Рибарство и аквакултури

Законодателството на Европейския съюз обхваща:

- Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета от 29 септември 2008 година за създаване на система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов, за изменение на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1936/2001 и (ЕО) № 601/2004 и за отмяна на регламенти (ЕО) № 1093/94 и (ЕО) № 1447/1999;

- Регламент (ЕО) № 1010/2009 на Комисията от 22 октомври 2009 година за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета за създаване на система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов.

На национално ниво се прилагат разпоредбите на:

Закон за рибарството и аквакултурите.

Компетентен орган - Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури:

http://www.iara.government.bg/

 

Актуализирано: 26.05.2015 г.