Дирекцията е част от специализираната администрация на Агенция „Митници", Централно митническо управление. Нейните функции се състоят в:

 

1. участва в разработването на митническата политика в областта на стоковите номенклатури на Европейския съюз, тарифното класиране, митническата стойност, произхода на стоките, митническите освобождавания, тарифните и нетарифните мерки, както и мерките на Общата селскостопанска политика и на Общата рибарска политика на Европейския съюз, наричана по-нататък „тарифна политика";

2. ръководи методически и подпомага митническите учреждения в областта на тарифната политика и митническото задължение, свързано с нея;

3. оказва съдействие и подпомага работните групи към Съвета по европейските въпроси към Министерския съвет по въпроси в областта на тарифната политика;

4. разработва или участва със свои представители в разработването на проекти на нормативни и вътрешноведомствени актове, свързани с тарифната политика;

5. дава становища по проекти на нормативни актове, засягащи въпроси в областта на тарифната политика и митническото задължение, изпратени за съгласуване от други държавни органи, и вътрешноведомствени актове, изпратени за съгласуване от други дирекции;

6. разработва и участва в разработването на проекти на инструкции и споразумения за сътрудничество и взаимодействие с компетентните органи във връзка с прилагане на нетарифните мерки, произтичащи от законодателството на Европейския съюз, с оглед осигуряване на ефективна защита на живота и здравето на хората, на животните и растенията, на културното и историческото наследство, околната среда и др., както и за съдействие за прилагане на мерките по надзора;

7. организира и осъществява административното сътрудничество с компетентните национални органи, с митническите органи и с органите на другите държави членки във връзка с прилагане на мерките на Общата селскостопанска политика;

8. изготвя проекти на обвързваща тарифна информация и обвързваща информация за произхода и администрира информациите в националните информационни подсистеми за обвързващите информации;

9. администрира информацията в националното приложение ТАРИК, системата за управление на тарифните квоти и системата за управление на данните по наблюдение;

10. координира дейността по представяне пред Европейската комисия на исканията и възраженията на икономически оператори за въвеждане на автономни мерки за суспендиране на митата;

11. анализира и обобщава информацията и съдебната практика в областта на тарифната политика и митническото задължение;

12. изготвя становища и предоставя на заинтересуваните лица информация по прилагане на митническото законодателство в областта на тарифната политика и митническото задължение;

13. изготвя и съгласува за законосъобразност проекти на индивидуални административни актове и решения за прилагане на законодателството по въпроси в областта на тарифната политика;

14. изготвя проекти на разрешения за предоставяне на статут на „одобрен износител" по смисъла на правилата за произход към преференциалните договорености на Европейския съюз с трети страни;

15. организира и координира административното сътрудничество с компетентните национални органи, с митническите органи и с органите на други държави във връзка с прилагане на правилата за произход на стоките;

16. организира и координира изпълнението на задълженията за освобождаване от вносни мита във връзка с привилегии и имунитети, предвидени в многостранни и двустранни международни договори, споразумения, спогодби и конвенции;

17. участва в работни срещи, семинари, дискусии, преговори и други подобни по въпроси в областта на тарифната политика;

18. ръководи методически и подпомага митническите учреждения при прилагане на законодателството в областта на тарифната политика;

19. оказва съдействие в дейностите по квалификацията на митническите служители;

20. ръководи методически и оказва правна помощ при вземането на решения по възникване на митническото задължение в областта на тарифната политика;

21. изготвя позиции по преюдициални запитвания, свързани с тарифната политика и митническото задължение, по които страна в главното производство е Агенцията;

22. участва в изготвянето на проекти на позиции на Република България по преюдициални запитвания, свързани с тарифната политика и митническото задължение, по които страна в главното производство е Агенцията;

23. осъществява процесуалното представителство пред органите на съдебната власт по производства, свързани с решения по прилагане на нормативните и административните актове в областта на тарифната политика, по които страна е Агенцията, пред Съда на Европейския съюз, както и в други случаи, възложени от директора на Агенцията;

24. осъществява правно обезпечаване на цялата дейност на дирекцията, включително при изработването на проекти на съответните нормативни и вътрешноведомствени актове.