Дирекцията е част от общата администрация на Агенция „Митници", Централно митническо управление. Нейните функции се състоят в:

 

1. разработва и предлага на директора на Агенцията цялостна стратегия и политики за управление и развитие на човешките ресурси, системи и процедури за тяхното осъществяване и усъвършенстване;

2. организира и администрира дейността, свързана с управлението на човешките ресурси в Агенцията;

3. разработва прогнози и планове за човешките ресурси в митническата администрация, прави анализи и изготвя специфични справки в областта на човешките ресурси;

4. изготвя и актуализира длъжностното разписание и поименно разписание на длъжностите;

5. участва в подготовката и реализирането на структурни реформи в Агенцията и свързаните с тях промени в служебните и трудовите правоотношения;

6. организира процеса по набиране и подбор на персонала; прилага, наблюдава и актуализира методите за набиране и подбор, като въвежда използването на психологически методи и оказва методическа помощ при провеждането на конкурси по реда на Закона за държавния служител и процедури по Кодекса на труда;

7. при назначаване и повишаване в длъжност на служители в Агенцията организира провеждането на изследване за професионална и психологическа пригодност при условията и по реда за извършване на изследването за професионална и психологическа пригодност, определени с наредба на министъра на финансите;

8. изработва или участва със свои представители в изработването на проекти на вътрешноведомствени актове в областта на човешките ресурси и дава становища за вътрешни процедури и правила по управление на човешките ресурси;

9. дава методически указания на митниците с цел единно прилагане на действащите процедури и правила; консултира ръководителите и служителите в Агенцията по въпроси, свързани с управлението на човешките ресурси;

10. разработва вътрешни правила и прилага политиките в областта на възнагражденията и стимулирането съобразно нормативната уредба и координира прилагането на държавните изисквания за нормиране и заплащане на труда в Агенцията;

11. организира и координира ефективното управление и контрол на цялостния процес по оценяване изпълнението на длъжността от служителите в Агенцията;

12. анализира, оценява и проектира длъжностите в Агенцията, организира съставянето и актуализирането на длъжностни характеристики;

13. организира дейностите, свързани с въвеждане в работата, мотивацията, управление на професионалното развитие, израстването в кариерата и мобилността на персонала в Агенцията;

14. организира и осъществява контрол на дейностите по подготвяне и съхранение на всички актове, свързани с възникването, изменението и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения, и тяхното отразяване в софтуерния продукт по Управление на човешките ресурси;

15. съставя, води и съхранява служебните и трудовите досиета в съответствие с нормативната уредба, издава и води на отчет служебните карти на служителите в Агенцията, поддържа регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;

16. организира разработването и координира прилагането на нормативните актове за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

17. изготвя становища по проекти на нормативни актове и други документи, свързани с управление на човешките ресурси.

18. оказва правна помощ за законосъобразното осъществяване правомощията на директора, свързани с неговата компетентност;

19. организира осъществяването на процесуалното представителство и правната защита в производствата, по които страна е Агенцията, пред всички съдебни инстанции и несъдебни органи, доколкото друго не е определено в този правилник;

20. осъществява правното обслужване в областта на служебните и трудовите правоотношения, както и при реализирането на дисциплинарната отговорност на служителите;

21. осъществява процесуално представителство на Агенцията пред органите на съдебната власт по трудовите спорове и споровете във връзка със служебните правоотношения;

22. изготвя проекти на решения за предоставяне или за отказ на достъп до обществена информация въз основа на представено становище от съответната дирекция за наличието на информацията и за нейния характер;

23. дава становища и съгласува за законосъобразност проекти на индивидуални административни актове на директора с изключение на проектите, изготвени от дирекция „Митнически режими и процедури", дирекция „Акцизи", дирекция „Тарифна политика", дирекция „Последващ контрол", дирекция „Митническо разузнаване и разследване", и с изключение на проектите, изготвени и съгласувани от дирекция „Финанси и обществени поръчки" по реда на Закона за обществените поръчки;

24. съгласува за законосъобразност договорите, по които страна е директорът на Агенцията, с изключение на договорите, изготвени и/или съгласувани от дирекция „Финанси и обществени поръчки" по реда на Закона за обществените поръчки.