Опасни химически вещества

 

Законодателството на Европейския съюз обхваща:

- Регламент (ЕО) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 година относно износа и вноса на опасни химикали (преработен текст);

- Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 година относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията;

- Регламент (ЕО) № 850/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно устойчивите органични замърсители (POPs).

На национално ниво се прилагат  разпоредбите на:

  • - Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати.

Компетентен орган - Министерство на околната среда и водите: http://www.moew.government.bg/

 

Актуализирано: 26.05.2015 г.