгласно т.V от заповед ЗАМ-594/28.06.2013г.

Ново! Актуализирана структура на файла може да свалите от тук.

Ново! Ръководство за работа с модул СЕПИ за ИО.

 

Заповед № ЗАМ-1066/21.12.2013 г. на Директора на Агенция "Митници", изменяща Заповед № ЗАМ-594/28.06.2013 г. 

 

Заповед № ЗАМ - 830/01.10.2013 г. на Директора на Агенция "Митници", изменяща Заповед № ЗАМ - 594/28.06.2013 г.

Заповед № ЗАМ-594/28.06.2013 г. на Директора на Агенция "Митници" за ред, начин и формат за електронно предаване на данни от средствата за измерване и контрол и приложенията към нея

 

Процедура за получаване на Image-файла от АМ 

 

Унифицирани кодове на тагове за MODBUS картите съобразно приложенията към Заповед № ЗАМ-594/28.06.2013 г. на Директора на Агенция "Митници".

 

  

Полезна информация за Икономическите оператори:

1. В случаите на въвеждане в експлоатация на нов обект, за който следва да се прилагат разпоредбите на Наредба № 3/2010 г., на икономическите оператори ще се предоставя версия 2.0 на имидж файла по реда на т.ІІ.6. от Приложението към Заповед        № ЗАМ-594/2013 г.

2. В случаите на възникнала необходимост от промяна при въведени в експлоатация обекти ( напр. при смяна на електронния подпис, с който се подписват предаваните от ИКУНК данни към системата на АМ или преконфигурация на СКИУ) ще е необходимо присъствието на служител от регионалните отдели на дирекция „Информационни системи", който чрез изпълнение на командата       app-update -u ще извърши автоматично обновяване на локалната компонента на ИКУНК, което ще позволи работа с електронни подписи, записани върху смарт-карти, различни от Siemens CardOS v4.3B, без да е необходимо да се инсталира новия имидж.

3. За новите eSign сертификати за издател трябва да се посочва в automation_config.xml-файла ESIGN. Въпреки, че са подразделение на СЕП, те си се водят издател и вместо SEP в automation_config.xml трябва да се посочва ESIGN за издател на сертификата на ИО. За новите USB подписи на eSign (USB четци с вградени карти) ще трябва да се сложи новия имидж версия 2.0.

Библиотеки за електронен сертификат, поддържани от имидж - файла, версия 2.0

 

За контакти по технически въпроси, свързани с прилагането на Заповед 594/28.06.2013 на Директора на Агенция "Митници", пишете на skiu@customs.bg.