Забрана за пускането на пазара, вноса в и износа от ЕС на котешка и кучешка кожа и продукти, съдържащи такава кожа

           

Законодателството на Европейския съюз обхваща:

- Регламент (ЕО) № 1523/2007 от 11 декември 2007 г. за забрана на пускането на пазара и вноса или износа от Общността на котешка и кучешка кожа и продукти, съдържащи такава кожа.

            На национално ниво се прилагат разпоредбите на:

- Закон за ветеринарномедицинската дейност;

- Закон за защита на животните.

Компетентен орган - Българската агенция по безопасност на храните: http://www.babh.government.bg/

 

Актуализирано: 26.05.2015 г.