Вещества, които нарушават озоновия слой

Законодателството на Европейския съюз обхваща:

- Регламент (ЕО) № 1005/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година относно вещества, които нарушават озоновия слой;

На национално ниво се прилагат  разпоредбите на:

- Закон за чистотата на атмосферния въздух;

- Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой;

Компетентен орган - Министерство на околната среда и водите: http://www.moew.government.bg/

 

Актуализирано: 26.05.2015 г.