Храни от неживотински произходи и материали/предмети, предназначени за контакт с храни, от трети страни

Основно законодателството на Европейския съюз обхваща:

 - Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните;

- Регламент (ЕО) № 669/2009 на Комисията от 24 юли 2009 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на засиления официален контрол върху вноса на някои фуражи и храни от неживотински произход и за изменение на Решение 2006/504/ЕО;

- Регламент за изпълнение (ЕС) № 884/2014 на Комисията от 13 август 2014 година за налагане на специални условия за вноса на определени фуражи и храни от някои трети държави във връзка с рисковете от замърсяване на тези продукти с афлатоксини и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1152/2009;

- Регламент за изпълнение (ЕС) № 885/2014 на Комисията от 13 август 2014 година за определяне на специфични условия, приложими към вноса на бамя и листа от къри от Индия и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) № 91/2013;

- Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/175 на Комисията от 5 февруари 2015 година за определяне на специални условия, приложими към вноса на гума гуар с произход или изпратена от Индия, поради риска от замърсяване с пентахлорфенол и диоксини;

- Регламент (ЕС) № 284/2011 на Комисията от 22 март 2011 година за определяне на специфични условия и подробни процедури за вноса на пластмасови кухненски съдове и прибори от полиамид и меламин с произход или изпратени от Китайската народна република и специалния административен район Хонконг, Китай;

- Регламент за изпълнение (ЕС) № 322/2014 на Комисията от 28 март 2014 година за налагане на специални условия, уреждащи вноса на фуражи и храни с произход или изпратени от Япония, след аварията в ядрената централа „Фукушима", последно изменен с Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/328 на Комисията от 2 март 2015 г.

 - Регламент (ЕО) № 733/2008 на Съвета от 15 юли 2008 г. относно условията за внос на селскостопански продукти с произход от трети държави след аварията в атомната електроцентрала в Чернобил;

- Регламент (ЕО) № 1635/2006 на Комисията от 6 ноември 2006 година за установяване на подробни правила относно прилагането на Регламент (ЕИО) № 737/90 на Съвета относно условията за внос на селскостопански продукти с произход от трети страни след аварията в атомната електроцентрала в Чернобил;

- Регламент (ЕС) № 284/2011 на Комисията от 22 март 2011 година за  определяне на специфични условия и подробни процедури за вноса на пластмасови съдове и прибори от полиамид и меламин с произход или изпратни от Китайската народна република и специалния административен район Хонгконг, Китай;

- Регламент (ЕС) № 10/2011 на Комисията от  14 януари 2011  година относно материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни;

 - Регламент за изпълнение  (ЕС) 2015/170 на Комисията от 4 февруари 2015 година за отмяна на Регламент (ЕО) № 1135/2009 за налагане на специални условия по отношение на вноса на някои продукти с произход или изпратени от Китай;

- Регламент (ЕО) № 884/2007 на Комисията от 26 юли 2007 година относно спешни мерки за спиране от употреба на E 128 Red 2G като оцветител в храните;

- 2008/47/ЕО: Решение на Комисията от 20 декември 2007 година за одобряване на предекспортните проверки, извършвани от Съединените американски щати, на фъстъци и продукти, получени от тях, за наличие на афлатоксини;

- 2010/315/ЕС: Решение на Комисията от 8 юни 2010 година за отмяна на Решение 2006/601/ЕО относно спешните мерки по отношение на наличие на неразрешен генетично модифициран организъм „LL RICE 601" в продукти от ориз и за предвиждане на разпоредби за тестване на случаен принцип за отсъствието на посочения организъм в продукти от ориз;

- 2011/884/ЕС: Решение за изпълнение на Комисията от 22 декември 2011 година относно спешни мерки във връзка с неразрешен генетично модифициран ориз в оризови продукти с произход от Китай и за отмяна на Решение 2008/289/ЕО;

- Решение за изпълнение на Комисията от 29 юли 2014 година за изменение на Решение за изпълнение 2014/88/ЕС за временно преустановяване на вноса от Бангладеш на хранителни продукти, съдържащи или състоящи се от листа от бетел („Piper betle") по отношение на срока на неговото прилагане, последно изменено с Решение за изпълнение на Комисията 2014/510 от 29 юли 2014 г.

Компетентен орган - Българската агенция по безопасност на храните: http://www.babh.government.bg/

 

Актуализирано: 26.05.2015 г.