Дирекция „Митническа дейност и методология"

 

Дирекция „Митническа дейност и методология" е част от специализираната администрация в Централно митническо управление и нейните функции и задачи са следните:

 

 • - участва в разработването и прилагането на законодателството в областта на: митническите режими и процедури, стоковите номенклатури на Европейския съюз, тарифното класиране, митническата стойност, произхода на стоките, данъка върху добавената стойност при внос на стоки, митническото задължение и обезпечение, митническите освобождавания, последващия контрол и одит, тарифните и нетарифните мерки, както и мерките на Общата селскостопанска политика и на Общата политика в областта на рибарството на Европейския съюз;
 • - координира процеса по прилагането на законодателството в областта на експортния контрол на изделия и технологии с двойна употреба и продукти, свързани с отбраната, и осъществява сътрудничеството със съответните компетентни органи;
 • - оказва съдействие и подпомага работните групи към Съвета по европейските въпроси към Министерския съвет;
 • - участва в работата на комитети, сесии, работни групи и други подобни форуми, провеждани в рамките на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации, Световната митническа организация, Конвенцията за общ транзитен режим, Конвенция ТИР, Конвенция АТА и други международни прояви, съобразно компетенциите на дирекцията;
 • - разработва или участва със свои представители в разработването на проекти на нормативни и вътрешноведомствени актове, свързани с дейностите от компетентността на дирекцията;
 • - изготвя становища по проекти на нормативни актове, свързани с дейностите от компетентността на дирекцията, изпратени за съгласуване от други държавни органи, и вътрешноведомствени актове, изпратени за съгласуване от други дирекции или самостоятелни звена;
 • - участва в работни срещи, семинари, дискусии, преговори и други по въпроси от компетентността на дирекцията;
 • - изготвя становища и предоставя на заинтересуваните лица информация по прилагане на законодателството;
 • - ръководи методически и подпомага митническите учреждения по прилагане на законодателството;
 • - изготвя проекти на индивидуални административни актове и решения, свързани с прилагането на митническото законодателство;
 • - администрира дейностите, свързани с издаване на решения съгласно чл. 16з и чл. 19, ал. 2 и 3 от Закона за митниците, в т.ч. организира, координира и контролира дейностите, свързани с въпросите за одобрените икономически оператори;
 • - анализира и обобщава информацията в областта на митническото законодателство;
 • - участва в изготвянето на проекти на нормативни актове и изготвя вътрешноведомствени актове от компетентността на дирекцията;
 • - разработва и участва в разработването на проекти на инструкции и споразумения за сътрудничество и взаимодействие с компетентните органи във връзка с прилагане на митническото законодателство и законодателството на Европейския съюз, свързано със защитата на живота и здравето на хората, на животните и растенията, на културното и историческото наследство, околната среда и др., както и съдейства за прилагане на мерките по надзора на пазара;
 • - организира и осъществява административното сътрудничество с компетентните национални органи, с митнически органи и с органите на другите държави членки във връзка с прилагане на мерките на Общата селскостопанска политика;
 • - изпълнява функции на компетентен орган по смисъла на чл. 7, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2173/2005 на Съвета от 20 декември 2005 г. за установяване на схема на разрешителни FLEGT за внос на дървесина в Европейската общност;
 • - организира и координира административното сътрудничество на основание споразуменията за свободна търговия, сключени от Съюза с държави партньори, или по мерки, приети едностранно от Съюза по отношение на трети държави или територии, или по смисъла на разпоредбите за доказване на свободно обращение на стоките в Митническия съюз ЕС - Турция с компетентните национални органи и с органите на други държави във връзка с прилагане на правилата за произход на стоките;
 • - организира и координира системата за митническите освобождавания на Европейския съюз, както и изпълнението на задълженията за освобождаване от вносни мита във връзка с привилегии и имунитети, предвидени в многостранни и двустранни международни договори, споразумения, спогодби и конвенции;
 • - администрира информацията в националното приложение ТАРИК, системата за управление на тарифните квоти и системата за управление на данните по наблюдение;
 • - координира дейността по представяне пред Европейската комисия на исканията и възраженията на икономически оператори за въвеждане на автономни мерки за суспендиране на митата;
 • - администрира регистрационните данни за износители от Европейския съюз в Системата REX; решенията по чл. 19, ал. 2 от Закона за митниците в системата „МКС: Митнически решения" и системата за икономическите оператори „Одобрени икономически оператори" на Европейската комисия;
 • - осъществява обмен на документи, използвани при режим транзит, с други държави - членки на Европейския съюз, с държавите с Общ транзитен режим и със страните по Конвенция ТИР, както и обмен на информация между координационните центрове на държавите членки за АТА карнети;
 • - поддържа бази данни, свързани с компетенциите на дирекцията;
 • - следи за измененията в митническото законодателство на Съюза и при необходимост разработва указания за неговото прилагане;
 • - участва в обмена на данни и информация по линия на административното сътрудничество на международно и национално ниво в областта на митническото задължение и традиционните собствени ресурси, като:
 • v събира и обменя информация с компетентните служби по традиционните собствени ресурси на държавите - членки на Европейския съюз, и службите на Европейската комисия;
 • v регистрира случаите на измами и нередности с вносни мита над 10 000 евро и при необходимост актуализира вече регистрирани случаи в системата OWNRES;
 • v изготвя и предава периодичните отчети за сметки „А" и „Б" за вносните мита в координационното звено за собствените ресурси на Министерството на финансите;
 • - изготвя план за контрол за дейността на звената за последващ контрол по прилагане на митническото законодателство;
 • - селектира физически и/или юридически лица, които подлежат на проверки по реда на митническото законодателство;
 • - координира и участва в предварителни проверки и проверки в рамките на последващия контрол по прилагане на митническото законодателство;
 • - отчита резултатите от контролната дейност, анализира предпоставките за извършване на нарушения на митническото законодателство и предлага мерки за тяхното отстраняване;
 • - оказва съдействие в дейностите по квалификацията на митническите служители;
 • - подпомага дирекция „Правна дейност и обжалване" при изготвянето на проекти на позиции по преюдициални запитвания, по които страна в главното производство е Агенцията;
 • - подпомага дирекция „Правна дейност и обжалване" при изготвянето на проекти на позиции на Република България по преюдициални запитвания, свързани с компетентността на дирекцията, по които страна в главното производство е Агенцията.