1. Издаване на разрешение за използване  на специален режим, различен от транзит

2. Издаване на разрешение за използване на общо обезпечение или освобождаване от обезпечение 

3. Издаване на свидетелства за митническа годност

4. Издаване на разрешениe за одобрен икономически оператор (ОИО) 

5. Издаване на сертификат за движение на стоките, свързан с доказване на преференциалния произход на стоките

6. Издаване на разрешениe за използване на опростена митническа декларация и вписване в отчетността на декларатора

7. Издаване на разрешение за предоставяне на статут на „одобрен износител" по смисъла на правилата за произход към преференциалните договорености с трети страни 

8. Извършване по искане на заинтересованите лица на митнически контрол извън определеното работно време и/или извън митническото учреждение 

9. Предоставяне на обвързваща тарифна информация и обвързваща информация за произхода 

10. Извършване на научно-лабораторни изследвания и изготвяне на експертни становища  

11. Разглеждане и одобряване на заявления за прилагане на мерки за закрила на права върху интелектуалната собственост 

12. Извършване на проверки, измервания и товаро- разтоварни дейности по искане на заинтересовани лица 

13. Издаване на разрешение за предоставяне на статус на одобрен изпращач, като опростяване на митническите формалности при поставяне на стоки под режим съюзен транзит

14. Издаване на разрешение за предоставяне на статус на одобрен получател, като опростяване на митническите формалности при завършване на режим съюзен транзит

15. Издаване на разрешение за предоставяне на статус на одобрен получател, при движение на стоки в съответствие с Конвенция TИР

16. Издаване на разрешение за използване на режим съюзен транзит въз основа на документи на хартиен носител за стоките, превозване  с железопътен транспорт

17. Издаване на разрешение за използване на режим съюзен транзит въз основа на документи на хартиен носител  или въз основа на електронен манифест за стоките, превозвани с въздушен транспорт

18. Издаване на разрешение за прилагане на режим съюзен транзит въз основа на документи на хартиен носител или въз основа на електронен манифест за стоките, превозвани с морски транспорт

19. Удостоверение за наличие или липса на задължения за публични държавни вземания, събирани от митническите органи 

20. Лиценз за управление на данъчен склад за производство и/или складиране на акцизни стоки

21. Издаване на удостоверение за освободен от акциз краен потребител 

22. Удостоверение за регистрация на независима малка пивоварна

23. Удостоверение за регистрация за специализиран малък обект за дестилиране и на обект за винопроизводство на малък винопроизводител

24. Удостоверение за регистрация на лица, които извършват дейности с въглища, кокс, природен газ и електрическа енергия 

25. Удостоверение за регистрация на данъчен представител на регистрирани лица за целите на ДДС в друга държава-членка, които въвеждат акцизни стоки на територията на страната 

26. Удостоверение за регистрация на регистриран получател

27. Удостоверение за регистрация на регистриран изпращач 

28. Разрешение за търговия с тютюневи изделия

29. Разрешение за временно регистриран получател

30. Регистриране на декларация за митнически режим износ

31. Регистриране на опростена декларация за митнически режим износ

32. Поправка на митническа декларация за митнически режим износ

33. Регистриране на опростена митническа декларация под формата на вписване в отчетността на декларатора за митнически режим износ

34. Регистриране на декларация за митнически режим пасивно усъвършенстване

35. Приемане на искане за анулиране на декларация за митнически режим износ

36. Регистриране на допълнителна декларация за митнически режим износ

37. Справка за статус на декларация за митнически режим износ /предоставя се само на НАП и МЗХ/

38. Издаване на удостоверение за регистрирана цена на тютюнево изделие или за промяна на регистрирана цена на тютюнево изделие

39. Издаване на разрешение за одобрен издател за доказателство за митническия статус на съюзни стоки

40. Издаване на разрешение за използване на специален тип пломби

41. Информация за наличие или липса на задължения за публични държавни вземания, събирани от митническите органи

42. Издаване на разрешение за издаване на сертификати за непреференциален произход на стоки

43. Издаване на разрешение за откриване на редовна корабна линия

44. Издаване на разрешение за операции в съоръжения за временно складиране

45. Одобрение на местата за представяне на стоки с изключение на митнически учреждения и одобрение на място за временно складиране на стоки, различно от съоръжения за временно складиране

46. Издаване на разрешение за статус на одобрен измервач на теглото на банани

  47. Регистриране и управление на митническото представителство 

48. Предоставяне на данни от регистър „Внасяне"

 49. Предоставяне на данни от регистър „Временно складиране"

50. Предоставяне на данни от регистър „Документи, които се обработват на хартиен носител"

51.Предоставяне на данни от регистър „Разпореждане със стоки"

 52.  Предоставяне на данни от регистър „Митническо представителство"

53. Предоставяне на данни от регистър „Транзит"

54.  Актуализация на данните, послужили за издаване на ЕОРИ номер, при промяна на обстоятелствата

55.  Регистрация на търговците за електронно общуване с Агенция „Митници" и Европейската комисия

56.   Издаване на регистрационен и идентификационен-EORI номер