Маркиран дървен опаковъчен материал

Дървеният опаковъчен материал под формата на: постелъчен материал, прегради, палети и опаковъчен материал, използван при транспорт следва да отговаря на изискването за маркировка чрез Международния стандарт за фитосанитарни мерки № 15 от 2002 г.

Решение за изпълнение (EС) 2015/474 на Комисията от 18 февруари 2013 година за изменение на Решение за изпълнение 2013/92/ЕС относно надзора, фитосанитарните проверки и мерките по отношение на дървения опаковъчен материал, действително използван при транспорта на определени стоки с произход от Китай

Компетентен орган - Българската агенция по безопасност на храните: http://www.babh.government.bg/

 

Актуализирано: 26.05.2015 г.