Растения, растителни и други продукти от трети страни

На национално ниво за граничния фитосанитарен контрол се прилагат разпоредбите на:

- Закон за защита на растенията;

- Наредба № 8 от 27.02.2015 г. за фитосанитарния контрол

- Наредба № 68 от 16.05.2006 г. за фитосанитарни проверки на внасяните от трети страни растения, растителни и други продукти.

Компетентен орган - Българската агенция по безопасност на храните: http://www.babh.government.bg/

 

Актуализирано: 26.05.2015 г.