CITES - търговия със защитени видове на дивата фауна и флора

Законодателството на Европейския съюз обхваща:

- Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета от 9.12.1996 г. относно защитата на видовете от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях;

- Регламент (ЕО) № 865/2006 на Комисията от 4.05.2006 за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 338/97 относно защитата на видовете от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях;

- Регламент за изпълнение (ЕС) № 792/2012 на Комисията от 23 август 2012 година за определяне на правила във връзка с формата на разрешителните, сертификатите и другите документи, предвидени в Регламент (ЕО) № 388/97 на Съвета относно защитата на видовете от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях, и за изменение на Регламент (ЕО) № 865/2006 на Комисията;

- Регламенти на Комисията за временно преустановяване на въвеждането в Европейския съюз на екземпляри от някои видове от дивата фауна и флора. Такъв регламент се издава всяка година. Към настоящия момент е в сила Регламент за изпълнение (ЕС) № 2015/736 на Комисията от 7 май 2015 година относно забрана за въвеждането в Съюза на екземпляри от някои видове от дивата фауна и флора;

- Условията за транспортиране на живи животни и растения съгласно изискванията за транспортиране на живи животни и растения, публикувани от Секретариата на Конвенцията по международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES), достъпни на интернет адрес: www.cites.org - Guidelines for transport and preparation for shipment of live wild animals and plants 1981 и актуалната Регулация на IATA за транспортиране на живи животни, отразено в  Conf. 10.21 (Rev. CoP14) на CITES;

- Пунктове за въвеждане и износ, определени от държавите-членки за търговия с трети странисъгласно член VIII, параграф 3 от Конвенцията за международната търговия със застрашени видовеот дивата флора и фауна (CITES) и споменати в член 12 от Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета от 9 декември 1996 г., относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране натърговията с тях (http://ec.europa.eu/environment/cites/pdf/list points of entry.pdf).

            На национално ниво се прилагат разпоредбите на:

- Закон за биологичното разнообразие;

Компетентен орган - Министерство на околната среда и водите: http://www.moew.government.bg/

Актуализирано: 26.05.2015 г.