Национални компетентни органи по надзора на пазара

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

http://www.kzp.bg/

            По-специално в обхвата на контрол, осъществяван от този орган са:

 • - Артикули за деца и детско оборудване (например легла, креватчета, колички, люлки, понятието „артикули за деца" обхваща всички продукти, предназначени за улесняване на съня, отдиха, хигиената, храненето на децата);
 • - Облекло, текстилни материали и модни артикули;
 • - Декоративни артикули;
 • - Продукти, имитиращи храна;
 • - Мебели;
 • - Развлекателни артикули;
 • - Ръчни инструменти;
 • - Оборудване за свободното време, спортна екипировка;
 • - Бижутерия;
 • - Лазерни показалци;
 • - Запалки;
 • - Моторни превозни средства;
 • - Канцеларски материали.

 

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР

http://www.damtn.government.bg/

            По-специално в обхвата на контрол, осъществяван от този орган са:

 • - Газови уреди,
 • - Строителни продукти;
 • - Играчки;
 • - Електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението;
 • - Съдове под налягане;
 • - Съоръжения под налягане;
 • - Транспортируеми съоръжения под налягане;
 • - Машини;
 • - Плавателни съдове за отдих;
 • - Лични предпазни средства;
 • - Радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства;
 • - Взривни вещества за граждански цели;
 • - Асансьори и предпазни средства за асансьори;
 • - Предпазни устройства и подсистеми за въжени линии, предназначени за превоз на хора;
 • - Везни с неавтоматично действие;
 • - Средства за измерване.

 

КОНТРОЛНО-ТЕХНИЧЕСКА ИНСПЕКЦИЯ

http://www.tcibg.eu/

В обхвата на контрол, осъществяван от този орган са:

стоките, подлежащи на контрол за типово одобрение съгласно Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника.

 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА

http://www.bda.bg/

В обхвата на контрол, осъществяван от този орган са:

      - лекарствени продукти за хуманната медицина;

            - медицински изделия и принадлежности към тях, както и изделията по чл. 3, т. 2, 3 и 4 от Закона за медицинските изделия.

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

http://www.mh.government.bg/

 

Сектор

Описание на категорията продукт

Козметика

Козметични продукти

Химични вещества, смеси и изделия 

Химични вещества и изделия (класифициране, опаковане, етикетиране и предоставяне на информация по веригата) 

Биоциди

Биоциди

 

 

Натурални минерални води

натурални минерални води съгласно

Директива 2009/54/ЕО

Детергенти

Детергенти и ПАВ (повърхностно-активни вещества), предназначени за детергенти (етикетиране, опаковане и предоставяне на информация за съставките)

 

БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

http://www.babh.government.bg/

 

Сектор

Описание на категорията продукт

Химикали

Продукти за растителна защита

Химикали

Торове 

 

актуализирано: 01.01.2014