ЗАПИТВАНЕ ЗА ИНДИКАТИВНИ ОФЕРТИ ЗА ПРОЕКТА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ" (ОПАК), ПОДПРИОРИТЕТ 2.2 „КОМПЕТЕНТНА И ЕФЕКТИВНА ДЪРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЯ", БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ BG051PO002/13/2.2-11

Във връзка с отворена процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК), приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси", Агенция „Митници", като допустим бенефициент, ще заяви желанието си да участва с проект „Повишаване компетентността на служителите от Агенция "Митници" в областта на развитие на информационни системи, пряко свързани с електронното управление и предоставянето на електронни услуги, както и придобиване на професионални знания и умения в сферата на програмните езици".
Съгласно насоките за кандидатстване от Управляващия орган на ОПАК, Агенция „Митници", като кандидат за финансиране, трябва да приложи към проектните предложения поне две оферти за всеки заложен разход с предложената цена от изпълнителя, с оглед оценка на реалистичността на предвидените разходи.
Очакваме да ни бъдат представени индикативни ценови оферти, за обявените по-долу дейности.
I. Обучения по ключови компетентности на експертите по информационни системи
Индикативните оферти следва да съдържат минимум информацията, посочена в предложения образец на ценовата оферта. Допълнително за всяко от предложените обучения задължително следва да бъде представена учебна програма, даваща информация за обхвата на курса и застъпената материя. Обученията трябва да бъдат провеждани на български език, в офиси и с необходимото оборудване (хардуер и софтуер) на изпълнителя.
1. WEB технологии с JAVA
- Основи на Java;
- WEB програмиране с Java, HTML и CSS;
- Връзка на Java с база данни;
- Java и XML
2. WEB технологии с PHP
- Основи на PHP;
- WEB програмиране с PHP, HTML и CSS;
- Програмиране с PHP и връзка с MySQL
3. UML - графична нотация и приложения на унифицирания език за моделиране
4. Изграждане на софтуерни приложения за Lotus Domino/Notes със средствата на IBM LotusScript и DominoDesigner

Образец на ценовата оферта - обучения
II. Дейности за информация и публичност
Отпечатване на брошури и плакати за популяризиране на проекта, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Материалите се изработват съгласно изискванията на Възложителя, като дизайнът им се съгласува и одобрява предварително от него.
• Изработване и отпечатване на брошури - формат А5; цветни, двустранни; хартия хромова гланц; включително знамето на ЕС, логото и слогана на ЕСФ, логото и слогана на ОПАК, логото на Агенция „Митници" и думите „Агенция „Митници" и името на проекта; извършване на всички необходими довършителни процеси - 200 бр.
• Изработване и отпечатване на плакати - формат А1; пълноцветен печат; включително знамето на ЕС, логото и слогана на ЕСФ, логото и слогана на ОПАК, логото на Агенция „Митници" и думите „Агенция „Митници" и името на проекта; извършване на всички необходими довършителни процеси - 50 бр.

При изпълнението на всички действия за осигуряване на информация и публичност на проекта трябва да се спазват техническите изисквания, специфицирани в документ „Задължения на бенефициентите за осигуряване на информация и публичност" (приложен).
Образец на ценовата оферта - дейности за информация и публичност
Задължения на бенефициентите за осигуряване на информация и публичност

Предоставените ценови оферти са само с индикативен характер. Индикативните предложения следва да послужат за формиране бюджетна рамка за планирания проект за изпълнение и в този смисъл нямат обвързващ характер нито за Агенция „Митници", нито за компаниите, подали индикативни оферти. При провеждане на процедурата е възможно описанията на дейностите по проекта да претърпят текстови редакции с цел по-голяма детайлност и прецизиране на формулировките.
Предложените ценови стойности следва да бъдат направени за всяка дейност поотделно.
Към индикативните ценови оферти за обучения трябва да бъдат приложени доказателства или декларации за успешно проведени курсове, касаещи съответните версии и нива на посочените теми.
Очакваме Вашите оферти до 12:00 часа на 29 април 2013 г. в запечатан непрозрачен плик с надпис „Повишаване компетентността на служителите от Агенция "Митници" в областта на развитие на информационни системи, пряко свързани с електронното управление и предоставянето на електронни услуги, както и придобиване на професионални знания и умения в сферата на програмните езици" в деловодството на Агенция „Митници" на адрес: София 1202, ул. „Раковски" 47.
Агенция „Митници" ще вземе предвид само онези индикативни предложения, които стриктно отговарят на условията на тези указания и изискванията от описанието на дейностите по проект „Повишаване компетентността на служителите от Агенция "Митници" в областта на развитие на информационни системи, пряко свързани с електронното управление и предоставянето на електронни услуги, както и придобиване на професионални знания и умения в сферата на програмните езици".