РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1192/2008 НА КОМИСИЯТА от 17 ноември 2008 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2454/93 за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността

Насоки на ЕК за Единно разрешение за опростени процедури за деклариране (TAXUD/1284/2005, Rev. 3)

НАЗАД