Уважаеми дами и господа,

 

Целта на настоящето съобщение е да ви информираме за предстоящите промени в акцизната област и по-конкретно акцизните системи на Агенция „Митници".
През месец Юли 2012 г. стартира съвместен проект на Агенция „Митници" и Национална Агенция за Приходите. Целта на проекта е изграждане на Българска Акцизна Централизирана Информационна Система (БАЦИС) за Агенция „Митници" и система за контрол на горивата за НАП. Двете системи ще си обменят информация за доставките на горива и ще осигурят проследяване на горивото от производителя или вносителя до търговския обект. БАЦИС ще представлява единна интегрирана система, която обединява функционалността на всички съществуващи в момента системи в акцизната област в Агенция „Митници", като ги надгражда с цел автоматизиране на всички бизнес процеси и разширява електронния обмен с търговския сектор.

 

Изграждането на БАЦИС ще обхване и промените приети със Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове(Обн., ДВ, бр.54 от 17.07.2012 г.), които дават възможност на лицата получили статут по ЗАДС или кандидатстващи за такъв да кореспондират по електронен път с Агенция „Митници". Това, което попада в обхвата на системата и е най-важно за вас е следното:

1. Подаване по електронен път на искания за получаване на статут или промяна на статута по ЗАДС, както и прилагане на нормативно изискуемите към тях документи - тази възможност има за цел да улесни кореспонденцията с митническата администрация, която изцяло може да бъде осъществявана по електронен път без да е необходимо да посещавате на място съответното митническо учреждение.
2. Издаване на електронни административни данъчни документи - данните за тях ще се подават към БАЦИС, подписани с електронен подпис. В системата са предвидени извършването на редица проверки, които имат за цел коректното и пълно изготвяне на документите, като само успешно преминали проверката, ще се регистрират чрез получаване на номер от БАЦИС. Същата възможност е предвидена и за лицата, които прилагат намалените акцизни ставки по чл. 33, ал. 1 и ставката по чл. 33а, ал. 1 от закона за смазочни масла, които по техническа спецификация съдържат маркиран газьол, които ще могат да издават документа съгласно приложение № 14а от Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове по електронен път.
3. Предвидена е възможност за подаване по електронен път на всички приложения от ППЗАДС.
4. Обменът на документи (съобщения) с БАЦИС ще се извършва по три възможни начина:

• с използването на web интерфейса на БАЦИС, където ще могат да бъдат импортирани от предварително подготвен xml файл;

• с използването на web интерфейса на БАЦИС, т.е. ще могат да бъдат въведени ръчно от ваш служител;

• чрез връзка от типа „система - система", т.е. БАЦИС ще предостави възможността вашите системи да подават документите в точно определен формат (с изключение на АД), по предварително изградени комуникационни канали, без да се налага ваши служители да извършват допълнителни действия извън вашите системи.

Въпросите, свързани с необходимата подготовка за изграждане на връзка от тип система-система са описани в документа www.customs.bg → Електронни митници → Документи за икономически оператори → Информация за изграждане на връзка от тип СИСТЕМА-СИСТЕМА.

Порталът за тестване от икономическите оператори се намира на адрес:

http://dtitestlb.bacis.customs.bg/core/

За тестване на електронното подаване на акцизни документи в БАЦИС, икономическият оператор трябва да се регистрира предварително в web портала на Агенция "Митници":

www.customs.bg → Е-АКЦИЗИ → СИСТЕМИ → СИСТЕМИ ЗА ТЕСТВАНЕ → ТЕСТОВ ПОРТАЛ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ТЪРГОВЦИ,

като използва валиден цифров сертификат, издаден от някой от лицензираните от КРС издатели в    Р България.

Ако  ИО вече има направена регистрация за електронно подаване на акцизни документи, е необходимо да провери дали тя е актуална.

До 31.03.2013 г. ще може да се тества версия на БАЦИС, която ще използва формат на АД и ДСН, валидни за данъчен период 01.03.2013 г. - 31.03.2013 г.

Новият формат на АД и ДСН, който ще е валиден за данъчния период от 01.04.2013 г. ще може да се тества след 01.04.2013 г. и спецификацията за него ще бъде публикувана до 15.03.2013 г.

Въпроси, възникнали по време на тестването, може да изпращате на адрес: 

helpdesk.bacis@customs.bg

На схемата по-долу сме представили нагледно основните и най-важни за вас моменти в плана за изграждане и въвеждане на БАЦИС в реална експлоатация.

 

grafik_BACIS


Можете да се запознаете с проекта на спецификациите на съобщенията, които предвиждаме да се обменят между БАЦИС и вашите системи. За целта натиснете тук.

НОВО  Проект на единен формат (Excel) за подаваните в електронна форма данни от акцизна декларация, рекапитулативна декларация, дневник на складовата наличност и акцизен данъчен документ v1 в сила от 01.04.2013 г.

НОВО Спецификация за търговския сектор_EMCS, валидна от 01.04.2013 г.

Спецификации за търговския сектор - е-АДД - нова версия от 26.02.2013 г., която съдържа описание на Web-services

Спецификации за търговския сектор - нова версия от 15.02.2013 г.

Искания и уведомления по Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС)

Акцизни декларации (АД)

Електронен административен документ (е-АД)

Електронен акцизен данъчен документ (е-АДД)