Изделия и технологии с двойна употреба, продукти, свързани с отбраната

 

Законодателството на Европейския съюз обхваща:

- Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета от 5 май 2009 година за въвеждане режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба;

- Регламент (ЕО) № 1236/2005 на Съвета относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание;

- Обща позиция 2008/944/ОВППС на Съвета от 8 декември 2008 година определяща общи правила за режим на контрол върху износа на военни технологии и оборудване;

 

            На национално се прилагат разпоредбите на:

- Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба;

- Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори;

- ПМС № 91/2001 г. за утвърждаване на Списък на държавите и организациите, спрямо които Република България прилага забрана или ограничения върху продажбата и доставките на въоръжение и свързаното с него оборудване, в съответствие с резолюции на Съвета за сигурност на ООН и решения на Европейския съюз и на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа

- № ЗАМ-429 от 25 юни 2012 г. засилване на митническия контрол върху дейностите с продукти, свързани с отбраната, и с изделия и технологии с двойна употреба;

Компетентен орган - Министерство на икономиката и енергетиката (по отношение на продукти, свързани с отбраната, и изделия и технологии с двойна употреба): http://www.mi.government.bg/

 

Актуализирано: 26.05.2015 г.