Информация за правопритежателите

 

Притежатели на търговски марки, патенти, авторски права или други права на интелектуална собственост могат да подават пред митническите органи заявление за действие за закрила на права върху интелектуална собственост.

Процедурата по подаването на заявление включва изпращането от страна на правопритежателя на информация и материали до митническата администрация, която би допринесла за идентифицирането на фалшифицираните стоки. Тези заявления улесняват работата на митническите служители, за да реагират бързо в случаите на нарушения на права върху интелектуална собственост.

            Заявления се подават в Централно митническо управление, в София по утвърден образец - формуляр, в два екземпляра. Попълнете приложение І „Заявление за намеса на митническите органи" съгласно Регламент (EC) No. 1352/2013г.

            В Ръководството за попълване на заявление за намеса и искане за удължаване подробно и детайлно е разяснена цялата процедура по подаването и попълването на заявления.

Наръчникът и бланките на други езици на Общността можете да намерите на уеб-страницата на  Главна дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз" към Европейската комисия.