Изнасяне на екземпляри от защитени видове по закон за биологичното разнообразие

Износ на взети от природата екземпляри от защитени видове, включени в Приложение № 3 на Закона за биологично разнообразие, които не са предмет на Регламент (ЕО) № 338/97, може да се осъществи само при издадено разрешително за износ от министъра на околната среда и водите или упълномощено от него лице

Компетентен орган - Министерство на околната среда и водите: http://www.moew.government.bg/

 

Актуализирано: 26.05.2015 г.