1. Издаване на разрешения за митнически икономически режим/специфично предназначение

2. Издаване на разрешение за използване на обща гаранция или освобождаване от обезпечение, като облекчена формалност, при поставяне на стоки под режим транзит

3. Издаване на разрешения за достъп до режим TИР

4. Издаване на свидетелства за митническа годност

5. Издаване на сертификати за одобрен икономически оператор (ОИО) 

6. Издаване на сертификати EUR 1 

7. Издаване на разрешения за използване на опростени процедури

8. Издаване на разрешения за предоставяне на статут на „одобрен износител" по смисъла на правилата за произход към преференциалните договорености с трети страни 

9. Извършване по искане на заинтересованите лица на митнически контрол извън определеното работно време и/или извън митническото учреждение 

10. Предоставяне на обвързваща тарифна информация и обвързваща информация за произхода 

11. Извършване на научно-лабораторни изследвания и изготвяне на експертни становища  

12. Разглеждане и одобряване на заявления за прилагане на мерки за закрила на права върху интелектуалната собственост 

13. Извършване на проверки, измервания и товаро- разтоварни дейности по искане на заинтересовани лица 

14. Издаване на разрешение за предоставяне на статут на одобрен изпращач, като облекчена формалност при режим транзит 

15. Издаване на разрешение за предоставяне на статут на одобрен получател, като облекчена формалност при режим транзит 

16. Издаване на разрешение за предоставяне на статут на одобрен получател, при транспортиране на стоки под режим TИР

17. Издаване на разрешение за прилагане на опростени процедури при превоз на стоки с железопътен транспорт или големи контейнери 

18. Издаване на разрешение за прилагане на опростени процедури при превоз на стоки по въздух

19. Издаване на разрешение за прилагане на опростени процедури при превоз на стоки по море 

20. Удостоверение за наличие или липса на задължения за публични държавни вземания, събирани от митническите органи 

21. Лиценз за управление на данъчен склад за производство и/или складиране на акцизни стоки

22. Издаване на удостоверение за освободен от акциз краен потребител 

23. Удостоверение за регистрация на независима малка пивоварна

24. Удостоверение за регистрация за специализиран малък обект за дестилиране и на обект за винопроизводство на малък винопроизводител

25. Удостоверение за регистрация на лица, които извършват дейности с въглища, кокс, природен газ и електрическа енергия 

26. Удостоверение за регистрация на данъчен представител на регистрирани лица за целите на ДДС в друга държава-членка, които въвеждат акцизни стоки на територията на страната 

27. Удостоверение за регистрация на регистриран получател

28. Удостоверение за регистрация на регистриран изпращач 

29. Разрешение за търговия с тютюневи изделия

30. Разрешение за временно регистриран получател

31. Издаване на удостоверение за регистрирана цена на тютюнево изделие или за промяна на регистрирана цена на тютюнево изделие

32. Издаване на разрешение за одобрен издател за доказателство за митническия статус на съюзни стоки

33. Издаване на разрешение за използване на специален тип пломби