Проект „Засилване на административния капацитет на Българската митническа администрация в съответствие с инициативата Електронни митници на Европейския съюз" може да намерите на сайта на Агенция „Митници", по Договор № А11-31-11/17.02.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд