Дирекция „Управление на човешките ресурси"

Дирекцията е част от общата администрация и нейните функции и задачи са следните:

 • - разработва и предлага на директора на Агенцията цялостна стратегия и политики за управление и развитие на човешките ресурси, системи и процедури за тяхното осъществяване и усъвършенстване;
 • - организира и администрира дейността, свързана с управлението на човешките ресурси в Агенцията;
 • - разработва прогнози и планове за човешките ресурси в митническата администрация, прави анализи и изготвя специфични справки в областта на човешките ресурси;
 • - изготвя и актуализира длъжностното разписание и поименно разписание на длъжностите;
 • - участва в подготовката и реализирането на структурни реформи в Агенцията и свързаните с тях промени в служебните и трудовите правоотношения;
 • - организира процеса по набиране и подбор на персонала; прилага, наблюдава и актуализира методите за набиране и подбор, като въвежда използването на психологически методи и оказва методическа помощ при провеждането на конкурси по реда на Закона за държавния служител и процедури по Кодекса на труда;
 • - при назначаване и повишаване в длъжност на служители в Агенцията организира провеждането на изследване за професионална и психологическа пригодност при условията и по реда за извършване на изследването за професионална и психологическа пригодност, определени с наредба на министъра на финансите;
 • - изработва или участва със свои представители в изработването на проекти на вътрешноведомствени актове в областта на човешките ресурси и дава становища за вътрешни процедури и правила по управление на човешките ресурси;
 • - дава методически указания на митниците с цел единно прилагане на действащите процедури и правила; консултира ръководителите и служителите в Агенцията по въпроси, свързани с управлението на човешките ресурси;
 • - разработва вътрешни правила и прилага политиките в областта на възнагражденията и стимулирането съобразно нормативната уредба и координира прилагането на държавните изисквания за нормиране и заплащане на труда в Агенцията;
 • - организира и координира ефективното управление и контрол на цялостния процес по оценяване изпълнението на длъжността от служителите в Агенцията;
 • - анализира, оценява и проектира длъжностите в Агенцията, организира съставянето и актуализирането на длъжностни характеристики;
 • - организира дейностите, свързани с въвеждане в работата, мотивацията, управление на професионалното развитие, израстването в кариерата и мобилността на персонала в Агенцията;
 • - организира и осъществява контрол на дейностите по подготвяне и съхранение на всички актове, свързани с възникването, изменението и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения, и тяхното отразяване в софтуерния продукт по Управление на човешките ресурси;
 • - съставя, води и съхранява служебните и трудовите досиета в съответствие с нормативната уредба, издава и води на отчет служебните карти на служителите в Агенцията, поддържа регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
 • - организира разработването и координира прилагането на нормативните актове за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
 • - изготвя становища по проекти на нормативни актове и други документи, свързани с управление на човешките ресурси;
 • - участва в разработването на стратегията на Агенцията за обучение и квалификация на митническите служители;
 • - разработва годишна програма за обучение на служителите в митническата администрация;
 • - организира и провежда обучението и квалификацията по длъжностни нива на служителите;
 • - води регистър на издадените по чл. 6, т. 14 удостоверения за завършен курс на обучение;
 • - анализира необходимостта от повишаване на професионалните познания на митническите служители, необходими за осъществяване на служебните им задължения, организира провеждането на свързаните с това курсове и други форми на обучение, анализира ефективността им и оценява постигнатите резултати;
 • - осъществява методическо ръководство, координира и контролира всички форми и дейности на обучение, които се осъществяват от регионалните учебни центрове;
 • - събира, систематизира и съхранява библиотечен фонд, свързан с обучението и квалификацията на митническите служители;
 • - осъществява сътрудничеството със сходни български и чуждестранни учебни звена с цел обмяна на информация и опит;
 • - координира и контролира работата на школата за обучение на митнически кучета.