Дирекция „Митническо разузнаване и разследване"

 

Дирекция „Митническо разузнаване и разследване" е част от специализираната администрация в Централно митническо управление и нейните функции и задачи са следните:

 

- участва в разработването на митническата политика в областта на превенцията, разузнаването и разследването на административни нарушения/престъпления от компетентността на митническите органи;

 

- ръководи методически, подпомага и контролира дейността на митническите учреждения в областта на:

 а) противодействието на административни нарушения/престъпления от компетентността на митническите органи;

 

 б) противодействието и разследването на незаконния трафик на наркотични вещества, прекурсори, продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба;

 

 в) противодействието на нарушения на законодателството на Европейския съюз, възлагащо контролни функции на митническите органи;

 

 г) физическите проверки на лица, извършващи дейности с акцизни стоки и обезпечаването на доказателства;

 

 д) контрола върху пренасяните през държавната граница парични средства, благородни метали, скъпоценни камъни и изделия със и от тях;

 

 е) противодействието и разследването на незаконно пренасяните през държавната граница парични средства, благородни метали, скъпоценни камъни и изделия със и от тях;

 

 ж) прилагането на мерки за защита на правата върху интелектуалната собственост;

 

 з) установяването на административни нарушения и налагането на административни наказания;

 

 и) използването на митнически кучета;

 

- осъществява взаимодействие и обмен на информация с правоохранителни и правоприлагащи органи в областта на разузнаването и разследването на административни нарушения/престъпления от компетентността на митническите органи;

 

- осъществява Общностното управление на риска, включващо обмен на информация за риск и на резултатите от анализ на риска между митническите администрации въз основа на установени общи критерии и стандарти за риск, контролни мерки и приоритетни области за контрол;

 

- планира и организира, включително чрез координационен център, извършване на физически проверки, като при необходимост осъществява прякото им оперативно ръководство;

 

- организира и осъществява контрола чрез мобилните митнически групи;

 

- организира и осъществява проверки чрез мобилните митнически групи и други служители на дирекция „Митническо разузнаване и разследване" в зоните на граничните контролно-пропускателни пунктове и на цялата територия на страната;

 

- организира и осъществява проверки съгласно компетентността си по Закона за пътищата;

 

- осъществява правно и експертно обезпечаване на дейността на дирекцията, включително при изработването на проекти на съответните нормативни и вътрешноведомствени актове;

 

 - изготвя и съгласува за законосъобразност проекти на индивидуални административни актове съгласно компетентността на дирекцията;

 

 - участва в дейността на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз (АФКОС);

 

 -осъществява административна взаимопомощ и сътрудничество в обхвата на Регламент на Съвета (ЕО) № 515/1997 г., Конвенция Неапол II и сключените споразумения за административно сътрудничество на европейско и национално ниво;

 

- съдейства за повишаване квалификацията на митническите служители в областта на митническото разузнаване и разследване;

 

 - осъществява дейностите по проверка и установяване на нарушения във връзка с прилагането на законодателството на Европейския съюз, възлагащо функции на митническите органи;

 

- приема, съхранява и унищожава наркотични вещества и прекурсори;

 

- планира и организира цялостната дейност със специализирано техническо оборудване и технически средства с източници на йонизиращи лъчения в Агенцията съгласно изискванията на националното и общностното законодателство;

 

 -координира, контролира и ръководи методически митническите учреждения при използването на специализирано техническо оборудване и технически средства с източници на йонизиращи лъчения;

 

-координира и контролира дейностите по извършване на анализ на рентгеновите изображения, получени в хода на митническия контрол, и обобщава резултатите чрез денонощен център за анализ;

 

 - планира, ръководи и контролира дейностите по внедряване, експлоатация и поддръжка на специализираното техническо оборудване и технически средства с източници на йонизиращи лъчения в Агенцията;

 

- анализира потребностите и участва в обучения в областта на използването на специализирано техническо оборудване и технически средства с източници на йонизиращи лъчения;

 

- организира, извършва и координира оперативно-издирвателна и конвойна дейност;

 

- организира и координира дейността по разследване на престъпления в случаите, при условията и по реда, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс;

 

- осъществява наблюдение в интернет пространството и събира и анализира данни с цел установяване и разкриване на митнически, валутни и акцизни нарушения и престъпления;

 

- осъществява процесуално представителство по административно-наказателни производства, както и в други случаи, възложени от директора на Агенцията;

 

- организира, координира и участва в специализирани национални и международни операции;

 

 - анализира и обобщава информацията, свързана с осъществяване на оперативен контрол във връзка с прилагане на митническото и акцизното законодателство;

 

- организира и координира дейността на митническите учреждения по администриране на пътни и винетни такси на граничните контролно-пропускателни пунктове във връзка с действащия разрешителен режим за движението на моторните превозни средства на територията на Република България.