Износ и временен износ за трети страни на културни ценности

Законодателството на Европейския съюз обхваща:

- Регламент (ЕО) № 116/2009 на Съвета от 18 декември 2008 година относно износа на паметници на културата;

- Регламент (ЕО) № 1210/2003 на Съвета от 7 юли 2003 година относно определени специфични ограничения върху икономическите и финансовите отношения с Ирак и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2465/96 (в частта за опазване на културно-историческото наследство на Ирак);

- Регламент за изпълнение (ЕС) № 1081/2012 на Комисията от 9 ноември 2012 година за целите на Регламент (ЕО) № 116/2009 на Съвета относно износа на паметници на културата;

- Списък на митническите учреждения с правомощие да извършват формалности по изнасяне на паметници на културата, публикуван в съответствие с член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 116/2009 на Съвета (2012/C 53/07)

            На национално ниво са приложими  разпоредбите на:

- Закон за културното наследство;

- Наредба № 2 от 25.02.2014 г. за реда за издаване на разрешения за износ, временен износ и временно изнасяне на движими културни ценности и на сертификата по чл. 128, ал. 3 от Закона за културното наследство за изнасяне и временно изнасяне

Компетентен орган - Министерство на културата:

http://www.mc.government.bg/

Актуализирано: 26.05.2015 г.