Тюленови продукти от трети страни

            

Законодателството на Европейския съюз обхваща:

- Регламент (ЕО) № 1007/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година относно търговията с тюленови продукти;

- Регламент (ЕС) № 737/2010 на Комисията от 10 август 2010 година за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1007/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно търговията с тюленови продукти;

- Технически насоки с примерен списък на кодовете по Комбинираната номенклатура, които може да обхващат забранени тюленови продукти, обн. в Официалния вестник на Европейския съюз, серия C 356/29.12.2010 г.

            На национално ниво се прилагат разпоредбите на:

- Закон за биологичното разнообразие;

Компетентен орган - Министерство на околната среда и водите: http://www.moew.government.bg/

 

Актуализирано: 26.05.2015 г.