Флуорирани парникови газове

 

Законодателството на Европейския съюз обхваща:

-  Регламент (ЕС) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 842/2006;

На национално ниво се прилагат  разпоредбите на:

- Закон за чистотата на атмосферния въздух;

Компетентен орган - Министерство на околната среда и водите: http://www.moew.government.bg/

 Актуализирано: 26.05.2015 г.