Живи животни, зародишни продукти и продукти от животински произход от трети страни

 

 

Основно законодателството на Европейския съюз в областта на граничния ветеринарен контрол обхваща:

- Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните;

- Регламент (ЕО) № 136/2004 на Комисията от 22 януари 2004 година за определяне на процедурите за ветеринарни проверки на граничните инспекционни пунктове на Общността на продукти, внасяни от трети страни;

- Регламент (ЕО) № 282/2004 на Комисията от 18 февруари 2004 година за установяване на документ за декларирането и за ветеринарните проверки на животните, идващи от трети страни и въведени в Общността;

- Решение 2007/275 на Комисията от 17 април 2007 година относно списъците с животни и продукти, които подлежат на проверка в граничните инспекционни пунктове съгласно Директиви 91/496/ЕИО и 97/78/ЕО на Съвета

 На национално ниво се прилагат разпоредбите на:

- Закон за ветеринарномедицинската дейност

 

Компетентен орган - Българската агенция по безопасност на храните: http://www.babh.government.bg/

актуализирано: 26.05.2015 г.