Дирекцията е част от специализираната администрация на Агенция „Митници", Централно митническо управление. Нейните функции се състоят в:

 

1. ръководи методически и подпомага митническите учреждения в областта на:

а) предварителните проверки на заявителите за издаване на разрешения по митническото законодателство;

б) предварителните проверки за издаване на сертификат за одобрен икономически оператор и последващите проверки на титулярите на сертификати;

в) последващия контрол и митническо задължение, възникнало в резултат на извършените проверки;

г) проверките за установяване на факти и обстоятелства от значение за задължения за акциз и ревизиите за установяване на акцизни задължения;

2. следи за измененията в митническото законодателство на Европейския съюз, свързано с последващия контрол, и разработва указания във връзка с неговото прилагане;

3. участва в изработването на проекти на нормативни актове, свързани с последващия контрол в областта на митническото и акцизното законодателство;

4. дава становища по проекти на нормативни и други актове, изготвяни в други държавни органи, съобразно компетенциите на дирекцията;

5. изготвя и съгласува за законосъобразност проекти на решения:

а) във връзка с производствата по обжалване на индивидуални административни актове, издадени в резултат на извършени проверки от звената за последващ контрол;

б) по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс във връзка с обжалване на ревизионни актове по административен ред;

6. изготвя и съгласува за законосъобразност проекти на индивидуални административни актове съобразно компетентостта на дирекцията;

7. анализира и обобщава информацията, свързана с осъществяване на последващ контрол по прилагане на митническото и акцизното законодателство;

8. изготвя план за контрол за дейността на звената за последващ контрол по прилагане на митническото и акцизното законодателство;

9. селектира физически и/или юридически лица, които подлежат на проверки по реда на митническото и акцизното законодателство;

10. координира и участва в предварителни проверки и проверки в рамките на последващия контрол;

11. координира и участва в проверки за установяване на факти и обстоятелства от значение за задължения за акциз и ревизии за установяване на акцизни задължения;

12. отчита резултатите от контролната дейност, анализира предпоставките за извършване на нарушения на законодателството и предлага мерки за тяхното отстраняване;

13. с изключение на проектите, изготвени от дирекцията, създава и поддържа база данни във връзка с последващия контрол;

14. съгласува проектите на разрешения за прилагане на опростените процедури на деклариране, изготвяни от компетентното митническо учреждение;

15. инициира и/или участва в консултационни процедури, свързани с издаването на единни разрешения за опростени процедури (SASP);

16. организира, координира и контролира дейностите, свързани със:

а) предварителна проверка на подадени искания за издаване на сертификат за одобрени икономически оператори;

б) консултации и обмен на информация с митническите органи на другите държави членки;

в) подготовка и изпълнение на дейностите, свързани с издаването на сертификат за одобрен икономически оператор или с издаването на решение за отхвърляне на искането;

г) управление на издадените сертификати за одобрен икономически оператор;

17. участва в дейностите по изграждане и поддържане на информационни системи на митническата администрация;

18. оказва съдействие в дейността по квалификацията на митническите служители;

19. участва в работни срещи съвместно с икономическите оператори и предоставя информация на заинтересуваните лица относно прилагането на митническото и акцизното законодателство в рамките на компетенциите на дирекцията;

20. ръководи методически и оказва правна помощ при вземането на решения по възникване и обезпечаване на митническо задължение в областта на последващия контрол;

21. изготвя позиции по преюдициални запитвания, свързани с дейността на дирекцията, по които страна в главното производство е Агенцията;

22. участва в изготвянето на проекти на позиции на Република България по преюдициални запитвания, свързани с дейността на дирекцията, по които страна в главното производство е Агенцията;

23. осъществява процесуалното представителство пред органите на съдебната власт по производства, свързани с решения по прилагане на нормативните и административните актове в областта на последващия контрол и ревизионните производства, по които страна е Агенцията, пред Съда на Европейския съюз, както и в други случаи, възложени от директора на Агенцията;

24. осъществява правно обезпечаване на цялата дейност на дирекцията, включително при изработването на проекти на съответните нормативни и вътрешноведомствени актове.