Сено, слама и фуражи от трети страни

Основно законодателството на Европейския съюз в областта на храненето на животните обхваща:

- Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните;

- Регламент (ЕО) № 183/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 12 януари 2005 година за определяне на изискванията за хигиена на фуражите;

- Регламент (ЕО) № 669/2009 на Комисията от 24 юли 2009 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на засиления официален контрол върху вноса на някои фуражи и храни от неживотински произход и за изменение на Решение 2006/504/ЕО;

- Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002 (Регламент за страничните животински продукти);

            На национално ниво се прилагат разпоредбите на:

- Закон за фуражите;

- Закон за ветеринарномедицинската дейност;

- Наредба № 109 от 12 септември 2006 г. за официалния контрол върху фуражите.

Компетентен орган - Българската агенция по безопасност на храните: http://www.babh.government.bg/

 

 Актуализирано: 26.05.2015 г.