Информация за бизнеса

       Във връзка с внедряването на Българската акцизна централизирана информационна система (БАЦИС) от 01.04.2013 г. Ви информираме за следното:

1.Подаване на електронен административен данъчен документ ( е-АДД)
На основание чл. 84, ал. 3 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) регистриран електронен акцизен данъчен документ се издава от лицензираните складодържатели, регистрираните по закона лица и лицата по чл. 3, т. 4 и 6 от закона и съдържа съответните реквизити на приложение 14 от Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (ППЗАДС). Тези лица задължително подават електронен акцизен данъчен документ считано от 01.04.2013 г.
Лицата по чл. 57 (получили регистрация на специализирани малки обекти за дестилиране и на обекти за винопроизводство на малки винопроизводители) и 58в (регистриран изпращач) от закона могат да издават акцизен данъчен документ, съдържащ съответните реквизити на приложение № 14, на хартиен носител при отчитане на съответната специфика за акцизната стока. Акцизният данъчен документ се издава в два екземпляра - за издателя и за получателя, без да се изисква регистрация в информационната система на Агенция „Митници".

2. Съгласно разпоредбата на чл. 81а от ППЗАДС, която влиза в сила от 01.07.2013 г. когато нормативно е предвидено предаване на данни от средствата за измерване и контрол към информационната система на Агенция "Митници" и за целите на чл. 84, ал. 6, т. 19 от закона и чл. 55а, ал. 4, чл. 55в, ал. 3, чл. 76, ал. 2, в регистрирания електронен административен документ, регистрирания електронен акцизен данъчен документ и регистър "Дневник складова наличност" се посочва номерът на транзакцията, чрез която данъчнозадълженото лице е регистрирало информация от местата, определени за въвеждане и извеждане от данъчния склад или обекта.
В тази връзка следва да се има предвид, че икономическите оператори са задължени да попълват считано от 01.07.2013 г. номера на транзакцията в:
- регистрирания електронен акцизен данъчен документ;
- съобщенията по чл.55а, ал. 4 и 55в, ал. 5 от ППЗАДС, които се считат за неразделна част от регистрирания електронен административен документ;
- регистър „Дневник складова наличност".
От 01.04.2013 г. ще има реализирана техническа възможност за подаване на номера на транзакцията в електронен акцизен данъчен документ и икономическите оператори ще могат да подават тази информация, но това няма да е задължително до 01.07.2013 г.
От 26.04.2013 г. ще има реализирана техническа възможност за подаване на съобщенията по чл.55а, ал. 4 и 55в, ал. 5 от ППЗАДС и икономическите оператори ще могат да подават тези съобщения, но това няма да е задължително до 01.07.2013 г.

3. В периода от 01 до 30 април 2013 г. акцизните декларации, ще се подават съгласно Единния формат за подаваните в електронна форма данни от акцизна декларация, рекапитулативна декларация и дневник на складовата наличност - v. 3.51 от 01.08.2012.

4. Всички искания и уведомления по ЗАДС ще могат да се подават по електронен път от 26.04.2013 г.