Трансграничен превоз на отпадъци

Законодателството на Европейския съюз обхваща:

- Регламент (EО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 година относно превози на отпадъци;

            На национално ниво се прилагат  разпоредбите на:

- Закон за управление на отпадъците;

- Заповед № № РД-992/29.12.2014 г., ЗМФ-8/08.01.2015 г. относно реда за въвеждането и напускането на митническата територия на Република България на отпадъци или на групажни пратки, включващи отпадъци  

 -  Насоки за митнически контрол на трансгранични превози на отпадъци - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:C:2015:157:TOC

 

Компетентен орган - Министерство на околната среда и водите: http://www.moew.government.bg/

 Актуализирано: 26.05.2015 г.